Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Olst-Wijhe

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOlst-Wijhe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art 255, lid 3
 2. Invordeingswet 1990, art. 26
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Olst-Wijhe

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-201101-01-2013Nieuwe regeling

07-11-2011

Huis-aan-Huis, 16-11-2011

Raadsstuk 2011/49

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2012

 

 

Artikel 1 Gemeentewet en Invorderingswet

Voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vinden op grond van artikel 255 van de Gemeentewet, de bepalingen van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, met uitzondering van het volgende, overeenkomstige toepassing:

 • 1.

  Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt verleend voor:

  • a.

   rioolheffing tot een maximaal jaarbedrag van € 230,14;

  • b.

   afvalstoffenheffing;

   • a.

    het tarief als genoemd in hoofdstuk 1.1. van de tarieventabel behorende bij de “Verordening afvalstoffenheffing 2012”

   • b.

    afrekening containerledigingen tot een maximaalbedrag van € 118,96.

2. Bij de beoordeling van verzoeken om kwijtschelding van de daarvoor in aanmerking komende gemeentelijke belastingen worden de normbedragen bepaald op 100% van de genormeerde bijstandsuitkering.

Artikel 2 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011”, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op verzoeken om kwijtschelding die vóór de inwerkingtreding van de nieuwe verordening zijn ingekomen.

 • 3.

  De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2012”.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 7 november 2011.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

………………………………………………………………..…………………………………………………………….

B.A. Duursema. A.G.J. Strien.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Gemeentewet en Invorderingswet

Artikel 2 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel.