Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maassluis

Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaassluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden.
CiteertitelVerordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 95 en 96
 2. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2004aard van de wijziging

01-12-2004

Onbekend

kenmerk voorstel

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden.

De raad van de gemeente Maassluis;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 oktober 2004 tot aanpassing van de Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden;gelet op artikel 95 en artikel 96 van de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;besluit:vast te stellen de Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden.De raad van de gemeente Maassluis;

 

Artikel 1  

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  commissie:een commissie genoemd in de bij deze verordening genoemde lijst;

 • b.

  Rechtspositiebesluit:het besluit van 2 maart 1994, houdende regels betreffende de rechtspositie raads- en commissieleden.

Artikel 2 Nieuw Artikel

 • 1

  De leden van de gemeenteraad ontvangen per kalenderjaar een vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten ten bedrage van 100% van de bedragen, vermeld in de bij het Rechtspositiebesluit behorende tabel I, zoals die bedragen elk jaar door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken zijn of worden vastgesteld voor de klasse waartoe de gemeente Maassluis behoort.

 • 2

   Hij of zij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar lid van de gemeenteraad is geweest, ontvangt de vergoeding voor de werkzaamheden en de tegemoetkoming in de kosten naar evenredigheid van het aantal dagen, dat hij het lidmaatschap van de gemeenteraad heeft bekleed.  

Artikel 3  

De leden van een commissie die geen raadslid zijn, ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie een vergoeding ten bedrage van 100% van het bedrag vermeld in de bij het Rechtspositiebesluit behorende tabel IV, zoals dat bedrag elk jaar door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken is of wordt vastgesteld voor de klasse waartoe de gemeente Maassluis behoort. 

Artikel 4  

 • 1

  De in artikel 2 bedoelde vergoedingen worden aan de rechthebbende uitbetaald in 12 gelijke maandelijkse termijnen.

 • 2

  De in artikel 3 bedoelde vergoeding wordt na afloop van elk kalenderkwartaal aan de rechthebbende uitbetaald.

Artikel 5 Nieuw Artikel

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als:“Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden”.

 • 2

  Zij treedt in werking met ingang van 1 december 2004.

 • 3

  Met ingang van de in het vorige lid genoemde datum vervalt de Verordening geldende voorzieningen raads- en commissieleden, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 april 1997.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis, gehouden op 16 november 2004,

de griffier, de voorzitter,

mr R. van der Hoek J.A. Karssen