Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Beleidsregels subsidies welzijn, cultuur en sport

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidies welzijn, cultuur en sport
CiteertitelBeleidsregels subsidies welzijn, cultuur en sport 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregels vervangen de beleidsregels van 27 januari 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Smallingerland 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201116-10-2012Nieuwe regeling

19-10-2010

Breeduit, 11-11-2010

19-10-2010, nr. 6

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGELS SUBSIDIES WELZIJN, CULTUUR EN SPORT

 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Reikwijdte

 • 1.

  Deze beleidsregels zijn van toepassing op structurele subsidies voor organisaties en op eenmalige of jaarlijks terugkerende activiteiten / evenementen op het gebied van de amateurkunst, welzijn, sport, vrijwilligersorganisaties, cultuurhistorie, jubilea.

 • 2.

  Tenzij er afwijkende of aanvullende bepalingen zijn opgenomen, zijn de bepalingen uit de Algemene subsidieverordening Smallingerland 2009 van toepassing.

   

1.2 Hoogte van de subsidies / indexering

 • 1.

  Bij structurele subsidies kan een indexering worden toegepast. De hoogte van de indexering (accres) wordt jaarlijks door het college vastgesteld en vastgelegd in de Sturingsnota.

 • 2.

  Bij waarderingssubsidies die voor meerdere jaren (twee of vier jaar) worden verstrekt, kan eens in die twee of vier jaar de hoogte van de subsidie worden aangepast conform de indexering over die periode.

 • 3.

  In deze beleidsregels en de bijlage worden ook vaste basisbedragen voor subsidies of vaste bedragen per lid of per inwoner genoemd. Eens in de vier jaar zal bij de actualisatie van deze beleidsregels worden beoordeeld of de genoemde bedragen worden bijgesteld.

 • 4.

  Subsidiebedragen worden afgerond op een veelvoud van €10.

   

1.3 (Gedeeltelijke) weigering

 • 1.

  Een subsidie die voor drie of meer achtereenvolgende jaren is verstrekt voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde voortdurende activiteit kan voor een daarop aansluitend tijdvak (gedeeltelijk) worden geweigerd op grond van veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten.

 • 2.

  De (gedeeltelijke) weigering wordt minimaal 6 maanden voor het nieuwe tijdvak bekend gemaakt.

   

1.4 Aanvraag- en beslissingstermijn structurele subsidies voor organisaties

 • 1.

  Aanvragen voor een structurele subsidie worden ingediend voor 1 mei van het jaar voorafgaand aan het subsidietijdvak.

 • 2.

  Het college kan afwijken van deze termijn.

 • 3.

  Het college beslist op de aanvraag voor 31 december van het jaar voorafgaand aan het subsidietijdvak.

   

1.5 Aanvraag- en beslissingstermijn subsidies voor eenmalige of jaarlijks terugkerende evenementen en activiteiten

 • 1.

  Aanvragen voor subsidies voor eenmalige of jaarlijks terugkerende evenementen en activiteiten worden tenminste acht weken voorafgaand aan het evenement / de activiteit aangevraagd.

 • 2.

  Het college kan een kortere termijn toestaan dan de termijn genoemd in het eerste lid.

 • 3.

  Het college beslist binnen acht weken op de aanvraag. Indien dit door omstandigheden niet lukt, wordt de aanvrager geïnformeerd.

   

1.6 Inzet subsidiemiddelen

Vanuit het oogpunt van een efficiënte inzet van middelen kan subsidie worden geweigerd indien in de activiteit, waar de aanvraag betrekking op heeft, al wordt voorzien door een andere structureel gesubsidieerde instelling. In de bijlage zijn de instellingen genoemd, die in principe als enige instelling subsidie ontvangen voor de betreffende activiteiten op hun specifieke terreinen. Het college kan hiervan in bijzondere omstandigheden afwijken.

HOOFDSTUK 2 STRUCTURELE SUBSIDIES AMATEURKUNST

2.1 Doelgroep / aanvragers

 • 1.

  Tot de doelgroep / aanvragers amateurkunst behoren groepen, die in verenigingsverband amateurkunst beoefenen, zoals zangverenigingen, muziekkorpsen, toneelverenigingen, dansverenigingen en andere culturele verenigingen.

 • 2.

  Het college beoordeelt of de aanvrager een culturele vereniging is.

   

2.2 Voorwaarden

Subsidie kan slechts worden verleend onder de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De vereniging is statutair gevestigd in Smallingerland. Een kopie van de statuten wordt eenmalig cq. bij de eerste subsidieaanvraag overlegd.

 • 2.

  De vereniging kent het volgende minimum aantal betalende leden:

  • a.

   zangverenigingen: 20

  • b.

   muziekkorpsen: 20

  • c.

   toneelverenigingen: 6

  • d.

   dansverenigingen: 6

  • e.

   culturele verenigingen: 6

 • 3.

  De teldatum van het aantal betalende leden is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het tijdvak waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 4.

  Minimaal 50 % van de betalende leden woont in Smallingerland.

   

2.3 Aanvraag

 • 1.

  Voor de subsidieaanvraag is van gemeentewege een aanvraagformulier beschikbaar.

 • 2.

  Bij de aanvraag overlegt het bestuur een door hen getekende ledenlijst met namen en adressen, waarop ook de contributie vermeld staat, waarmee het bestuur verklaart dat aan de voorwaarden van 2.2 is voldaan.

 • 3.

  Het bestuur verklaart dat het de intentie heeft om jaarlijks 1à 2 openbare voorstellingen te geven of andere openbare presentaties te geven.

   

2.4 Tijdvak waarvoor de subsidie verstrekt wordt

De subsidie wordt in de vorm van een waarderingssubsidie voor 2 jaren verstrekt.

 

2.5 Hoogte van de subsidie

 • 1

  De subsidie bestaat uit een basisbedrag van € 400 per jaar.

 • 2

  Daarop komt een subsidiebedrag per lid per jaar:

  voor de muziekverenigingen € 30.

  voor de zang-, toneel-, dans- en andere culturele verenigingen € 5.

 • 3

  De bedragen zijn voor de eerste maal in 2008 vastgesteld en worden vanaf 2010 eens in de twee jaren geïndexeerd.

HOOFDSTUK 3 SUBSIDIE VOOR JAARLIJKS TERUGKERENDE EN EENMALIGE EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN CULTUUR

3.1 Doelgroep / aanvragers

 • 1.

  Het betreft jaarlijks terugkerende of eenmalige evenementen of activiteiten die een structurele meerwaarde hebben of een eenmalige impuls geven voor de cultuur of het culturele klimaat van de gemeente.

 • 2.

  Het college beslist of zulks het geval is.

   

3.2 Voorwaarden

Om in geval van jaarlijks terugkerende evenementen / activiteiten of een eenmalig evenement / activiteit voor subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Het evenement / de activiteit is van bijzondere betekenis voor het culturele klimaat in de gemeente, c.q. heeft een promotionele waarde voor de cultuur.

 • 2.

  Het evenement / de activiteit is bereikbaar voor een breed publiek.

 • 3.

  Het evenement / de activiteit heeft een promotionele waarde voor de gemeente.

 • 4.

  De aanvrager verklaart dat in de bekendmaking van het evenement / de activiteit wordt aangegeven dat de gemeente subsidie heeft gegeven.

   

3.3 Hoogte van de subsidie

Het college bepaalt de hoogte van de subsidie op eigen initiatief dan wel op basis van het begrote tekort dat hij wenst te subsidiëren.

HOOFDSTUK 4 SUBSIDIE VOOR EENMALIGE EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN CULTUURHISTORIE

4.1 Doelgroep / aanvragers

 • 1.

  Het betreft evenementen of activiteiten die een impuls geven aan de beleving van de cultuurhistorie van de gemeente.

 • 2.

  Het college beslist of zulks het geval is.

   

4.2 Voorwaarden

Om in geval van een eenmalig evenement / activiteit voor subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Het evenement / de activiteit is van bijzondere betekenis voor het cultuurhistorische klimaat in de gemeente, c.q. maakt de plaatselijke geschiedenis voor een breed publiek bekend, c.q. heeft een promotionele waarde voor de cultuurhistorie.

 • 2.

  Het evenement / de activiteit is bereikbaar voor een breed publiek.

 • 3.

  Het evenement / de activiteit heeft een promotionele waarde voor de gemeente.

 • 4.

  De aanvrager verklaart dat in de bekendmaking van het evenement / de activiteit wordt aangegeven dat de gemeente subsidie heeft gegeven.

   

4.3 Hoogte van de subsidie

Het college bepaalt de hoogte van de subsidie op eigen initiatief dan wel op basis van het begrote tekort dat hij wenst te subsidiëren.

HOOFDSTUK 5 SUBSIDIES VOOR JAARRLIJKS TERUGKERENDE EN VOOR EENMALIGE EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN SPORT

5.1 Doelgroep / aanvragers

 • 1.

  Het betreft jaarlijks terugkerende of eenmalige evenementen / activiteiten die een structurele meerwaarde hebben voor of een eenmalige impuls geven aan het sportieve klimaat van de gemeente.

 • 2.

  Het college beslist of zulks het geval is.

   

5.2 Voorwaarden

Om in geval van jaarlijks terugkerende evenementen / activiteiten of een eenmalig evenement / activiteit voor subsidie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Het evenement / de activiteit is van bijzondere betekenis voor het sportieve klimaat in de gemeente, c.q. heeft een promotionele waarde voor de sport.

 • 2.

  Het evenement / de activiteit is bereikbaar voor een breed publiek.

 • 3.

  Het evenement / de activiteit heeft een promotionele waarde voor de gemeente.

 • 4.

  De aanvrager verklaart dat in de bekendmaking van het evenement / de activiteit wordt aangegeven dat de gemeente subsidie heeft gegeven.

   

5.3 Hoogte van de subsidie

Het college bepaalt de hoogte van de subsidie op eigen initiatief dan wel op basis van het begrote tekort dat hij wenst te subsidiëren.

HOOFDSTUK 6 VRIJWILLIGERSORGANISATIES

6.1 Jongeren

 

6.1.1 Structurele subsidie Open jeugd- en jongerenwerk (jongerensozen)

 

6.1.1.1 Doelgroep / aanvrager

Tot de aanvragers behoren de jeugd- en jongerensozen in de dorpen (met uitzondering van Drachten), die (soos)activiteiten gericht op ontmoeting en recreatie aanbieden aan jongeren van ongeveer 13 tot en met 18 jaar.

 

6.1.1.2 Voorwaarden

Subsidie kan slechts worden verleend onder de volgende voorwaarden

 • 1

  De aanvrager is een rechtspersoon. Een kopie van de statuten wordt eenmalig cq. bij de eerste subsidieaanvraag overlegd.

 • 2

  Per dorp komt 1 soos in aanmerking voor subsidie.

 • 3

  Er wordt minimaal 2 x per week een dagdeel soosactiviteit aangeboden.

 • 4

  De activiteit is algemeen toegankelijk voor de doelgroep.

 • 5

  In de activiteiten is niet al op een andere wijze voorzien.

 • 6

  Bij het organiseren van activiteiten wordt gestreefd naar ten minste 20 deelnemers.

   

6.1.1.3 De aanvraag

 • 1

  Voor de aanvraag is van gemeentewege een formulier beschikbaar.

 • 2

  Bij de aanvraag wordt verslag gedaan over de uitgevoerde activiteiten van het afgelopen subsidietijdvak.

   

6.1.1.4 Tijdvak waarvoor de subsidie wordt verstrekt

De subsidie wordt in de vorm van een waarderingssubsidie voor 2 jaren verstrekt.

 

6.1.1.5 Hoogte van de subsidie

 • 1

  De subsidie bestaat uit een basisbedrag van € 3.500 en een bedrag per inwoner van het betreffende dorp in de leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar van € 10.

 • 2

  Dit bedrag is voor de eerste maal in 2010 vastgesteld en wordt vanaf 2012 eens in de twee jaar geïndexeerd.

   

6.1.2 Structurele subsidies Kinderwerk

 

6.1.2.1 Doelgroep / aanvrager

Tot de aanvragers behoren organisaties die activiteiten aanbieden aan kinderen jonger dan 12 jaar in de dorpen (met uitzondering van Drachten).

 

6.1.2.2 Voorwaarden

Subsidie kan slechts worden verleend onder de volgende voorwaarden

 • 1

  De aanvrager is een rechtspersoon. Een kopie van de statuten wordt eenmalig cq. bij de eerste subsidieaanvraag overlegd.

 • 2

  Per dorp komt 1 organisatie in aanmerking voor subsidie.

 • 3

  Er wordt minimaal 1 x per week een activiteit aangeboden.

 • 4

  De activiteit is algemeen toegankelijk voor de doelgroep.

 • 5

  In de activiteiten is niet al op een andere wijze voorzien.

 • 6

  Bij het organiseren van activiteiten wordt gestreefd naar ten minste 10 deelnemers.

   

6.1.2.3 De aanvraag

 • 1

  Voor de aanvraag is van gemeentewege een formulier beschikbaar.

 • 2

  Bij de aanvraag wordt verslag gedaan over de uitgevoerde activiteiten van het afgelopen subsidietijdvak.

   

6.1.2.4 Tijdvak waarvoor de subsidie wordt verstrekt

De subsidie wordt in de vorm van een waarderingssubsidie voor 2 jaren verstrekt.

 

6.1.2.5 Hoogte van de subsidie

 • 1

  De subsidie bestaat uit een bedrag per inwoner van het betreffende dorp in de leeftijdscategorie 0 tot en met 12 jaar van € 5.

 • 2

  Dit bedrag is voor de eerste maal in 2010 vastgesteld en wordt vanaf 2012 eens in de twee jaar geïndexeerd.

   

6.2. Belangenbehartiging en advies

 

6.2.1 Structurele subsidies Wijkraden en verenigingen van dorpsbelangen

 

6.2.1.1 Doelgroep / aanvrager

De wijkraden en verenigingen van dorpsbelangen ontvangen een subsidie voor de (organisatie van) activiteiten, waarmee de belangen van de inwoners van hun wijk of dorp behartigd worden en die de leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen.

 

6.2.1.2 Voorwaarden

De wijkraden en verenigingen van dorpsbelangen hoeven geen aanvraag in te dienen.

 

6.2.1.3 Tijdvak waarvoor de subsidie verstrekt wordt

De subsidie wordt in de vorm van een waarderingssubsidie jaarlijks verstrekt.

 

6.2.1.4 Hoogte van de subsidie

 • 1

  De subsidie bestaat uit een basisbedrag van € 350 en een bedrag van € 0,65 per inwoner van het dorp of de wijk.

 • 2

  Er is een subsidieplafond. Indien het plafond wordt overschreden wordt het bedrag per inwoner naar rato verlaagd.

 • 3

  De bedragen zijn voor de eerste maal in 2010 vastgesteld en wordt vanaf 2014 eens in de 4 jaar geïndexeerd.

   

6.3 Wijk- en dorpsactiviteiten

 

6.3.1 Eenmalige subsidies Buurtbudget

 

6.3.1.1 Doelstelling / aanvrager

 • 1

  Tot de aanvragers behoren wijkraden of verenigingen van dorpsbelang of inwoners van de wijk / het dorp.

 • 2

  Er kan een bijdrage worden gegeven voor een voorziening of een activiteit met als doel de vergroting van de leefbaarheid in een wijk of dorp en het stimuleren van burgerinitiatieven.

   

6.3.1.2 Voorwaarden

 • 1

  De voorziening of activiteit is gericht op verbeteringen in de directe woonomgeving, is openbaar toegankelijk en staat ten dienste van zoveel mogelijk inwoners van een wijk of een dorp zonder dat daarbij sprake is (om gebruik te maken van de betreffende voorziening of activiteit) van een financiële bijdrage of een lidmaatschap.

 • 2

  Het plan moet binnen één jaar gerealiseerd of uitgevoerd zijn;

 • 3

  Het plan mag niet in strijd zijn met gemeentelijk beleid en mag geen onderdeel zijn van lopende projecten of procedures;

 • 4

  Over het plan mag niet in een eerder stadium al een (negatief) gemeentelijk besluit zijn genomen;

 • 5

  Er dient sprake te zijn van draagvlak voor het plan, hetgeen blijkt uit een positief advies van de wijkraad of vereniging van dorpsbelangen of – bij het ontbreken van deze organisaties – de ondersteuning van minimaal 25 medestanders uit de wijk of het dorp.

 • 6

  Alleen de kosten die een direct verband houden met de te realiseren voorziening of te houden activiteit komen voor vergoeding in aanmerking.

   

  6.3.1.3 Hoogte van de subsidie en wijze van subsidiëren

 • 1

  Het buurtbudget is per kalenderjaar beschikbaar en kent een subsidieplafond.

 • 2

  De hoogte van het buurtbudget wordt jaarlijks vastgesteld.

 • 3

  Voor iedere wijk cq. dorp wordt een evenredig deel van het budget gereserveerd tot 1 oktober.

 • 4

  (Deel)aanvragen voor een bijdrage hoger dan dit (deel)budget worden aangehouden tot na 1 oktober.

 • 5

  Op deze aanvragen wordt na 1 oktober besloten op volgorde van binnenkomst.

 • 6

  Toewijzing is afhankelijk van de hoogte van het nog beschikbare budget, naast het voldoen aan de overige voorwaarden.

 • 7

  De aan het eind van het kalenderjaar nog beschikbare buurtbudget vloeit terug naar de algemene middelen.

 • 8

  Bij het plan voor de voorziening of de activiteit wordt een begroting gevoegd. Hieruit blijkt dat de aanvrager ook zelf financiële middelen inbrengt, zoals via fondsenwerving of eigen werkzaamheid. Het uitgangspunt hierbij is 80% gemeente en 20% aanvrager. Het college kan in voorkomende gevallen hiervan afwijken, zulks ter beoordeling aan het college.

   

6.3.2 Eenmalige subsidies Wijk- en dorpsfeesten

 

6.3.2.1 Doelgroep / aanvrager

Tot de aanvragers behoren wijkraden of verenigingen van dorpsbelang (of bij het ontbreken hiervan een wijk of dorp breed werkende commissie).

 

6.3.2.2 Voorwaarden

Er kan ten hoogste 1 maal per 5 jaar een aanvraag worden gedaan op subsidie voor een te houden wijk- of dorpsfeest.

Festiviteiten anders dan hiervoor genoemd vallen buiten deze regeling.

 

6.3.2.2 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De maximale bijdrage daarvoor is € 1.000 en is afhankelijk van een reële begroting van de aanvrager.

 • 2.

  Het toegekende bedrag is onderdeel van het gereserveerde buurtbudget voor het dorp of de wijk en wordt dan ook in mindering gebracht op dit bedrag.

   

6.3.3 Eenmalige subsidies Oud en Nieuw vieringen

 

6.3.3.1 Doelstelling / aanvrager

Vanuit de wijken en dorpen kan jaarlijks een subsidie worden aangevraagd voor de viering van Oud en Nieuw.

 

6.3.3.2 Voorwaarden

 • 1

  Het evenement is voor iedere wijk- en dorpsbewoner toegankelijk.

 • 2

  De organisatie draagt zorg voor de benodigde vergunningen.

 • 3

  De locatie van het evenement wordt na afloop in de oude staat gebracht.

 • 4

  Draagvlak in de wijk en het dorp en de wijkindeling worden beoordeeld.

 • 5

  Er mag een bijdrage van de deelnemers worden gevraagd.

   

6.3.3.3 Hoogte van de subsidie

 • 1

  De subsidie bestaat uit een basisbedrag van € 115 en een bedrag van € 0,50 per inwoner van het dorp of de wijk.

 • 2

  Er is een subsidieplafond. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3

  De bedragen zijn voor de eerste maal in 2010 vastgesteld en wordt vanaf 2014 eens in de 4 jaar geïndexeerd.

   

6.3.4 Structurele subsidies Activiteitencommissies in dorpen

 

6.3.4.1 Doelstelling / aanvrager

Aanvragers zijn activiteitencommissies in de dorpen (met uitzondering van Drachten).

 

6.3.4.2 Voorwaarden

 • 1

  Per dorp komt één activiteitencommissie voor subsidie in aanmerking.

 • 2

  Er wordt minimaal 4 keer per jaar een activiteit georganiseerd gericht op zoveel mogelijk deelnemers en toeschouwers.

   

6.3.4.3 De aanvraag

 • 1

  Voor de aanvraag is van gemeentewege een formulier beschikbaar.

 • 2

  Bij de aanvraag wordt verslag gedaan over de uitgevoerde activiteiten van het afgelopen subsidietijdvak.

   

6.3.4.4 Hoogte van de subsidie

 • 1

  De subsidie bestaat uit een basisbedrag van € 500 en een bedrag van € 1 per inwoner van het betreffende dorp.

 • 2

  De bedragen zijn voor de eerste maal in 2010 vastgesteld en wordt vanaf 2014 eens in de 4 jaar geïndexeerd.

HOOFDSTUK 7 EENMALIGE SUBSIDIES JUBILEA
 • 7.1 Jubilea scholen

   

  7.1.1 Doelgroep / aanvrager

  Tot de doelgroep behoren scholen die vallen onder de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra die een 25 jarig jubileum of veelvoud daarvan vieren.

   

  7.1.2 Voorwaarden

  Subsidie kan worden verleend indien:

  • o

   het jubileum gevierd wordt

  • o

   en het college wordt uitgenodigd.

    

  7.1.3 Hoogte van de subsidie

  De subsidie bestaat uit een basisbedrag van € 200 en € 15 per leerling tot een maximum van € 3.000.

   

  7.2 Jubilea amateurkunstverenigingen en sportverenigingen e.a.

   

  • 6.2.1 Doelgroep / aanvrager

  • 1.

   Tot de doelgroep behoren amateurkunst- en sportverenigingen die een jubileum van minimaal 25 jaar vieren.

  • 2.

   Het college kan bepalen dat ook andere organisaties, waarvan het gemeentelijk belang onderkend wordt, hiervoor in aanmerking komen.

    

   6.2.2 Voorwaarden

  Subsidie kan worden verleend indien:

  • o

   het jubileum gevierd wordt

  • o

   en het college wordt uitgenodigd.

    

   6.2.3 Hoogte van de subsidie

  De subsidie bedraagt € 250 voor het 25 jarig jubileum en € 25 per 5 jaar voor elk volgend jubileum, dat gevierd wordt.

HOOFDSTUK 8 SLOTBEPALINGEN
 • 8.1 Niet genoemde werksoorten

  Voor niet in deze beleidsregels genoemde werksoorten op de terreinen welzijn, sport, cultuur, zorg, wijken en dorpen, maatschappelijke ondersteuning, is de Algemene subsidieverordening 2009 van toepassing.

   

  8.2 Onduidelijkheden

  Het college kan, in bijzondere gevallen, artikelen van deze beleidsregels buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

   

  8.3 Citeertitel

  De citeertitel is Beleidsregels subsidies welzijn, cultuur en sport 2010.

   

  8.4 Inwerkingtreding

  • 1.

   De op 27 januari 2009 vastgestelde beleidsregels worden gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregels ingetrokken.

  • 2.

   Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2011.

  • 3.

   De beleidsregels zijn van toepassing op de subsidieaanvragen voor 2011.

 

Bijlage

 

In deze bijlage zijn de instellingen / organisaties genoemd als bedoeld in 1.6 van de Beleidsregels Subsidies welzijn, cultuur en sport. Tenzij er afwijkende of aanvullende bepalingen zijn opgenomen, zijn de bepalingen uit de Algemene subsidieverordening Smallingerland 2009 van toepassing.

De bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2010.

 

 

INSTELLINGEN CULTUUR

 

1          Centrum voor Kunstzinnige Vorming de Meldij

 

De Meldij verzorgt lessen, cursussen, optredens en activiteiten op het terrein van de kunstzinnige vorming in o.a. de volgende disciplines: dans, muziek, audiovisueel, drama en beeldend, vooropleiding conservatorium. Het aanbod is gericht op verschillende leeftijdsgroepen en wordt uitgevoerd in de hoofdvestiging in Drachten en op andere locaties in de wijken en de dorpen.

 

2          Bibliotheek

 

De bibliotheek verzorgt het aanbod en voert activiteiten uit op o.a. de gebieden leesbevordering, opheffen leesachterstanden, informatieverspreiding en educatie. Het aanbod is gericht op verschillende leeftijdsgroepen en wordt uitgevoerd in de hoofdvestiging in Drachten, de filialen in de dorpen en de Bibliobus.

 

3          Cultureel Centrum de Lawei / de Galerij

 

De Lawei / Galerij is een accommodatie ten behoeve van manifestaties op cultuurgebied en verzorgt het aanbod van o.a. theatervoorstellingen, concerten, exposities, introducties en filmvoorstellingen. Het aanbod is gericht op verschillende leeftijdsgroepen en doelgroepen.

 

4          Museum Smallingerland

 

Het museum biedt onderdak aan collecties op de terreinen:

 • 1.

  beeldende kunst van de twintigste eeuw m.n. afkomstig van kunstenaars en stromingen die op enigerlei wijze verbonden zijn met Friesland;

 • 2.

  regionale cultuurhistorie

en voert daaraan verbonden activiteiten uit, o.a. exposities en lezingen.

Het museum bewaart een deel van de gemeentelijke kunstcollectie.

 

5          Lokale omroep Smelne FM

 

Smelne FM is de lokale omroep en verzorgt radio-uitzendingen in de gemeente waarin o.a. lokale thema’s aan de orde komen.

 

6          Afûk

 

De Afûk verzorgt cursussen in de Friese taal.

 

7          Kunstuitleen

 

De Kunstuitleen Drachten (onderdeel van de Kunstuitleen Fryslân) verhuurt kunst aan particulieren en bedrijven.

 

 

INSTELLINGEN SPORT

 

8          Sportbedrijf Smallingerland

 

Het Sportbedrijf is gericht op het ondersteunen en stimuleren van beweging en het zorgdragen voor optimaal gebruik van de huidige gemeentelijke binnensportaccommodaties, waaronder Zwemcentrum de Welle.

 

9          Stichting Tollien Schuurman

 

De stichting ontvangt middelen voor het onderhoud van de atletiekbaan.

 

10        Stichting Kohodra

 

De stichting ontvangt middelen voor het onderhoud van de hockeyvelden.

 

11        Vereniging de Beampipers

 

De vereniging ontvangt middelen voor het onderhoud van de tennisbaan

 

 

INSTELLINGEN WELZIJN

 

12        Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland

 

De Mos voert de activiteiten uit op het terrein van welzijn. Daartoe behoren o.a. het volgende: sociaal cultureel werk, opbouwwerk, ouderenwerk, peuterspeelzaalwerk en opvoedingsondersteuning.

 

13        Anti Discriminatiebureau

 

13.1      Doelstelling / aanvrager

Het Anti Discriminatiebureau is een provinciale instelling die ondersteuning en advies biedt bij klachten over discriminatie. De instelling verzorgt allerlei activiteiten gericht op het tegengaan van discriminatie. Daarnaast worden klachten over en meldingen van discriminatie geregistreerd. Er worden activiteiten ten behoeve van de gemeente uitgevoerd.

 

13.2      Hoogte van de subsidie

 

De subsidie bestaat uit een bedrag per inwoner. In 2010: € 0,37 per inwoner.

 

14        Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland

 

Vluchtelingenwerk Noord Nederland is een instelling die asielzoekers en vluchtelingen tijdens en na hun asielprocedure (juridisch) begeleidt. De instelling verzorgt algemene belangenbehartiging en voorlichting. Er worden activiteiten ten behoeve van asielzoekers en vluchtelingen in de gemeente uitgevoerd.

 

15        Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking

 

De WOS houdt zich bezig met bewustwordingsactiviteiten over ontwikkelingssamenwerking, stimuleert en coördineert maatschappelijke activiteiten in het kader van de vriendschapsrelatie tussen de gemeente Smallingerland en de gemeente Gobabis (Namibië).

 

16        Tumba

 

16.1      Doelstelling / aanvrager

 

Het COS-Tumba speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van lokale groepen die actief zijn op het gebied van mondiaal beleid. Het wordt financieel ondersteund door de provincie en het NCDO. Centrum Tumba werkt mee bij subsidieaanvragen voor concrete projecten. Ook speelt Tumba een intermediaire rol tussen onze gemeentelijke activiteiten op dit terrein, de provincie en het bedrijfsleven

 

16.2      Hoogte van de subsidie

 

De subsidie wordt in de vorm van een waarderingssubsidie voor 2 jaren verstrekt.

 

 

Instellingen zorg

 

17        Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Fryslân

 

Het Algemeen Maatschappelijk Werk Fryslân is een regionaal werkende instelling die mensen met  sociaal maatschappelijke problemen ondersteunt en begeleidt. Er worden activiteiten ten behoeve van de inwoners van de gemeente uitgevoerd.

 

18        Verslavingszorg Noord Nederland

 

Verslavingszorg Noord Nederland is een instelling voor de drie noordelijke provincies ten behoeve van de uitvoering van de verslavingszorg. Voor de gemeente worden de activiteiten hulpverlening, straathoekwerk en arbeidstoeleiding uitgevoerd.

 

19        Fier Fryslân

 

Fier Fryslân is een provinciaal werkende instelling op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties en richt zich op hulpverlening, opvang en voorlichting. Er worden activiteiten ten behoeve van de gemeente uitgevoerd.

 

 

INSTELLINGEN JEUGD

 

20        Scouting Drachten

 

20.1      Doelstelling / aanvrager

 

Scouting biedt jeugdwerk aan en werkt daarbij volgens bepaalde methoden dan wel grondslagen. De bijeenkomsten / activiteiten zijn per (leeftijds)groep georganiseerd.

 

20.2      Voorwaarden

 

Subsidie wordt verleend onder de volgende voorwaarden

 • 1.

  Een kopie van de statuten wordt eenmalig overlegd.

 • 2.

  Er wordt minimaal 40 x per jaar een activiteit per groep aangeboden.

 • 3.

  De leden betalen contributie.

 

20.3      Aanvraag

 

Voor de aanvraag is van gemeentewege een formulier beschikbaar.

Bij de aanvraag wordt verslag gedaan over de uitgevoerde activiteiten van het afgelopen subsidietijdvak.

 

20.4      Tijdvak waarvoor de subsidie verstrekt wordt

 

De subsidie wordt in de vorm van een waarderingssubsidie voor 2 jaren verstrekt.

 

20.5      Hoogte van de subsidie

 

 • 1.

  De subsidie bestaat uit een bedrag per regulier lid van € 20 en per lid met een beperking van € 50.

 • 2.

  Dit bedrag is voor de eerste maal in 2010 vastgesteld en wordt vanaf 2012 eens in de twee jaar geïndexeerd.

 

21        Speeltuinen

 

21.1      Doelstelling / aanvrager

 

Er zijn 4rechtspersonen, die een speeltuin in stand houden en openstellen voor jeugd uit de buurt of gericht zijn op een bepaalde doelgroep. Het gaat om de volgende speeltuinen

- De Draaikolk

- De Singelhof

- De Wiken

- Bass Spijkerdorp.

 

21.2      Voorwaarden

 

Subsidie kan slechts worden verleend onder de volgende voorwaarden

 • 1.

  Tot de aanvragers behoren alleen de in 21.1 genoemde speeltuinen.

 • 2.

  De aanvrager is een rechtspersoon. Een kopie van de statuten wordt eenmalig overlegd.

 • 3.

  De speeltuinen voldoen aan de daartoe gestelde veiligheidseisen.

 • 4.

  De huidige openingstijden blijven gehandhaafd en omvatten in ieder geval de periode van mei tot en met september.

 

21.3      Aanvraag

 

 • 1.

  Voor de aanvraag is van gemeentewege een formulier beschikbaar.

 • 2.

  Bij de aanvraag wordt verslag gedaan over de uitgevoerde activiteiten van het afgelopen subsidietijdvak.

 

21.4      Tijdvak waarvoor de subsidie wordt verstrekt

 

De subsidie wordt jaarlijks verleend.

 

21.5      Hoogte van de subsidie

 

 • 1.

  De hoogte van de subsidies is gebaseerd op het Verbeterplan 2003 en omvat een bijdrage in de exploitatie, de kosten van beheer en de inrichting.

 • 2.

  De subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd.

 

22        Speel-o-theek de Overstap

 

20.1      Doelstelling / aanvrager

 

De Overstap is een stichting die speelgoed uitleent en informatie daarover geeft teneinde het gebruik van kwalitatief speelgoed en afwisseling daarin te stimuleren.

 

22.2      Voorwaarden

 

Subsidie kan slechts worden verleend onder de volgende voorwaarden:

 • 1.

  de aanvrager is een rechtspersoon. Een kopie van de staturen wordt eenmalig overlegd.

 • 2.

  de uitleen is in ieder geval twee keer per week één dagdeel geopend.

 • 3.

  voor de uitleen wordt een bijdrage betaald.

 

22.3      Aanvraag

 

Voor de aanvraag is van gemeentewege een formulier beschikbaar.

 

22.4      Tijdvak waarvoor de subsidie wordt verstrekt

 

De subsidie wordt in de vorm van een waarderingssubsidie voor 2 jaren verstrekt.

Instellingen belangenbehartiging

 

23        Wmo Adviesraad Smallingerland

 

De Wmo adviesraad ontvangt een subsidie voor hun wettelijk vastgelegde taak (artikelen 11 en 12 Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 84 Gemeentewet). Deze taak behelst het behartigen van de collectieve belangen van inwoners die (potentiële) aanvragers zijn van voorzieningen van maatschappelijke ondersteuning door het adviseren van ons college op het terrein van de Wmo.

 

 

INSTELLINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

 

24        Afasievereniging, afdeling Smallingerland

 

24.1      Doelstelling / aanvrager

 

Deze landelijke vereniging organiseert ontspanningsactiviteiten voor afasiepatiënten en hun partners uit Smallingerland, om te voorkomen dat deze patiënten in een isolement geraken en om hun partners tijdelijk te ontlasten.

 

24.2      Hoogte van de subsidie

 

Waarderingssubsidie: € 250 per jaar.

 

25        EHBO vereniging Drachten

 

25.1      Doelstelling / aanvrager

 

De EHBO vereniging Drachten is een organisatie die jaarlijks een programma van activiteiten realiseert, gericht op het mogelijk maken van efficiënte en adequate eerste hulpverlening bij ongelukken in de gemeente Smallingerland. De activiteiten bestaan voornamelijk uit het organiseren van cursussen en het aanbieden van EHBO diensten bij evenementen.

 

25.2      Hoogte van de subsidie

 

Waarderingssubsidie: € 500 per jaar.

 

26        Stichting LETS Drachten e.o.

 

26.1      Doelstelling / aanvrager

 

Deze lokale vrijwilligersorganisatie biedt inwoners uit Smallingerland de gelegenheid om diensten en goederen met elkaar te ruilen. De deelnemers betalen jaarlijks een eigen bijdrage van € 20 aan de Stichting LETS Drachten e.o. voor het bijhouden van de administratie.

 

26.2      Hoogte van de subsidie

 

Waarderingssubsidie: € 3.200 per jaar.

 

27        Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Smallingerland          

 

27.1      Doelstelling / aanvrager

 

Deze lokale vrijwilligersorganisatie verstrekt gratis informatie, advies en praktische ondersteuning aan uitkeringsgerechtigde en gehandicapte inwoners uit Smallingerland die kampen met vragen op het gebied van uitkeringen, belastingen en voorzieningen.

 

27.2      Hoogte van de subsidie

 

Waarderingssubsidie: € 4.000 per jaar.

28        Stichting AanZet

 

Deze provinciaal werkende vrijwilligersorganisatie heeft ten doel het opzetten en uitvoeren van cliëntgestuurde projecten voor (ex-) cliënten van de geestelijke gezondheidszorg in Friesland. De gemeente Leeuwarden treedt namens de Friese gemeenten op als subsidiënt van Aanzet.

 

29        Stichting Pypskoft

 

29.1      Doelstelling / aanvrager

 

Deze regionale vrijwilligersorganisatie biedt ontspanningsactiviteiten aan verstandelijk en meervoudig gehandicapte mensen, om onderlinge contacten, ontwikkeling en ontplooiing in de samenleving van deze doelgroepen te bevorderen. De deelnemers betalen zelf circa 60% van de kosten van een activiteit.

 

29.2      Hoogte van de subsidie

 

Waarderingssubsidie: € 50 per jaar per verwachte deelnemer met een maximum van € 5.000.

 

30        Support Fryslân

 

30.1      Doelstelling / aanvrager

 

Support Fryslân is een provinciaal maatjesproject voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar, die extra aandacht en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vrijwilligers (maatjes) worden gekoppeld aan de jongere in kwestie. Jongeren kunnen zichzelf aanmelden maar vaak gaat dit via politie, jeugdhulpverlening, welzijnswerk etc.

 

30.2      Hoogte van de subsidie

 

Waarderingssubsidie: € 5.000 per jaar voor de realisatie van maximaal 10 nieuwe koppelingen per jaar en voor het blijvend begeleiden van al eerder gekoppelde jongeren uit Smallingerland.

 

31        Vereniging Humanitas, afdeling Smallingerland/Opsterland

 

31.1      Doelstelling / aanvrager

 

De afdeling Drachten/Opsterland organiseert een groot aantal activiteiten voor diverse kwetsbare groepen in Smallingerland, gericht op het volwaardig kunnen deelnemen van deze groepen aan de samenleving.

 

31.2      Hoogte van de subsidie

 

De subsidie: de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de diverse vrijwilligersactiviteiten worden vergoed tot een maximumbedrag van € 7.500 per jaar.

 

32        Vereniging de Zonnebloem, afdeling Drachten

 

32.1      Doelstelling / aanvrager

 

De afdeling Drachten organiseert ontmoetingsactiviteiten en huisbezoeken voor zieke, oudere en gehandicapte inwoners van Smallingerland. Eind 2009 maken circa 220 inwoners uit Smallingerland gebruik van de aangeboden ontmoetingsactiviteiten en de huisbezoeken.

 

32.2      Hoogte van de subsidie

 

Waarderingssubsidie: € 10 per jaar per verwachte deelnemer, met een maximum van € 5.000.