Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Nadere regels voor uitstallingen, bouwobjecten, plantenbakken, banken, zonneschermen en aangewezen categorieën van voorwerpen gemeente Woensdrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor uitstallingen, bouwobjecten, plantenbakken, banken, zonneschermen en aangewezen categorieën van voorwerpen gemeente Woensdrecht
CiteertitelNadere regels voor uitstallingen, bouwobjecten, plantenbakken, banken, zonneschermen en aangewezen categorieën van voorwerpen gemeente Woensdrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De algemene regels zijn gebaseerd op artikel 2:10, zesde lid van de Algemene plaatselijke verordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Woensdrecht, art. 2:10, lid 3 onderdelen b, c, e en g
 2. Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Woensdrecht, art. 2:10, lid 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Deze algemene regels zijn gebaseerd op artikel 2:10, zesde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2011Aanvullende regels

08-11-2011

Woensdrechtse Bode, 23-11-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor uitstallingen, bouwobjecten, plantenbakken, banken, zonneschermen en aangewezen categorieën van voorwerpen gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht;

gelet op het bepaalde in artikel 2:10, derde lid onder b, c, e en g van de algemene plaatselijke verordening gemeente Woensdrecht;

gelet op het bepaalde in artikel 2:10, zesde lid van de algemene plaatselijke verordening gemeente Woensdrecht;

overwegende dat nadere regulering van het gebruik van openbare plaatsen aanbeveling verdient in het belang van de verkeersveiligheid, de bruikbaarheid, het beheer en het onderhoud van de openbare weg;

BESLUITEN:

1. Als nadere categorie zoals bedoeld in artikel 2:10, derde lid onder g van de algemene plaatselijke verordening aan te wijzen: goederen die in het kader van een huisuitzetting op de openbare weg worden geplaatst mits deze goederen voor 14.00 uur op dezelfde dag zijn verwijderd;2. vast te stellen de volgende “Nadere regels voor uitstallingen, bouwobjecten, plantenbakken, banken, zonneschermen en aangewezen categorieën van voorwerpen”.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze nadere regels wordt verstaan onder:a. voorwerp: een voorwerp zoals bedoeld in artikel 2:10, derde lid onder b, c, e, f en g van de Algemene plaatselijke verordening.

Artikel 2 Toegestaan onder voorwaarden

Het is toegestaan een voorwerp zonder vergunning te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de voorwaarden genoemd in deze nadere regels.

Artikel 3 Eigen terrein en directe binding

 • 1

  1. Een voorwerp mag enkel geplaatst worden op of aan de openbare weg wanneer er geen mogelijkheid bestaat om het voorwerp op eigen terrein te plaatsen.

 • 2

  2. Voorwerpen mogen enkel geplaatst worden als deze een directe binding hebben met activiteiten die plaatsvinden in een onroerende zaak, gelegen in de nabijheid.

Artikel 4 Geen gevaar, schade of hinder

 • 1

  Geen voorwerpen mogen geplaatst worden op een rijbaan.

 • 2

  De plaats en het gebruik van het voorwerp levert geen gevaar, schade of hinder op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de openbare plaats en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats.

 • 3

  Het voorwerp brengt door de omvang en vormgeving geen schade toe aan openbare plaats en de daarop aanwezige objecten.

Artikel 5 Geen overlast

Een voorwerp mag geen overlast geven voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

Artikel 6 Vrije doorgang trottoir

Op wegen of weggedeelten, bestaande uit een rijbaan en een trottoir, wordt het voorwerp zodanig geplaatst dat een vrije doorgang in een recht doorgaande lijn van minimaal 1,5 meter breed aanwezig is voor voetgangers en rolstoelgebruikers.

Artikel 7 Vrijhouden objecten en nooduitgangen

 • 1

  Brandkranen, bluswaterwinplaatsen en nutsvoorzieningen moeten worden vrijgehouden, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.

 • 2

  Het voorwerp wordt zodanig geplaatst dat nooduitgangen van in de nabijheid gelegen onroerende zaken, onbelemmerd te gebruiken zijn.

 • 3

  Voorzieningen van algemeen nut, zoals bijvoorbeeld banken en prullenbakken dienen rondom ter breedte van 1 meter vrij te blijven van het voorwerp.

Artikel 8 Afstand ten behoeve van hulpdiensten

Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een recht doorgaande lijn van minimaal 4 meter breed met een vrije hoogte van tenminste 4,20 meter aanwezig ten behoeve van hulpdiensten.

Artikel 9 Momenten dat het voorwerp niet mag worden geplaatst

Een voorwerp mag niet worden geplaatst:a. indien op de locatie van het voorwerp (onderhouds)werkzaamheden moeten worden verricht;b. tijdens een evenement, markt, kermis, andere festiviteit en/of gebeurtenis van algemeen belang, tenzij hiervoor door het college toestemming is verleend.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Van onderliggende regeling kan worden afgeweken, voorzover toepassing er van zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels voor uitstallingen, bouwobjecten, plantenbakken, banken, zonneschermen en aangewezen categorieën van voorwerpen gemeente Woensdrecht”.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na die waarop zijn bekend zijn gemaakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8-11-2011,burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

de secretaris           de burgemeester

 

A.P.E. Baart MBA     M.A. Fränzel