Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen aan den Rijn

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen aan den Rijn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2011
CiteertitelVerordening marktgeld 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012Onbekend

25-11-2010

Week in Beeld in Witte Weekblad, d.d. 8 december 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2011

vastgesteld door de gemeenteraad op 25 november 2010

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam van "marktgeld" wordt een recht geheven voor het in gebruik of genot hebben van een standplaats op voor de wekelijkse goederenmarkten aangewezen marktterreinen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de houder van de standplaats.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

Het recht bedraagt voor het gebruik of genot van een standplaats met een tent, kraam of een andere soortgelijke inrichting of voor het uitstallen van goederen op de grond, per strekkende meter of gedeelte daarvan tot een diepte van ten hoogste twee meter, per marktdag of een gedeelte

daarvan € 3,30.

Artikel 4 Wijze van heffing

1Het recht wordt geheven van:

1 a Vaste vergunninghouders; bij wege van een schriftelijke kennisgeving aan het eind van het belastingtijdvak van een maand, kwartaal of kalenderjaar, door middel van een factuur.

b Incidentele dagplaatshouders; bij wege van een mondelinge kennisgeving.

2 Het college van burgemeester en wethouders stelt het model van de in het eerste lid bedoelde bescheiden vast.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en van betaling

1Het recht is verschuldigd op het tijdstip waarop een belastbaar feit, als bedoeld in artikel 1

1 zich voordoet.

2 a Het recht voor vaste vergunninghouders is verschuldigd bij het eind van het belastingtijdvak en dient binnen zes weken na toezending van de factuur te worden betaald.

b Het recht voor incidentele dagplaatshouders dient direct na de mondelinge kennisgeving contant of via pinbetaling te worden voldaan.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het marktgeld.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeerartikel

1 De ‘Verordening marktgeld 2010’ van 17 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

3 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

4 Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgeld 2011'.