Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brunssum

Verordening marktgelden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrunssum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening marktgelden 2012
CiteertitelVerordening marktgelden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp-

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

02-11-2011

Gemeentepagina, www.brunssum.nl, 14 december 2011

2011/13548

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgelden 2012

De Raad der Gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2011, Dienst Backoffice/Afdeling Administratie, nr. 2011/13548;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

"VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2012"

Artikel 1 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden onder de naam "marktgelden" rechten geheven ter zake van het innemen van (vaste) standplaats op marktterreinen, gedurende de tijden voor de markten bestemd, alsmede voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met het houden van markten.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Onder marktterreinen worden verstaan de pleinen, straten en wegen, welke voor het houden van markten zijn aangewezen.

 • 2.

  Onder standplaats wordt verstaan een voor één marktdag toegewezen plaats op een marktterrein.

 • 3.

  Onder vaste standplaats wordt verstaan een permanent (tot wederopzegging) toegewezen plaats op een marktterrein.

 • 4.

  Ter berekening van de ingenomen oppervlakte (in m²) wordt in aanmerking genomen de oppervlakte die in gebruik is:

  • a.

   voor het uitstallen van goederen;

  • b.

   als loopgang/ruimte;

  • c.

   als opslagruimte voor goederen en emballage;

  • d.

   voor voertuigen van waaruit rechtstreeks wordt verkocht en/of mede als opslagruimte dienen.

Niet meegerekend wordt de oppervlakte onder overkappingen en luifels, welke bestemd is voor en gebruikt wordt door het publiek. Ter bepaling van de oppervlakte wordt een gedeelte van een m² gerekend voor een gehele m².

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, aan wie een (vaste) standplaats op de markt is toegewezen dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht.

Artikel 4 Heffingsgrondslag

De heffingsgrondslag voor de berekening van het marktgeld met betrekking tot de ingenomen (vaste) standplaats is de oppervlakte daarvan.

Artikel 5 Tarieven

 • a.

  Het marktgeld bedraagt, voor de markt "Centrum", per m²:

  1.

  voor vaste standplaatsen, per belastingtijdvak

  € 17,45

   

  met een minimum van

  € 68,40

  2.

  voor standplaatsen, per marktdag

  € 1,10

   

  met een minimum van

  € 5,95

  3.

  voor het incidenteel innemen bij vaste standplaatsen van een grotere oppervlakte dan die, welke daarvoor is vastgesteld, per marktdag voor het meerdere

  € 1,10

 • b.

  Het marktgeld bedraagt, voor de markt "Treebeek", per m²:

  1.

  voor vaste standplaatsen, per belastingtijdvak

  € 10,35

   

  met een minimum van

  € 43,00

  2.

  voor standplaatsen, per marktdag

  € 0,80

   

  met een minimum van

  € 4,40

  3.

  voor het incidenteel innemen bij vaste standplaatsen van een grotere oppervlakte dan die, welke daarvoor is vastgesteld, per marktdag voor het meerdere

  € 0,80

 • c.

  Voor vaste standplaatsen worden voor het voeren van reclame- en promotieactiviteiten ten behoeve van de respectievelijke warenmarkten de onder lid a, sub 1, alsmede lid b, sub 1 genoemde bedragen verhoogd met € 53,25 per belastingtijdvak, ongeacht de ingenomen oppervlakte.

 • d.

  Per standplaats wordt per marktdag een vergoeding voor electriciteitskosten van € 2,-- inclusief BTW in rekening gebracht.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  Het marktgeld voor vaste standplaatsen als bedoeld in artikel 5, lid a, sub 1 en lid b, sub 1, alsmede lid c wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Het marktgeld voor standplaatsen en voor de bij vaste standplaatsen incidenteel ingenomen grotere oppervlakte, als bedoeld in artikel 5, lid a, onder 2 en 3 en lid b, onder 2 en 3, wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarin het verschuldigde bedrag is vermeld.

 • 3.

  De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar stelt de modellen van de in lid 2 bedoelde bescheiden vast.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De aanslagen betreffende de vaste standplaatsen zijn invorderbaar in één termijn, welke vervalt aan het einde van de tweede maand na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  Het marktgeld voor standplaatsen en voor de bij vaste standplaatsen incidenteel ingenomen grotere oppervlakte wordt verschuldigd en moet worden betaald op het tijdstip, waarop de standplaats c.q. de grotere oppervlakte wordt ingenomen.

Artikel 8 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak voor het marktgeld als bedoeld in artikel 5, lid a, sub 1 en lid b, sub 1, alsmede lid c, is een half jaar.

Artikel 9 Aanvang en einde belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak

 • 1.

  De belastingplicht in het belastingtijdvak vangt voor vaste standplaatsen aan met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op die, waarin de vaste standplaats is toegewezen.

 • 2.

  De belastingplicht in het belastingtijdvak eindigt voor vaste standplaatsen met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op die, waarin geen vaste standplaats meer wordt ingenomen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening marktgelden 2011" van 8 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de marktgelden in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2012".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter

griffier