Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Beleidsregels afgifte parkeervergunningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels afgifte parkeervergunningen
CiteertitelBeleidsregels afgifte parkeervergunningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regels komen per 24-11-2011 in de plaats van de Beleidsregels Parkeervergunningen van 04-10-2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Parkeerverordening Pijnacker-Nootdorp, art. 3
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2011nieuwe regeling

08-11-2011

Telstar, 23-11-2011

11INT00484B

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels afgifte parkeervergunningen

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van de afdeling BOR nr. 11IINT00484

gelet op artikel 3 van de Parkeerverordening Pijnacker-Nootdorp en op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de Beleidsregels afgifte van parkeervergunningen

Artikel 1. Vergunningverlening

Voor een parkeervergunning komen in aanmerking bewoners, bedrijven en autodate-aanbieders, wonend c.q. gevestigd/een standplaats hebbend in een parkeervergunningzone, een en ander conform artikel 3 van de Parkeerverordening Pijnacker-Nootdorp. Daarnaast is het aantal uit te geven aantal parkeervergunningen gemaximaliseerd op 120% van het aantal parkeerplaatsen in een parkeervergunningzone conform artikel 5 van de Parkeerverordening Pijnacker-Nootdorp.

Voor kortdurend bezoek zijn kraskaarten beschikbaar. Voor noodzakelijk langdurig verblijf door bewoners, bedrijven en autodate-aanbieders, die niet wonend c.q. gevestigd zijn/een standplaats hebben in het betreffende gebied zijn tijdelijke vergunningen beschikbaar.

Artikel 2. Bewonersvergunning

 • 1.

  De vergunning kan enkel schriftelijk worden aangevraagd.

 • 2.

  De aanvrager dient volgens de Gemeentelijke Basis Administratie ingeschreven te zijn op een adres gelegen in het vergunningengebied.

 • 3.

  De aanvrager beschikt niet over de mogelijkheid een parkeerplaats te kopen danwel te huren op of in een parkeervoorziening die aangelegd is ten behoeve van de woonbebouwing van de aanvrager.

 • 4.

  De aanvrager beschikt niet over een parkeerplaats op eigen terrein. Indien de aanvrager wel beschikt over eigen parkeergelegenheid, dan wordt bij de afgifte eerst rekening gehouden met het aantal voertuigen dat geparkeerd kan worden op eigen terrein.

 • 5.

  Het kentekenbewijs van het voertuig dient op naam van de aanvrager te staan. Gebruikers van een lease-auto overleggen hiervoor een verklaring van de leasemaatschappij.

 • 6.

  Het kenteken wordt vermeld op de vergunning.

 • 7.

  Per vergunning wordt één kenteken vermeld.

 • 8.

  Er geldt geen maximum aantal vergunningen per adres/huishouden.

 • 9.

  De vergunning is één jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

 • 10.

  Voor afloop van de einddatum van de vergunning wordt automatisch een acceptgirokaart toegezonden om na betaling een nieuwe vergunning te verkrijgen.

 • 11.

  Het parkeren is toegestaan op de straten of terreinen die op de vergunning vermeld staan.

 • 12.

  De vergunning wordt in principe direct verleend, maar voor bijzondere situaties kan ook eerst een nader onderzoek worden gedaan. De vergunning kan dan daarna worden toegezonden.

 • 13.

  Bij wijziging van het kenteken moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Artikel 3. Zakelijke vergunning

 • 1.

  De vergunning kan enkel schriftelijk worden aangevraagd.

 • 2.

  De vergunning wordt afgegeven op kenteken of naam van het bedrijf (bezoekers).

 • 3.

  De aanvrager toont aan dat het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 4.

  De aanvrager toont met een werkgeversverklaring aan dat hij werkzaam is bij het betreffende bedrijf.

 • 5.

  De aanvrager beschikt niet over een parkeerplaats op eigen terrein of bij derden. Indien de aanvrager wel beschikt over eigen parkeergelegenheid, dan wordt bij de afgifte eerst rekening gehouden met het aantal voertuigen dat geparkeerd kan worden op eigen terrein.

 • 6.

  Het kenteken of bedrijfsnaam wordt vermeld op de vergunning.

 • 7.

  Per vergunning wordt één kenteken/bedrijfnaam vermeld.

 • 8.

  Er worden maximaal 2 vergunningen per bedrijf afgegeven op kenteken.

 • 9.

  Er worden maximaal 2 vergunningen per bedrijf afgegeven op bedrijfsnaam (bezoekers).

 • 10.

  De vergunning is één jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

 • 11.

  Voor afloop van de einddatum van de vergunning wordt automatisch een acceptgirokaart toegezonden om na betaling een nieuwe vergunning te verkrijgen.

 • 12.

  Het parkeren is toegestaan op de straten of terreinen die op de vergunning vermeld staan.

 • 13.

  De vergunning wordt in principe direct verleend, maar voor bijzondere situaties kan ook eerst een nader onderzoek worden gedaan. De vergunning kan dan daarna worden toegezonden.

 • 14.

  Bij wijziging van het kenteken moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Artikel 4. Bezoekersvergunning (kraskaart of krasvergunning vergunning)

 • 1.

  Elke huishouden of bedrijf binnen het vergunningengebied komt in aanmerking voor de aanschaf van bezoekersvergunningen.

 • 2.

  De vergunningen worden bij de gemeentelijke servicecentra per 10 stuks verkocht. De vergunning is slechts geldig voor het aangegeven jaar.

 • 3.

  Elk huishouden of bedrijf binnen het vergunningengebied mag per maand een boekje a 10 kraskaarten kopen.

 • 4.

  De aanvrager dient volgens de Gemeentelijke Basis Administratie te zijn ingeschreven op een adres, gelegen binnen het vergunningengebied.

 • 5.

  Bij de aanschaf is de aanvrager verplicht zich te legitimeren..

 • 6.

  De vergunning is alleen geldig op de weggekraste datum voor maximaal vijf uur vanaf het weggekraste aankomsttijdstip.

 • 7.

  Er mogen twee vergunningen gebruikt worden om een periode van 10 uur te kunnen parkeren.

 • 8.

  Het parkeren is toegestaan op de straten of terreinen die op de vergunning vermeld staan.

Artikel 5 Autodate-vergunning

 • 1.

  De aanbieder van autodate dient schriftelijk een verzoek in.

 • 2.

  Per aanbieder wordt in een (sub)zone maximaal één plaats toegewezen.

Artikel 6 Tijdelijke vergunning

 • 1.

  De aanvrager dient uiterlijk 2 weken van te voren schriftelijk een gemotiveerd verzoek in.

 • 2.

  De vergunningverstrekkende instantie beoordeelt op grond van de aanvraag of de langdurige aanwezigheid binnen het vergunningengebied noodzakelijk is.

 • 3.

  Het kenteken wordt vermeld op de vergunning.

 • 4.

  Per vergunning wordt één kenteken vermeld.

 • 5.

  De vergunning is geldig in de periode zoals op de vergunning staat aangegeven.

 • 6.

  Het parkeren is toegestaan op de straten of terreinen die op de vergunning vermeld staan.

 • 7.

  Na betaling zal de vergunning worden verstrekt.

Artikel 7 Ontheffingen ex artikel 87 RVV

Het college van burgemeester en wethouders verleent in parkeervergunningzones geen ontheffing op basis van artikel 87 RVV. Zie voor het verlenen van ontheffingen ex artikel 87 RVV buiten parkeervergunningzones het Besluit Beleidsregels verlenen ontheffingen Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Artikel 8 Afwijken van beleidsregels

Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd van de beleidsregels afwijken.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels afgifte parkeervergunningen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van het besluit Beleidsregels Parkeervergunningen van 4 oktober 2007.

Vastgesteld in de vergadering van 8 november 2011

de secretaris, de burgemeester,

drs. J.P.R. Woudstra drs. F.H. Buddenberg