Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Verordening heffing en invordering van de marktgelden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuenen, Gerwen en Nederwetten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening heffing en invordering van de marktgelden 2012
CiteertitelVerordening marktgelden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-201101-01-2013Nieuwe regeling

03-11-2011

Rond de Linde, 17-11-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening heffing en invordering van de marktgelden 2012

De raad van de gemeente Nuenen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2011; gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de Verordening heffing en invordering van de marktgelden 2012(Verordening marktgelden 2012) 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld” wordt een recht geheven ter zake van het innemen van een standplaats, als bedoeld in artikel 1 van de Marktverordening in de gemeente Nuenen, op het voor het houden van de wekelijkse warenmarkt bestemde terrein.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht als bedoeld in artikel 1 wordt geheven van degene die een standplaats inneemt of van degene aan wie een standplaats is toegewezen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

 • 1

  Het recht wordt geheven naar het aantal strekkende meters frontlengte van de ingenomen standplaats.

 • 2

  Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een strekkende meter voor een volle strekkende meter aangemerkt.

Artikel 4 Tarieven

 • a

  Het marktgeld bedraagt voor elke dag of gedeelte daarvan, dat de standplaats ingenomen wordt, € 0,99 per strekkende meter.

 • b

  Het marktgeld voor vaste standplaatsen bedraagt, indien per kwartaal wordt betaald, € 10,73 per strekkende meter.

 • c

  Voor “standwerkers” en voor houders van een seizoenplaats bedraagt het marktgeld € 16,10 per 4 strekkende meter per marktdag. 

Artikel 5 Wijze van heffen

De rechten genoemd in artikel 4 worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldigen bekend gemaakt. 

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, danwel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving. 

 • 2

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Restitutie

Restitutie van betaald marktgeld vindt alleen plaats, als de belastingplichtige door omstandigheden, welke de belastingplichtige niet zijn toe te rekenen, van de standplaats geen gebruik heeft kunnen maken.In geval van restitutie wordt het terug te betalen marktgeld berekend aan de hand van het aantal malen, dat van de standplaats geen gebruik kon worden gemaakt. 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld.

Artikel 10 Overgangsbepaling

De 'Verordening Marktgelden 2011' van 15 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11 in het tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 In werkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgelden 2012'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 3 november 2011.

 

DE RAAD VOORNOEMD, 

de griffier, drs. H.A.J.P. Duijmelinck.

de voorzitter, mr. W.R. Ligtvoet.