Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Subsidieverordening natuur- en Landschapsbeheer Zeeland, onderdeel natuurbeheer en Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland, onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Subsidieverordening natuur- en Landschapsbeheer Zeeland, onderdeel natuurbeheer en Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland, onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Subsidieverordening natuur- en Landschapsbeheer Zeeland, onderdeel natuurbeheer en Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland, onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpNatuur en Landschap

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Inrichting Landelijk Gebied. art. 92 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland, art 11.1 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland. art. 20

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2011Nieuwe regeling

08-11-2011

Provinciaal Blad, 2011, 43

11116271

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Subsidieverordening natuur- en Landschapsbeheer Zeeland, onderdeel natuurbeheer en Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland, onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

 • -

  Gelet op de Wet inrichting landelijk gebied, artikel 11.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland, artikel 92 van de Wet inrichting landelijk gebied en artikel 20 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Zeeland;

 • -

  Overwegende dat bij besluit van 13 april 2010 de ambtenaren van de Algemene Inspectie Dienst zijn aangewezen als toezichthouder van de subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland;

 • -

  Overwegende dat het onderdeel natuurbeheer van genoemde subsidieverordening pas met ingang van 1 januari 2011 voor subsidie openstaat;

 • -

  Overwegende dat voor het onderdeel natuurbeheer een andere toezichthouder wordt aangewezen, namelijk Dienst Landelijk Gebied, zodat ook het eerder genoemde aanwijzingsbesluit gewijzigd moet worden;

 • -

  Overwegende dat op grond van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Zeeland nog een toezichthouder moet worden aangewezen voor hetgeen is bepaald in de krachtens die verordening vastgestelde Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland, onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap;

Besluiten:

Besluiten:
 • 1.

  Het besluit van 13 april 2010 in te trekken.

 • 2.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Zeeland te belasten:

  • a.

   voor het onderdeel natuurbeheer: de ambtenaren van de Dienst Landelijk Gebied;

  • b.

   voor de overige onderdelen: de ambtenaren van de Algemene Inspectie Dienst.

 • 3.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland voor het onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap te belasten de ambtenaren van de Dienst Landelijk Gebied.

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Middelburg, 8 november 2011

Gedeputeerde Staten,

drs. K.M.H. PEIJS, voorzitter,

mr. drs. L.J.M. VERDULT, provinciesecretaris.

Uitgegeven, 29 november 2011

mr. drs. L.J.M. VERDULT,

provinciesecretaris.