Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Olst-Wijhe

Verordening op de heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitrecht 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOlst-Wijhe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitrecht 2012
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van eenmalig rioolaansluitrecht 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Olst-Wijhe

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-201101-01-2013Nieuwe regeling

07-11-2011

Huis-aan-Huis, 16-11-2011

Raadsstuk 2011/49

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2012

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Gemeentelijke riolering het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en/of beheer is voor de inzameling en het transport van afvalwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen en persleidingen alsmede werken en installaties van overeenkomstige aard, inclusief de perceelaansluitleiding en het aansluitpunt; alsmede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater;

 • b.

  Aansluiting van een eigendom het leggen door de gemeente van een buisleiding van het aanwezige openbare afvoerstelsel tot aan het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt, om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken;

 • c.

  Perceel een gebouwde roerende of onroerende zaak – of een

  gedeelte daarvan – die blijkens indeling en inrichting

  bestemd is om als een afzonderlijk geheel door een

  particuliere huishouding als woning te worden gebruikt of

  door een niet particuliere huishouding als niet-woning te

  worden gebruikt.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het tot stand brengen van directe of indirecte aansluiting van een perceel op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Het recht ter zake van het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een perceel op de gemeentelijke riolering, zoals genoemd in artikel 2, wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend;

 • 2.

  Het recht ter zake van het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een perceel op de gemeentelijke riolering, zoals genoemd in artikel 2, wordt niet geheven:

  • a.

   als de lasten die zijn verbonden aan de totstandkoming van die aansluiting zijn of worden voldaan krachtens overeenkomst;

  • b.

   als de lasten die zijn verbonden aan de totstandkoming van die aansluiting zijn of worden voldaan krachtens baatbelasting;

  • c.

   als het een perceel betreft die is gelegen in de gemeentelijke uitbreidingsplannen voor woningbouw en/of industrie en die is of wordt uitgegeven door of namens de gemeente.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt bij een aansluiting op een gemengd of vuilwater of hemelwater vrijverval riool per perceel: € 720,--;

 • 2.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt bij een aansluiting van afvalwater en hemelwater op een (verbeterd) gescheiden riool per perceel: € 1.150,--;

 • 3.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt bij een aansluiting op een drukrioleringsstelsel per perceel: € 3.961,--

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten van de aanslag als bedoeld in artikel 5 worden betaald in één termijn, deze termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die als dagtekening op het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en invordering van het eenmalige rioolaansluitrecht.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking. De “Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2011”, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2012.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2012”.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 7 november 2011.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

………………………………………………………………..…………………………………………………………….

B.A. Duursema. A.G.J. Strien.

Inhoudsopgave

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 2 Belastbaar feit

Artikel 3 Belastingplicht

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarieven

Artikel 5 Wijze van heffing

Artikel 6 Termijnen van betaling

Artikel 7 Kwijtschelding

Artikel 8 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel