Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brunssum

TARIEVEN WERKEN VOOR DERDEN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrunssum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTARIEVEN WERKEN VOOR DERDEN
CiteertitelTarieven werken voor derden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

02-11-2011

gemeentepagina, www.brunssum.nl, 14 december 2011

2011/13548

Tekst van de regeling

Intitulé

TARIEVEN WERKEN VOOR DERDEN

De Raad der Gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2011, Dienst Backoffice/Afdeling Administratie, nr. 2011/13548;

TARIEVEN WERKEN VOOR DERDEN

(tarieven geldend m.i.v. 1 januari 2012)

ummer

Omschrijving

Eenheid

Tarief

130

Aansluiting op gemeenteriool

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het tot stand brengen van een aansluiting van gebouwen op de gemeentelijke riolering:

 

 

130.01

Voor een primaire aansluiting

per aansluiting

€ 356,15

130.02

Voor een secundaire aansluiting

Met dien verstande, dat indien een aansluiting op het gemeenteriool buiten de openbare grond wordt gesplitst in meerdere aansluitingen ten behoeve van meerdere zelfstandige gebruikseenheden, de gebruikseenheid met de grootste afvoercapaciteit dan wordt aangeduid als een primaire aansluiting en de overigen als secundaire aansluitingen.

Onder zelfstandige gebruikseenheid wordt verstaan een zelfstandige wooneenheid en/of, van bouwwerken, welke niet voor bewoning bestemd zijn, een bouwinhoud van 1.000 m3. of gedeelte daarvan.

per aansluiting

€ 197,65

130.03

Voor een aansluiting van een uitsluitend industriële vestiging, waaronder werkplaatsen en magazijnen, bestaande uit:

 

 

- PVC materiaal met een diameter van 125 mm

 

€ 356,15

- PVC materiaal met een diameter van 160 mm.

 

€ 436,75

- PVC materiaal met een diameter van 200 mm.

 

€ 740,75

- PVC materiaal met een diameter van 250 mm.

 

€ 1.100,45

- Betonriool met een diameter van 300 mm.

 

€ 2.548,85

- Betonriool met een diameter van 400 mm.

 

€ 2.919,20

- Betonriool met een diameter van 500 mm.

 

€ 3.290,10

140

Het maken van uitwegen t.b.v. derden (inritten)

Een uitweg zal voor rekening van de aanvrager worden aangelegd nadat door of namens het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.1.5.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning is verleend tot het maken van een uitweg naar de weg.

 

 

140.01

Voor het maken van uitwegen bij woningen, hieronder niet begrepen appartementencomplexen, bedraagt het tarief:

 

 

- Voor de eerste 5 m1

 

€ 518,15

- Voor elke volgende m1

 

€ 103,55

140.02

Voor het maken van uitwegen bij appartementen-complexen alsmede bij percelen bedoeld voor industriële of bedrijfsactiviteiten bedraagt het tarief de geraamde werkelijke kosten, hieronder begrepen de kosten van noodzakelijke infrastructurele aanpassingen, vermeerderd met een bedrag voor beheerskosten ad € 496,00.

Indien derden de uitvoering van de werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren zijn beheerskosten voor een bedrag ad € 496,00 verschuldigd.

 

 

150

Inrichten individuele gehandicaptenparkeerplaats

 

 

150.01

Het tarief bedraagt:

Voor het inrichten van een parkeerplaats op de openbare weg voor een motorvoertuig van een invalide, als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

 

€ 207,05

Alle bedragen zijn inclusief B.T.W.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter

griffier