Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordoostpolder

Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordoostpolder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene voorwaarden voor de verkoop van grond
CiteertitelAlgemene voorwarden voor de verkoop van grond
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-201117-11-2011Nieuwe regeling

08-11-2011

Gemeenteblad, 006; Flevopost, 16-11-2011

2011017083-RMT

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene voorwaarden voor de verkoop van grond.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder

 

B E S L U I T E N

 

met ingang van heden vast te stellen de navolgende

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR

DE VERKOOP VAN GROND

 

onder intrekking van het besluit 21 november 2006, nummer 16362.

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1.1. Geldigheid.

 • 1.

  Deze algemene voorwaarden voor de verkoop van grond behoren bij iedere verkoopovereenkomst tussen de gemeente en haar koper(s) waarin ze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard. Deze vormen daarmee een onverbrekelijk geheel.

 • 2.

  Alleen die hoofdstukken en artikelen die in de verkoopovereenkomst van toepassing zijn verklaard gelden tussen partijen.

Artikel 1.2. Definities.

Hieronder volgt een omschrijving van een aantal begrippen genoemd in deze algemene voorwaarden:

 • -

  aflevering: de feitelijke terbeschikkingstelling van de onroerende zaak;

 • -

  Algemene termijnenwet: de wet, waarin wordt aangeven welke dagen er wel en welke dagen er niet meegerekend worden bij het ingaan of beëindigen van termijnen;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders gemeente Noordoostpolder.

 • -

  derdenbeding: beding ten behoeve of ten laste van een derde;

 • -

  erfdienstbaarheid: is een last waarmee een onroerende zaak (dienend erf) ten behoeve van een andere onroerende zaak (heersend erf) is bezwaard;

 • -

  executoriale verkoop: verkoop ingevolge een rechterlijk vonnis;

 • -

  gemeente: de gemeente Noordoostpolder;

 • -

  grond: de over te dragen grond die het object vormt van de verkoopovereenkomst;

 • -

  hoofdelijk aansprakelijk: het niet slechts voor een evenredig deel van de schuld doch voor de gehele schuld aansprakelijk zijn;

 • -

  ingebrekestelling: het officieel door een schriftelijke aanmaning verklaren dat iemand zijn aangegane verplichtingen niet is nagekomen;

 • -

  ingebruikneming: het moment waarop de wederpartij voor het eerst feitelijk over de onroerende zaak beschikt door deze te betrekken, er feitelijke werkzaamheden in en op uit te voeren of er een afrastering omheen te zetten;

 • -

  kettingbeding: een beding tussen vervreemder en verkrijger van een zaak, waarbij de verkrijger niet alleen een bepaalde verplichting op zich neemt, maar zich bovendien verplicht om dezelfde verplichting op te leggen aan zijn rechtsopvolgers, alsmede om zijn rechtsopvolgers te verplichten de bewuste verplichting weer aan hun rechtsopvolgers op te leggen;

 • -

  kwalitatieve verplichtingen: de verplichting iets te dulden of niet te doen met betrekking tot een registergoed;

 • -

  notariële akte: de voor overdracht vereiste akte van levering;

 • -

  onroerende zaak: de grond die het object van de verkoopovereenkomst vormt waarbij deze algemene voorwaarden behoren;

 • -

  overdracht: juridische eigendomsovergang door inschrijving van de akte in de openbare registers;

 • -

  vervreemden: het verkopen en in andere handen overdragen;

 • -

  recht van opstal: een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te verkrijgen;

 • -

  vrij van hypothecair verband: het niet bezwaard/belast zijn met een hypotheek;

 • -

  zakelijk recht: recht dat onmiddellijke beperkte heerschappij over een zaak (= voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, bijv. de grond) geeft. Voorbeelden van zakelijke rechten zijn erfdienstbaarheden en recht van opstal.

Artikel 1.3. Tekening.

Van elke verkoopovereenkomst van een gemeentelijke onroerende zaak maakt een tekening deel uit, waarop de over te dragen onroerende zaak, met de daarbij behorende te vestigen erfdienstbaarheden staat aangegeven.

Hoofdstuk 2. Van algemene aard.

Artikel 2.1. Staat van overdracht.

 • 1.

  De onroerende zaak wordt in eigendom overgedragen, vrij van hypothecair verband, van beslagen en van inschrijvingen daarvan, in de staat waarin zij zich bevindt op de datum van de notariële akte van levering.

  Bij eerdere ingebruikneming wordt zij overgedragen in de toestand waarin zij zich bevindt op de datum van ingebruikneming.

 • 2.

  Alle eventueel, in de verkoopovereenkomst vermelde, aan de zaak verbonden erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen, welke worden medegedeeld aan koper, blijven er echter op rusten.

Artikel 2.2. Overdracht en aanvaarding.

 • 1.

  De koper is gehouden om binnen een maand nadat de door de burgemeester ondertekende verkoopovereenkomst aan de koper is toegezonden mee te werken aan de notariële akte van levering van de onroerende zaak.

 • 2.

  Tenzij in de verkoopovereenkomst een ander moment is overeengekomen, kan de koper de onroerende zaak in eigen gebruik en genot aanvaarden, zodra de koopsom alsmede eventuele rente en omzetbelasting volledig is betaald en de notariële akte is ondertekend.

 • 3.

  De keuze van de notaris ligt bij de koper.

Artikel 2.3. Lasten en belastingen.

 • 1.

  Alle kosten, rechten en belastingen vallende op de verkoopovereenkomst en de levering, zijn voor rekening van de koper.

 • 2.

  Alle belastingen en lasten, welke van de onroerende zaak worden geheven komen voor rekening van de koper met ingang van 1 januari van het jaar, volgend op de datum van de verkoopovereenkomst.

Artikel 2.4. Eigendomsgrenzen en kadastrale meting.

Voor de feitelijke ingebruikneming van de onroerende zaak zullen de grenzen op verzoek van de koper door de gemeente in het terrein worden aangegeven en aangewezen. De koper machtigt de gemeente deze grenzen aan het kadaster aan te wijzen.

Een vervroegde uitzetting is op verzoek mogelijk. De uitgezette grenzen dienen in het terrein bewaard te blijven. Mocht een hernieuwde grensuitzetting noodzakelijk zijn, dan kunnen daarvoor kosten in rekening worden gebracht.

Bij het plaatsen of laten plaatsen van gebouwen en afrasteringen dient de koper binnen de eigendomsgrenzen te blijven. Zo nodig kan hieromtrent advies bij de gemeente worden ingewonnen.

Artikel 2.5. Over- en ondermaat.

Verschil tussen de werkelijke grootte en de grootte zoals die door de gemeente is aangegeven kan geen aanleiding geven tot verrekening, tenzij er sprake is van een verschil groter dan 5%.

Over- of ondermaat biedt geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 2.6. Milieukundig onderzoek.

Omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen in de te verkopen grond, is een globaal onderzoek verricht.

De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport waarin de toestand van de grond wordt omschreven en waaruit blijkt dat er geen reden is om aan te nemen dat zich in de grond in onaanvaardbare mate stoffen bevinden, die naar de op het moment van onderzoek geldende maatstaven schadelijk zijn te achten voor het milieu en/of volksgezondheid.

In de verkoopovereenkomst wordt nader aangegeven welk rapport het betreft.

Evenmin heeft de gemeente, gezien het voorafgaande gebruik van de grond voor zover dat aan de gemeente bekend is, reden om aan te nemen dat dergelijke stoffen zich in de grond zouden kunnen bevinden.

Artikel 2.7. Ontbinding bij ongeschiktheid bodem

 • 1.

  Indien uit het verkennend bodemonderzoek, zoals bedoeld in artikel 2.6., blijkt dat de bodem niet geschikt is voor het blijkens de verkoopovereenkomst beoogde gebruik, hebben zowel de koper als de gemeente het recht om de koopovereenkomst te ontbinden, zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding door de andere partij. In dat geval zal de onroerende zaak vanaf het moment van ontbinding weer ter vrije beschikking van de gemeente komen.

 • 2.

  Ontbinding, zoals bedoeld in het vorige lid, is slechts mogelijk indien de partij die ontbinding van de koopovereenkomst wenst, de andere partij binnen twee weken na toezending aan de koper van het rapport van het bodemonderzoek per aangetekende brief bericht dat de koopovereenkomst wordt ontbonden.

Artikel 2.8. Ontbinding bij faillissement of beslag

De gemeente is bevoegd de verkoopovereenkomst te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist:

 • -

  indien de koper vóór de ondertekening van de akte van levering in staat van faillissement wordt verklaard;

 • -

  indien de koper vóór de ondertekening van de akte van levering al of niet voorlopig surseance van betaling aanvraagt dan wel een wettelijke schuldsaneringsregeling van de koper is aangevraagd dan wel van toepassing wordt verklaard;

 • -

  in geval van verlies van rechtspersoonlijkheid, feitelijke liquidatie of ontbinding van de vennootschap;

 • -

  indien er vóór de ondertekening van de akte van levering beslag wordt gelegd op zaken of vermogensrechten van de koper.

Artikel 2.9. Risico-overgang, beschadiging.

 • 1.

  De onroerende zaak komt eerst voor risico van koper, zodra de notariële akte is ondertekend, tenzij de ingebruikneming eerder plaatsvindt, in welk geval het risico met ingang van die dag overgaat op koper.

 • 2.

  Indien de gemeente voor het tijdstip van risico-overgang door niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt verhinderd haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen, is de gemeente verplicht de koper daarvan onverwijld in kennis te stellen en wordt de verkoopovereenkomst als ontbonden beschouwd en heeft geen der partijen recht op schadevergoeding.

 • 3.

  Indien koper in geval als bedoeld in lid 2 van dit artikel te kennen geeft alsnog de levering van het, in de verkoopovereenkomst omschreven, onroerende zaak te verlangen, dan treden partijen in overleg over de voorwaarden, waaronder de levering kan geschieden.

 • 4.

  Indien de gemeente verklaart de schade binnen twee maanden na het onheil voor haar rekening te zullen herstellen, is koper alsnog verplicht het bepaalde in de verkoopovereenkomst geheel na te komen, met dien verstande, dat in dat geval de levering uiterlijk twee maanden later zal plaatsvinden. De verplichting van de koper om voor de in de verkoopovereenkomst genoemde datum met de bouw aan te vangen, schuift eveneens met twee maanden op.

Artikel 2.10. Hoofdelijkheid.

Indien in de verkoopovereenkomst omtrent een en hetzelfde object meer dan een natuurlijke - of rechtspersoon als wederpartij van de gemeente staat genoemd, zijn deze personen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de verkoopovereenkomst voortvloeien.

Artikel 2.11. Geschillenregeling.

Alle geschillen, die naar aanleiding van de verkoopovereenkomst mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle/Lelystad.

Artikel 2.12. Informatieplicht.

De gemeente staat er voor in aan koper met betrekking tot het verkochte die informatie te hebben gegeven die naar geldende verkeersopvattingen door haar ter kennis van koper behoort te worden gebracht. Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de resultaten van het onderzoek naar die feiten en omstandigheden die naar geldende verkeersopvattingen tot zijn onderzoeksgebied behoren, voor zijn risico komen (voor zover deze aan gemeente op het moment van de verkoopovereenkomst niet bekend zijn).

Artikel 2.13. Termijnen.

Op de in deze algemene voorwaarden voor de verkoop van grond en de verkoopovereenkomst gemelde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

Artikel 2.14 Gedoogplicht openbare voorzieningen

 • 1.

  De koper moet gedogen dat op, in, aan of boven de onroerende zaak zoveel en zodanige openbare voorzieningen worden aangebracht, onderhouden en vervangen als het college in het algemeen belang wenselijk acht.

 • 2.

  Alvorens te beslissen omtrent de plaats waar en de wijze waarop de openbare voorzieningen worden aangebracht, alsmede omtrent de vergoeding van eventueel in verband daarmee veroorzaakte schade voert de gemeente overleg met de koper.

 • 3.

  De koper is verplicht al hetgeen krachtens het eerste lid van dit artikel is aangebracht te laten bestaan en zich te onthouden van al datgene waardoor de uitoefening van dit recht zal kunnen worden geschaad of de bereikbaarheid en bedrijfsveiligheid van die voorzieningen in gevaar kan komen.

 • 4.

  De bepalingen in lid 1 en 3 rusten als een kwalitatieve verplichting op de onroerende zaak en gaan van rechtswege over op degenen die het goed onder bijzondere titel zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat diegenen mede gebonden zullen zijn die van de rechthebbende een recht tot gebruik, onder welke benaming dan ook, van het goed zullen verkrijgen.

Hoofdstuk 3. Van financiële aard.

Artikel 3.1. Koopsom.

Onder koopsom wordt hierna verstaan het totale bedrag van de verkoopprijs van de grond en de verschuldigde belasting in verband met de overdracht van de grond.

Artikel 3.2. Betaling koopsom.

De koopsom moet zijn voldaan op de datum van ondertekening van de notariële akte of –indien eerder- bij ingebruikname van de grond.

Artikel 3.3. Ingebrekestelling.

 • 1.

  Een partij is in verzuim jegens de wederpartij als hij, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig is of blijft aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de verkoopovereenkomst en het daarin van toepassing verklaarde deel van de algemene verkoopvoorwaarden, te voldoen.

  De ingebrekestelling moet schriftelijk, aangetekend geschieden met inachtneming van een termijn van acht dagen.

 • 2.

  Wanneer een partij in verzuim is, is deze verplicht de schade die de wederpartij dientengevolge lijdt te vergoeden en kan de wederpartij de verkoopovereenkomst, conform artikel 6:265 BW, zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

Artikel 3.4 Afscheiding, bestemming.

 • 1.

  De kosten voor het maken van erfafscheidingen komen geheel voor rekening van de koper.

 • 2.

  Het is de koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders niet toegestaan de bestemming van het verkochte te wijzigen en de daarop in overeenstemming met de bestemming gestichte opstallen te gebruiken of te doen gebruiken in strijd met die bestemming.

 • 3.

  Bij overtreding van het verbod, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, is de koper gehouden - zulks onverminderd zijn verplichting tot betaling van de boete als bedoeld in artikel 3.7. - op eerste aanzegging van burgemeester en wethouders de oorspronkelijke toestand te herstellen.

Artikel 3.5. Kettingbeding.

 • 1.

  De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de daartoe in de verkoopovereenkomst aangewezen artikelen bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de verlening daarop van een zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde in de notariële akte of bij verlening van het zakelijk recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van vijftigduizend euro ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.

 • 2.

  Op gelijke wijze als hiervoor onder lid 1 bepaald, verbindt de koper zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de in lid 1 bedoelde artikelen, als de in lid 1 en in het onderhavige lid 2 opgenomen verplichting om dit door te geven, en zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van vijftigduizend euro ten behoeve van de gemeente. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.

Artikel 3.6 Kwalitatieve verplichting.

De in de verkoopovereenkomst aangewezen artikelen blijven rusten op het registergoed en de in die artikelen genoemde rechten en/of plichten zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die het goed onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.

Aangezien van deze overeenkomst tussen partijen een notariële akte wordt opgemaakt die daarna zal worden ingeschreven in de openbare registers, is voldaan aan de eis van artikel 6:252 lid 2 BW.

Artikel 3.7. Boetebepaling.

 • 1.

  Bij iedere overtreding van de artikelen 3.4, 3.5 en (voor zover deze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard) 4.2, 4.4, 4.5, 4.9 en 4.10) alsmede bij niet-nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit de verkoopovereenkomst en het daarin van toepassing verklaarde deel van deze algemene verkoopvoorwaarden, verbeurt de koper, met inachtneming van artikel 3.3., ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van 50 procent van de koopsom.

 • 2.

  Naast het gestelde in het eerste lid van dit artikel en artikel 3.3. behouden de gemeente en koper het recht om bij niet-nakoming van enige verplichting nakoming te vorderen.

 • 3.

  Indien van toepassing, hebben partijen het recht om in plaats van de in lid 1 bedoelde boete, volledige schadevergoeding zoals bedoeld in artikel 3.3 te vorderen.

Hoofdstuk 4. Bepalingen die uitdrukkelijk van kracht moeten worden verklaard.

Artikel 4.1. Geldigheid van de artikelen van dit hoofdstuk.

Elk van de artikelen 4.2. tot en met 4.11. is slechts geldig indien en voor zover deze in de verkoopovereenkomst uitdrukkelijk van toepassing is verklaard.

Artikel 4.2. Bebouwing.

 • 1.

  Voor de duur dat de grond nog niet is bebouwd, dient de koper er voor zorg te dragen dat het terrein in goede staat verkeert en wordt onderhouden, zulks ten genoegen van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het is de koper niet toegestaan het gekochte geheel of gedeeltelijk te vervreemden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders, tenzij de in lid 1 bedoelde bebouwing en inrichting is voltooid.

Artikel 4.3. ABC-bepalingen.

De gemeente staat toe dat de wederpartij haar rechten op overdracht van de grond overdraagt aan de kopers van de woningen op de door haar te bebouwen kavels, eventueel voordat die bebouwing is tot stand gekomen.

Artikel 4.4 Opstalrecht voor kabels en leidingen.

 • 1.

  Ten laste van een daartoe op de bij de verkoopovereenkomst behorende tekening aangeduid gedeelte van de onroerende zaak en ten behoeve van de in de verkoopovereenkomst aangegeven begunstigde wordt gevestigd een opstalrecht, inhoudende het recht om nutsvoorzieningen te hebben, te houden, te inspecteren, te onderhouden en te vernieuwen.

 • 2.

  Bij dit opstalrecht wordt bepaald dat op, respectievelijk in of boven dat gedeelte van het verkochte geen bouwwerken mogen worden opgericht, noch een gesloten wegdek worden aangebracht, ontgrondingen worden verricht of bomen, dan wel diepwortelende struiken worden geplant, of aan derden toestemming tot zulk een handeling worden verleend. Voor de vestiging van dit zakelijk recht is de begunstigde geen enkele vergoeding verschuldigd.

 • 3.

  In de verkoopovereenkomst wordt bepaald ten laste van wie de kosten van het vestigen van het opstalrecht komen.

Artikel 4.5 Erfdienstbaarheden over en weer voor opstallen.

 • 1.

  Ten behoeve of ten laste van het (de) in de verkoopovereenkomst vermelde te stichten gebouw(en) en ten behoeve en ten laste van het (de) in de verkoopovereenkomst vermelde naastgelegen gebouw(en), zullen worden gevestigd en aangenomen, al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin die percelen zich ten opzichte van elkaar bevinden, gehandhaafd blijft.

 • 2.

  Onder andere geldt dit voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen, rioleringen, waterafvoeren, ventilatiesystemen, lichtinval, inankeringen, inbalkingen en overbouwingen.

Artikel 4.6 Voorwaarde van financiering.

De verkoopovereenkomst is ontbonden in het geval de koper niet voor het passeren van de notariële akte een toezegging heeft verkregen voor het aangaan van één of meer geldleningen ter financiering van de onroerende zaak tot een in de verkoopovereenkomst nader omschreven hoofdsom onder de bij de grote geldverstrekkende instellingen gebruikelijke bepalingen. Koper zal ter verkrijging van de financiering al het hem mogelijke verrichten en kan op deze ontbindende voorwaarde alleen een beroep doen door aan de gemeente tenminste twee schriftelijke afwijzingen over te leggen. Reeds betaalde gedeelten van de koopsom zullen worden gerestitueerd voor zover ze het bedrag van de kosten en boeten ingevolge deze overeenkomst te boven gaan.

Artikel 4.7 Nationale hypotheekgarantie.

Indien de koper voor een eventuele hypothecaire lening ten behoeve van deze aankoop geen garantie kan krijgen, dan is deze overeenkomst ontbonden zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Reeds betaalde gedeelten van de koopsom zullen worden gerestitueerd voorzover ze het bedrag van de kosten en boeten ingevolge deze overeenkomst te boven gaan.

Artikel 4.8 Rente over de koopsom

 • 1.

  Indien de grond in gebruik wordt genomen terwijl de koopsom nog niet is ontvangen, is rente verschuldigd over het niet voldane gedeelte van de koopsom, gerekend vanaf de datum van ingebruikname van de grond tot het moment van ontvangst van de koopsom.

 • 2.

  De rentevergoeding over de koopsom, of het niet voldane gedeelte daarvan, is gelijk aan de wettelijke rente.

 • 3.

  Over de rentevergoeding is de verschuldigde belasting in verband met de overdracht van de grond verschuldigd.

Artikel 4.9 Parkmanagement

Koper is bekend met en verplicht zich tot nakoming van de bepalingen “parkmanagement”, zoals opgenomen in het “optie en gronduitgiftebeleid bedrijventerreinen”.

Artikel 4.10 Beeldkwaliteitplan.

De koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de toekomstige bebouwing door de Welstandscommissie zal worden getoetst aan een gemeentelijk beeldkwaliteitplan dat is opgesteld voor het gebied waarbinnen de bebouwing wordt gerealiseerd.

De koper verklaart de inhoud van het beeldkwaliteitplan te kennen, aanvaardt de daarin beschreven kwaliteitsdoelstelling en verplicht zich om bij de realisering van zijn bebouwing rekening te houden met de in het beeldkwaliteitplan omschreven kwaliteitsaspecten in het algemeen. Daartoe zal koper in het ontwerp van de door hem te realiseren bebouwing rekening houden met de voorwaarden en eisen die zijn omschreven in het beeldkwaliteitplan voor wat betreft de particuliere vrije sector woningbouw.

Artikel 4.11

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om in de verkoopovereenkomst afwijkende c.q. aanvullende voorwaarden te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 8 november 2011,

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,