Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dronten

Subsidiebeleidsregels 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDronten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidiebeleidsregels 2012
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-201101-01-2013Onbekend

08-11-2011

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidiebeleidsregels 2012

 

 

Subsidiebeleidsregels 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten,

 

gelet op

 • ·

  artikel 1:3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • ·

  artikel 4:81 tot en met 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • ·

  artikel 3, eerste lid van de Algemene subsidieverordening;

overwegende dat het de bevoegdheid heeft om nadere regels te stellen over de verlening, vaststelling, betaling, verrekening en terugvordering van subsidies;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende Subsidiebeleidsregels 2012

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Deze beleidsregels verstaan onder:

  • a.

   activiteitensubsidie:

een subsidie voor een prestatie, product of dienst die door de subsidieontvanger wordt geleverd en waarvoor het college nadere afspraken kan vastleggen in een uitvoeringsovereenkomst;

b.algemene reserve:

afgezonderde vermogensbestanddelen met een algemeen karakter, vrij aanwendbaar en met het doel eventuele bedrijfsrisico’s op te vangen;

 • c.

  amateurkunst:

  activiteit op het gebied van muziek, dans, toneel, schilderkunst, beeldhouwkunst, audiovisuele kunst en literatuur, die niet professioneel, maar uit liefhebberij wordt uitgevoerd;

 • d.

  basissubsidie:

een subsidie voor vrijwilligersorganisaties in de vorm van een tegemoetkoming in de bestuurlijke kosten;

 • e.

  begrotingsjaar:

  een kalenderjaar;

 • f.

  bestemmingsreserve:

afgezonderde vermogensbestanddelen waar vooraf een specifieke bestemming aan is gegeven;

g.voorziening:

tot het vreemd vermogen behorende vermogensbestanddelen die gevormd zijn met het oog op toekomstige verplichtingen, waarvan de omvang onzeker is, maar waarvan redelijkerwijs de hoogte kan worden geraamd;

h.vrijwilliger:

een persoon die in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald werk verricht voor andere mensen of voor de samenleving;

 • i.

  vrijwilligersorganisatie:

  een organisatie zonder personeel, waar de werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers.

  • 2.

   De begripsomschrijvingen in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening zijn van toepassing op de begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt.

Artikel 2. Looptijd

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking en zijn alleen van toepassing op subsidieaanvragen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2012.

Artikel 3. Integriteitsbeoordeling

Het college kan een gevraagde subsidie weigeren of een verleende subsidie wijzigen of intrekken in het geval en onder de voorwaarden, als bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Artikel 4. Aanvraagformulier

Voor het aanvragen van een subsidie en het verstrekken van gegevens moet een aanvrager gebruik maken van het door het college vastgesteld aanvraagformulier dat op de gevraagde subsidie van toepassing is.

Artikel 5. Subsidieplafond

Subsidieplafond

 • 1.

  Het college kan, met inachtneming van de door de raad gestelde financiële kaders, subsidieplafonds vaststellen voor activiteiten binnen bepaalde categorieën subsidies en binnen bepaalde beleidsterreinen of werkvelden.

 • 2.

  De subsidieplafonds per categorie subsidie, beleidsterrein of werkveld en de verdeling van de beschikbare middelen zijn opgenomen in artikel 7, artikel 8 en artikel 9 van deze beleidsregels.

 • 3.

  Als bij het vaststellen van een subsidieplafond geen verdeling is bepaald, dan wordt de beschikbare subsidie verdeeld in de volgorde van de ontvangst van de aanvragen.

 • 4.

  Bij de bekendmaking van de subsidieplafonds wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging van subsidies voor al ingediende aanvragen.

Artikel 6. Categorieën subsidies

 • 1.

  Het college hanteert als onderverdeling in incidentele subsidies:

  • a.

   incidentele activiteitensubsidie.

 • 2.

  Het college hanteert als onderverdeling in structurele subsidies:

  • a.

   basissubsidie;

  • b.

   structurele activiteitensubsidie;

 • 3.

  De per subsidie van toepassing zijnde aanvullende inhoudelijke regels zijn opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregels. De bijlage maakt deel uit van deze beleidsregels.

Artikel 7. Basissubsidie

 • 1.

  Een basissubsidie kan alleen worden aangevraagd door vrijwilligersorganisaties van wie de activiteiten zich in hoofdzaak afspelen op de volgende terreinen of werkvelden:

  • a.

   amateurkunst;

  • b.

   zorg en maatschappelijke ondersteuning;

  • c.

   ouderenwerk;

  • d.

   jongerenwerk;

  • e.

   sport;

  • f.

   integratie.

 • 2.

  Basissubsidie wordt verleend aan vrijwilligersorganisaties die een vereniging zijn, statutair gevestigd in de gemeente Dronten, met minimaal 15 contributie betalende actieve leden die woonachtig zijn in de gemeente Dronten.

 • 3.

  Basissubsidie wordt tevens verleend aan vrijwilligersorganisaties die een stichting zijn, statutair gevestigd in de gemeente Dronten, met minimaal 15 in de gemeente Dronten woonachtige personen die de activiteiten van de organisatie mede uitvoeren.

 • 4.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de in het tweede lid en het derde lid genoemde minimale aantallen personen.

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede en het derde lid kan het college een basissubsidie toekennen aan afdelingen van landelijke stichtingen of verenigingen, waarbij de afdeling geen volledige rechtsbevoegdheid heeft, maar de landelijke organisatie wel.

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede en het derde lid kan het college een basissubsidie toekennen aan rechtspersonen die niet statutair gevestigd zijn in Dronten, als deze rechtspersoon wel fysiek gevestigd is in Dronten en activiteiten organiseert die zich hoofdzakelijk in Dronten afspelen.

 • 7.

  In het geval van een omni-vereniging, waarbij meerdere zelfstandig georganiseerde verenigingsonderdelen binnen de vereniging zijn ondergebracht, kan deze vereniging in aanmerking komen voor een basissubsidie voor elk van de zelfstandige onderdelen wanneer:

  • a.

   het onderdeel volgens de subsidiebeleidsregels in aanmerking zou komen voor een basissubsidie wanneer het een zelfstandige rechtspersoon zou zijn;

  • b.

   het onderdeel, indien daartoe de mogelijkheid bestaat, is aangesloten bij een regionale of landelijke koepelorganisatie.

 • 8.

  Per vrijwilligersorganisatie wordt maximaal één basissubsidie per begrotingsjaar verleend.

 • 9.

  In het begrotingsjaar 2012 is het subsidieplafond voor basissubsidies 23.200 euro, waarbij er per aanvrager maximaal 400 euro beschikbaar is.

 • 10.

  Een aanvraag tot verlening van een basissubsidie moet zijn ingediend voor 1 december 2011.

 • 11.

  De aanvragen ingediend voor 1 december 2011 worden gelijkgesteld. Wanneer het subsidieplafond als genoemd in het negende lid wordt overschreden, dan wordt voor alle aanvragers naar rato het bedrag van de basissubsidie verlaagd.

 • 12.

  Voor aanvragen ingediend na 1 december 2011 wordt de rest van het beschikbare bedrag van het subsidieplafond in de volgorde van ontvangst van de aanvragen verdeeld.

 • 13.

  Een basissubsidie wordt direct bij verlening vastgesteld, waarbij de subsidieontvanger geen rekening en verantwoording hoeft in te dienen.

Artikel 8. Activiteitensubsidie

 • 1.

  Een aanvraag tot verlening van een structurele activiteitensubsidie lager dan 50.000 euro moet zijn ingediend voor 1 december 2011.

 • 2.

  Een aanvraag tot verlening van een structurele activiteitensubsidie hoger of gelijk aan 50.000 euro moet zijn ingediend voor 1 september 2011.

 • 3.

  In het begrotingsjaar 2012 zijn er de volgende subsidieplafonds voor activiteitensubsidies, waarbij de subsidieplafonds gelden voor incidentele en structurele activiteitensubsidies gezamenlijk:

  • a.

   subsidieplafond dorpsbelangen (inclusief STAD) van 15.000 euro, waarbij per aanvrager maximaal 5.000 euro subsidie wordt verleend;

  • b.

   subsidieplafond zorg en maatschappelijke ondersteuning van 20.000 euro, onderverdeeld in een maximum van 11.500 euro voor gehandicaptenzorg, maximaal 7.000 euro voor slachtofferhulp en maximaal 1.500 euro voor overige activiteiten zorg en maatschappelijke ondersteuning;

  • c.

   subsidieplafond sport van 10.500 euro, waarbij per aanvrager maximaal 750 euro beschikbaar is;

  • d.

   subsidieplafond promotie Dronten van 15.000 euro, waarbij per aanvrager maximaal 5.000 euro beschikbaar is;

  • e.

   subsidieplafond kunst en cultuur van 8.500 euro, waarbij per aanvrager maximaal 1.500 euro beschikbaar is en waarbij nieuwe initiatieven voorrang hebben op bestaande initiatieven en publiek toegankelijke initiatieven voorrang hebben op beperkt toegankelijke initiatieven;

  • f.

   subsidieplafond verkeersveiligheid waarvan de hoogte en de verdeling door het college nader wordt vastgesteld;

  • g.

   subsidieplafond 4 mei herdenking van 9.293 euro;

  • h.

   subsidieplafond peuterspeelzaalwerk van 285.655 euro;

  • i.

   voor de overige activiteitensubsidies bestaat het subsidieplafond uit het bedrag dat per ontvanger van een activiteitensubsidie in de begroting van de gemeente is opgenomen.

 • 4.

  De aanvragen voor een activiteitensubsidie lager dan 50.000 euro ingediend voor 1 december 2011 worden gelijkgesteld. Wanneer een subsidieplafond als genoemd in het derde lid wordt overschreden, dan wordt voor alle aanvragers naar rato het bedrag van de activiteitensubsidie verlaagd.

 • 5.

  De aanvragen voor een activiteitensubsidie lager dan 50.000 euro ingediend na 1 december 2011 wordt de rest van het beschikbare bedrag van een subsidieplafond in de volgorde van ontvangst van de aanvragen verdeeld.

 • 6.

  De aanvragen voor een activiteitensubsidie hoger of gelijk aan 50.000 euro ingediend voor 1 september 2011 worden gelijkgesteld. Wanneer een subsidieplafond als genoemd in het derde lid wordt overschreden, dan wordt voor alle aanvragers naar rato het bedrag van de activiteitensubsidie verlaagd.

 • 7.

  De aanvragen voor een activiteitensubsidie hoger of gelijk aan 50.000 euro ingediend na 1 september 2011 wordt de rest van het beschikbare bedrag van een subsidieplafond in de volgorde van ontvangst van de aanvragen verdeeld.

 • 8.

  Structurele activiteitensubsidies kunnen jaarlijks door het college worden geïndexeerd in overeenstemming met de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen.

 • 9.

  In bijzondere gevallen kan het college afwijken van het indexeringspercentage dat in de begrotingsrichtlijnen van de gemeente is opgenomen.

 • 10.

  Een activiteitensubsidie van 1.000 euro of minder wordt direct bij verlening vastgesteld, waarbij de subsidieontvanger geen rekening en verantwoording hoeft in te dienen.

Artikel 9. Incidentele activiteitensubsidie reductie EPC-norm woningen

 • 1.

  In het begrotingsjaar 2012 is er een subsidieplafond, waarvan de hoogte is opgenomen in de gemeentebegroting, voor de reductie van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van woningen behorende bij de eerste fase van woonwijk De Graafschap in Biddinghuizen, waarbij per woning een subsidie van 2.500,00 euro beschikbaar is wanneer de EPC van de woning 0,1 lager is dan de wettelijke EPC-norm en per woning een subsidie van 5.000,00 euro beschikbaar is wanneer de EPC van de woning 0,2 lager is dan de wettelijke EPC-norm.

 • 2.

  Voor het aanvragen van subsidie als bedoeld in dit artikel moet een aanvrager gebruik maken van het aanvraagformulier subsidie reductie EPC en de aanvraag gelijktijdig indienen met de aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning.

 • 3.

  Voor de gereedmelding van de reductiemaatregelen moet een aanvrager gebruik maken van het gereedmeldingsformulier subsidie reductie EPC, gelijktijdig met de gereedmelding van de woning.

 • 4.

  De subsidie wordt na gereedmelding vastgesteld en verleend door het college en uitbetaald aan de eerste eigenaar van de kavel waar de betreffende woning gerealiseerd is.

 • 5.

  Het college zal geen gebruik maken van artikel 10, eerste lid, onder d Algemene subsidieverordening.

 • 6.

  Er wordt geen subsidie verleend wanneer:

  • a.

   er geen omgevingsvergunning wordt verleend;

  • b.

   de EPC van de woning niet lager of gelijk is aan de wettelijke EPC-norm minus 0,1.

 • 7.

  Wanneer voor een woning van de eerste fase van woonwijk De Graafschap na gereedmelding van de woning geen subsidie reductie EPC wordt verleend, of een subsidie lager dan 5.000,00 euro, dan valt het resterende budget voor die woning terug aan de grondexploitatie van De Graafschap.

Artikel 10. Subsidiabele kosten

 • 1.

  Met betrekking tot de in artikel 9 genoemde subsidies worden de volgende subsidiabele kosten onderscheiden:

  • a.

   personeelskosten;

  • b.

   huisvestingskosten;

  • c.

   organisatiekosten

  • d.

   materiaalkosten;

  • e.

   activiteitenkosten;

  • f.

   afschrijvingskosten;

  • g.

   gemeentelijke belastingen en heffingen;

  • h.

   accountantskosten.

 • 2.

  Tenzij het college anders besluit zijn de volgende kosten geen subsidiabele kosten:

  • a.

   kosten van acties en dergelijke ter verwerving van inkomsten, inclusief ledenwerfacties en verzoeken om sponsorbijdragen;

  • b.

   kosten van consumpties, traktaties, rookwaren, geschenken en attenties voor zover deze geen directe relatie hebben met de subsidieontvanger en de activiteiten van de subsidieontvanger;

  • c.

   kosten verbonden aan festiviteiten ter gelegenheid van jubilea en dergelijke;

  • d.

   specifieke door ouders gemaakte kosten van aan activiteiten deelnemende kinderen en dergelijke;

  • e.

   materiële en financiële ondersteuning van derden;

  • f.

   kosten van barexploitatie;

  • g.

   kosten van levering van goederen en diensten aan derden, tenzij het college hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend;

 • 3.

  Het college kan op de subsidiabele kosten als bedoeld in het eerste lid de volgende baten in mindering brengen:

  • a.

   eigen bijdragen van leden of deelnemers;

  • b.

   opbrengsten uit financiële tegoeden of beleggingen;

  • c.

   ontvangsten van derden voor verrichte diensten;

  • d.

   uitkeringen van verzekeringen;

  • e.

   andere inkomsten waaronder sponsoring of donaties.

Artikel 11. Afschrijvingen

 • 1.

  Investeringen met een individuele aanschafwaarde van 1.000 euro of meer moeten worden geactiveerd en over meerdere jaren afgeschreven.

 • 2.

  Investeringen van minder dan 1.000 euro kunnen rechtstreeks ten laste van het resultaat van het jaar van aanschaf worden gebracht.

 • 3.

  Het college kan in bijzondere gevallen afzien van de verplichting als genoemd in het eerste lid.

 • 4.

  De vaste activa worden gewaardeerd op de aanschafwaarde.

 • 5.

  Afgeschreven wordt er over de aanschafwaarde van goederen, verminderd met de nog te verwachten restwaarde.

 • 6.

  Activa worden lineair afgeschreven in de volgende termijnen:

  • a.

   stenen gebouwen 40 jaar;

  • b.

   andere gebouwen 25 jaar;

  • c.

   verbouwing (uitbreiding) of renovatie 25 jaar;

  • d.

   installaties (lift, verwarming) 15 jaar;

  • e.

   overige technische installaties 10 jaar;

  • f.

   sportterreinen 15 jaar;

  • g.

   speelterreinen en speeltoestellen 10 jaar;

  • h.

   kantoorinrichting (inventaris) 10 jaar;

  • i.

   telefooncentrale 8 jaar;

  • j.

   vervoermiddelen 8 jaar;

  • k.

   computers en printers 3 jaar;

  • l.

   servers, actieve netwerkcomponenten en programmatuur 5 jaar.

 • 7.

  Subsidieontvangers kunnen alleen na schriftelijke toestemming van het college afwijken van het bepaalde in het eerste tot en met het zesde lid.

Artikel 12. Zorgvuldig beheer en verzekeringsplicht

 • 1.

  De subsidieontvanger beheert de tot haar beschikking staande middelen zorgvuldig en treft maatregelen ter voorkoming van vermogensschade.

 • 2.

  De subsidieontvanger is verplicht haar roerende zaken te verzekeren en verzekerd te

houden op basis van dagwaarde.

3.De subsidieontvanger is verplicht haar onroerende zaken te verzekeren en verzekerd te

houden op basis van herbouw- of vervangingswaarde.

4.De subsidieontvanger is verplicht het bij haar in dienst zijnde personeel en de voor haar werkzame vrijwilligers, voor zover deze vrijwilligers niet al verzekerd zijn via de vrijwilligersverzekering van de gemeente, gedurende de tijd dat deze voor haar werkzaam zijn, te verzekeren tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 13. Meldplicht

 • 1.

  De subsidieontvanger informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk over:

  • a.

   besluiten of procedures die zijn gericht op beëindiging van de activiteiten van de

subsidieontvanger, dan wel op ontbinding van de rechtspersoon.

b.aanmerkelijke verschillen, waarmee in ieder geval afwijkingen van 20% of meer worden bedoeld, tussen de werkelijke uitgaven en inkomsten, en de begrote

uitgaven en inkomsten, onder vermelding van de oorzaak van de verschillen.

 • c.

  wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden.

 • d.

  ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat gemaakte afspraken voortvloeiende uit een tussen gemeente en subsidieontvanger gesloten uitvoeringsovereenkomst niet kunnen worden verwezenlijkt.

  • 2.

   Wijzigingen in de statuten, de stichtingsakte, het reglement en in de samenstelling van het bestuur van de subsidieontvanger worden op zijn laatst aan het college gemeld bij de verantwoording.

Artikel 14. Terugvordering

 • 1.

  Het college kan onverschuldigd betaalde subsidies terugvorderen.

 • 2.

  Van onverschuldigde betaling is sprake wanneer

  • a.

   de subsidie is verleend op grond van onjuiste informatie;

  • b.

   de subsidie niet of in onvoldoende mate is besteed aan de activiteit of voor het doel waarvoor subsidie is verleend;

  • c.

   de subsidie bij vaststelling wordt vastgesteld op een bedrag dat lager is dan het bedrag dat is verleend en reeds als voorschot uitbetaald;

  • d.

   de subsidie wordt ingetrokken of ten nadele van de ontvanger wordt gewijzigd;

  • e.

   de subsidieverlening kennelijk onjuist is of het gevolg van een onmiskenbare vergissing.

 • 3.

  Het college kan overige terugvorderingsgronden vaststellen.

Artikel 15. Algemene reserve

 • 1.

  Een ontvanger van structurele subsidie kan, indien het college dat toestaat, eventuele exploitatieoverschotten in enig jaar toevoegen aan een algemene reserve, waarbij de hoogte van de algemene reserve wordt afgestemd op de omzet en het risico, met als maximum 10% van de omzet.

 • 2.

  Wanneer een reserve als bedoeld in het eerste lid is gevormd, dan kan de subsidieontvanger deze reserve alleen met toestemming van het college bestemmen voor bepaalde uitgaven.

 • 3.

  De uitgaven bedoeld in het tweede lid moeten passen binnen het doel van de verleende subsidie.

 • 4.

  Wanneer de ontvanger van structurele subsidie een algemene reserve heeft gevormd, dan wordt in de aanvraag tot subsidieverlening de omvang daarvan gemeld.

 • 5.

  Wanneer de algemene reserve hoger is dan het bepaalde in het eerste lid, dan kan het college het meerdere in mindering brengen op de subsidie voor de volgende periode.

 • 6.

  Het college kan afwijken van het percentage genoemd in het eerste lid wanneer het bedrijfsrisico daar naar het oordeel van het college aanleiding toe geeft.

Artikel 16. Bestemmingsreserve

 • 1.

  Een ontvanger van structurele subsidie kan, indien het college dat toestaat, een bestemmingsreserve vormen.

 • 2.

  Een verzoek tot het vormen van een bestemmingsreserve dient vergezeld te gaan van:

  • a.

   het doel van de bestemmingsreserve;

  • b.

   de omvang van de bestemmingsreserve en de hieraan periodiek toe te voegen bedragen;

  • c.

   een meerjarig investeringsplan of onderhoudsplan.

 • 3.

  De hoogte van de bestemmingsreserve moet in redelijke relatie staan tot het doel van de bestemmingsreserve.

 • 4.

  Wanneer de ontvanger van structurele subsidie toestemming heeft gekregen voor het vormen van een bestemmingsreserve, dan mag alleen na toestemming van het college worden afgeweken van vastgelegde periodieke toevoeging van bedragen.

 • 5.

  Wanneer de ontvanger van structurele subsidie een bestemmingsreserve heeft gevormd, dan wordt in de aanvraag tot subsidieverlening en in de jaarrekening de omvang daarvan gemeld.

 • 6.

  Het college kan aanvullende gegevens verlangen als die nodig zijn om een oordeel te vormen over de vorming van een bestemmingsreserve.

Artikel 17. Voorziening

 • 1.

  Een ontvanger van structurele subsidie kan, indien het college dat toestaat, een voorziening vormen.

 • 2.

  Een verzoek tot het vormen van een voorziening dient vergezeld te gaan van:

  • a.

   het doel van de voorziening;

  • b.

   de omvang van de voorziening en de hieraan periodiek toe te voegen bedragen;

  • c.

   een meerjarig overzicht van risico’s, verplichtingen en te verwachten kosten.

 • 3.

  De hoogte van de voorziening moet in redelijke relatie staan tot het doel van de voorziening.

 • 4.

  Wanneer de ontvanger van structurele subsidie toestemming heeft gekregen voor het vormen van een voorziening, dan mag alleen na toestemming van het college worden afgeweken van vastgelegde periodieke toevoeging van bedragen.

 • 5.

  Wanneer de ontvanger van structurele subsidie een voorziening heeft gevormd, dan wordt in de aanvraag tot subsidieverlening en in de jaarrekening de omvang daarvan gemeld.

 • 6.

  Het college kan aanvullende gegevens verlangen als die nodig zijn om een oordeel te vormen over de vorming van een voorziening.

Artikel 18. Voorwaarden reserves en voorzieningen

 • 1.

  Het vormen en voeden van een algemene reserve, een bestemmingsreserve of een voorziening met gebruikmaking van gemeentelijke subsidie is uitsluitend toegestaan wanneer de subsidieontvanger een jaar met positief rekeningresultaat afsluit.

 • 2.

  Het positief resultaat als bedoeld in het eerste lid mag niet veroorzaakt zijn door het niet of niet in zijn geheel uitvoeren van activiteiten waarvoor de subsidie is verleend.

Artikel 19. Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ‘Subsidiebeleidsregels 2012’.

 

Dronten, 8 november 2011

 

het college van Dronten,

 

R.Kool mr. A.B.L. de Jonge

secretaris voorzitter

Bijlage: aanvullende inhoudelijke regels per beleidsterrein of werkveld

 

In de volgende programma’s zijn er nadere regels:

2. Programma 2: verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeersveiligheid

3. Programma 3: economische zaken

3.1 Reductie Energie Prestatie Coëfficiënt norm (EPC-norm)

4. Programma 4: onderwijs

 • 4.

  1 Logopedie

 • 4.

  2 Onderwijsbegeleiding

 • 4.

  3 Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

 • 4.

  4 Schoolmaatschappelijk werk

5. Programma 5: cultuur, recreatie en welzijn

 • 5.

  1 Bibliotheek

 • 5.

  2 Promotie activiteiten

 • 5.

  3 Amateurkunst

 • 5.

  4 Sport activiteiten

 • 5.

  5 Sportondersteuning

 • 5.

  6 Programmaraad Zuidoost Flevoland

 • 5.

  7 Lokale Omroep

 • 5.

  8 Recreatie en toerisme (VVV)

 • 5.

  9 Lowlands

 • 5.

  10 Dorpsbelangen (inclusief STAD)

 • 5.

  11 Herdenking 4 mei

 • 5.

  12 Ouderenwerk

 • 5.

  13 Jongerenwerk en straathoekwerk

 • 5.

  14 Cultuureducatie

 • 5.

  15 Theater

 • 5.

  16 Servicepunt

6. Programma 6: sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

 • 6.

  1 Cliëntenparticipatie (OBD)

 • 6.

  2 Algemeen Maatschappelijk Werk

 • 6.

  3 Sociaal Raadslieden

 • 6.

  4 Schuldhulpverlening

 • 6.

  5 Zorg en maatschappelijke ondersteuning

 • 6.

  6 Huursubsidie Wereldwinkel

 • 6.

  7 Huursubsidie Onder Dak

 • 6.

  8 Peuterspeelzaalwerk

7. Programma 7: volksgezondheid

 • 7.

  1 Jeugdgezondheidszorg

 • 7.

  2 Zorgcoördinatie

2. Programma 2: verkeer, vervoer en waterstaa

2.1 Verkeersveiligheid

1. Doel

 • a.

  Vergroten van de verkeersveiligheid in Dronten;

 • b.

  Bevorderen van het veiligheidsbewustzijn bij burgers.

2. Doelgroep:

Alle burgers van Dronten met de nadruk op leerlingen in het primair onderwijs en senioren verkeersdeelnemers.

3. Activiteiten

 • a.

  Verkeersexamen voor de leerlingen in het primair onderwijs;

 • b.

  Presentie bij evenementen met als doel voorlichting;

 • c.

  Verkeersvoorlichting aan burgers;

 • d.

  Educatie verkeersveiligheid;

 • e.

  Handhavingsactiviteiten verkeersveiligheid;

 • f.

  Overige activiteiten.

4. Subsidievorm

Activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

 • a.

  Veilig Verkeer Nederland (VVN);

 • b.

  Fietsersbond;

 • c.

  Overige organisaties die actief zijn met verkeersveiligheid.

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking.

7. Begrotingspost

621110 / 33307

8. Budgethouder

RIB

3. Programma 3: Economische zaken

3.1 Reductie Energie Prestatie Coëfficiënt norm (EPC)

1. Doel

 • a.

  Stimulering van duurzame woningbouw in Dronten;

 • b.

  Reduceren van de Energie Prestatie Coëfficiënt norm (EPC), van de woningen in fase 1 van De Graafschap te Biddinghuizen, met minimaal 0,1 ten opzichte van het wettelijke vereiste.

2. Doelgroep:

 • a.

  Eerste bewoners/eigenaren van fase 1 De Graafschap te Biddinghuizen, waaronder;

  • o

   particuliere (kavel)eigenaren, of;

  • o

   commerciële ontwikkelaren, of;

  • o

   woningstichting(en)

 • b.

  Uitgesloten van deze regel zijn de woningen in het appartementengebouw aan de Harenberg (OFW);

3. Activiteiten

a.Het aankopen/installeren/oprichten/inwerking stellen/houden van maatregelen/installaties ten behoeve van een EPC reductie met minimaal 0,1 ten opzichte van het wettelijk vereiste (EPC-norm) zoals omschreven in het van kracht zijnde (bouw)besluit.

4. Subsidievorm

Incidentele activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

 • a.

  Aanvrager;

 • b.

  Derden in opdracht van aanvrager;

 • c.

  Eerste eigenaren van woningen in fase 1 De Graafschap te Biddinghuizen;

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van de voorwaarden in de beschikking.

7. Begrotingspost

8.230 (grondexploitatie De Graafschap)

8. Budgethouder

REO

9. Toelichting

 • ·

  De aanvrager en ontvanger van de subsidie hoeft bij deze subsidieregel niet één persoon/instantie te zijn. In principe is het mogelijk dat de bouwer van de woning (ontwikkelaar) de aanvraag doet die toegekend en uitbetaald wordt aan de koper van de woning (gebruiker). Bij sociale huurwoningen wordt de subsidie toegekend aan de woonstichting. (uitgesloten van deze subsidie is het woongebouw aan de Harenberg);

 • ·

  De aanvrager is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen ten behoeve van reductie van de EPC.

4. Programma 4: onderwijs

4.1 Logopedie

1. Doel

Voorkomen van stagnatie in de ontwikkeling van kinderen.

2. Doelgroep:

Alle inwoners van Dronten die de leeftijd van 5 jaar bereiken.

3. Activiteiten

 • a.

  Het bieden een logopedisch onderzoek van alle kinderen die de leeftijd van 5 jaar bereiken;

 • b.

  Logopedisch onderzoek overige kinderen op verzoek van de scholen voor primair onderwijs;

 • c.

  Waar nodig maximaal twee vervolgcontacten;

 • d.

  Eén dagdeel scholing van medewerkers Icare Jeugdgezondheidszorg op signalering van spraak- en taalproblemen bij 2-jarigen;

 • e.

  Logopedische zorg voor 2-jarigen op basis van een voordracht door de Jeugdgezondheidszorg;

 • f.

  Vroegtijdig onderkennen van problemen in de communicatieve ontwikkeling;

 • g.

  Advisering aan de scholen en de ouders over behandeling van problemen in de mondelinge, schriftelijke of non-verbale communicatie.

4. Subsidievorm

Structurele activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

 • a.

  GGD Flevoland;

 • b.

  Andere aanbieders.

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking.

7. Begrotingspost

642050 / 42401

8. Budgethouder

MO

4.2 Onderwijsbegeleiding

1. Doel

 • a.

  Verbeteren van de kwaliteit van de scholen en van het onderwijs;

 • b.

  Verbeteren van de leerlingenzorg.

2. Doelgroep:

 • a.

  Leerlingen en personeel in het primair onderwijs;

 • b.

  Zieke leerlingen in het voortgezet onderwijs.

3. Activiteiten

 • a.

  Ondersteuning van de scholen bij de uitvoering van het onderwijsbeleid;

 • b.

  Begeleiding van managers, leerkrachten, interne krachten en teams;

 • c.

  Praktijkgerichte trainingen;

 • d.

  Individuele leerlingenzorg (testen, handelingsplannen);

 • e.

  Onderwijsondersteuning zieke leerlingen;

 • f.

  Advies bij kinderen met leer- of gedragsmoeilijkheden;

 • g.

  Advies en begeleiding bij het versterken van de interne zorgstructuur;

 • h.

  Advies en begeleiding bij het implementeren van nieuwe pedagogisch-didactische werkvormen;

 • i.

  Advies over leermiddelen en achtergrondinformatie ten behoeve van kinderen met leer- en/of gedragsmoeilijkheden

4. Subsidievorm

Structurele activiteitensusidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

De scholen voor primair onderwijs krijgen een bijdrage waarmee ze zelf schoolbegeleiding kunnen inkopen.

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking.

7. Begrotingspost

648000 / 42400

8. Budgethouder

MO

4.3 Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

1. Doel

a.In een vroeg stadium (risico op) ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen signaleren en bestrijden.

2. Doelgroep

Kinderen van 2 tot 4 jaar die voldoen aan één of meer van onderstaande voorwaarden:

 • I.

  Het opleidingsniveau van de ouders is maximaal basisonderwijs / (v)so-zmlk of maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basisberoepsgerichte of kaderberoeps-gerichte leerweg (conform gewichtenregeling: gewicht van het kind is 0,3 of 1,2).

 • II.

  Nederlands is niet de thuistaal;

 • III.

  Kinderen waarvan het consultatiebureau of de peuterspeelzaal heeft geconstateerd dat er sprake is van vertraagde of verstoorde ontwikkeling.

3. Activiteiten

 • a.

  Gerichte signalering en aanpak van ontwikkelingsachterstanden;

 • b.

  Preventie, voorkomen dat ontwikkelingsachterstanden ontstaan;

 • c.

  Toeleiding van de doelgroep naar VVE;

 • d.

  Afstemming tussen peuterspeelzaal / kinderdagopvang en basisschool;

 • e.

  Betrekken van ouders, verzorgers of begeleiders bij de ontwikkeling van hun kind;

 • f.

  Bieden van lichte opvoedingsondersteuning;

 • g.

  Monitoren van de doelgroep.

4. Subsidievorm: Activiteitensubsidie

5. Uitvoerende organisatie(s)

 • a.

  Stichting Peuterspeelzaalwerk Dronten en eventuele andere aanbieders peuterspeelzaalwerk / kinderopvang;

 • b.

  Diverse ondersteunende organisaties.

6. Specifieke voorschriften

 • -

  Subsidiering geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking, waar mogelijk uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst;

 • -

  Subsidieverlening geschiedt onder voorbehoud van het ontvangen van rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De hoogte van de rijksmiddelen vormt het subsidieplafond voor onderwijsachterstandenbeleid.

 • -

  De instelling voor peuterspeelzaalwerk of kinderopvang werkt met het VVE-programma Piramide;

 • -

  De subsidieontvanger kan aantonen dat minstens 10 kinderen de peuterspeelzaal of kinderdagopvang in de gemeente Dronten bezoeken, die vallen onder de onder 2 genoemde doelgroep;

 • -

  Subsidie wordt alleen verstrekt aan kindercentra of peuterspeelzalen die voldoen aan de kwaliteitseisen vastgelegd in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk’ en de ‘Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 2011’. Dit moet blijken uit de twee meest recente inspectierapporten van de GGD over de laatste jaren (2008, 2009 en/of 2010).

 • -

  Subsidie wordt alleen verstrekt aan kindercentra of peuterspeelzalen die voldoen aan de kwaliteitseisen vastgelegd in het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’.

7. Begrotingspost

648010 / 41101

8. Budgethouder

MO

4.4 Schoolmaatschappelijk werk

1. Doel

 • a.

  Versterken van de zorgstructuur in het primair onderwijs;

 • b.

  Verbeteren van de aansluiting onderwijs – jeugdzorg.

2. Doelgroep:

 • a.

  De scholen voor primair onderwijs;

 • b.

  Leerlingen in het primair onderwijs en hun ouders.

3. Activiteiten

 • a.

  Monitoring en signalering;

 • b.

  Schatten van de zorgbehoefte;

 • c.

  Voorlichting, advies, instructie en begeleiding;

 • d.

  Beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen;

 • e.

  Zorgsysteem, netwerken, overleg en samenwerking

4. Subsidievorm

Activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

 • a.

  Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF);

 • b.

  Andere aanbieders.

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking, waar mogelijk uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst.

7. Begrotingspost

648010 / 42414

8. Budgethouder

MO

5. Programma 5: cultuur, recreatie en welzijn

5.1 Bibliotheek

1. Doel

 • a.

  Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van burgers;

 • b.

  Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van burgers;

 • c.

  Overdracht van kennis, informatie en cultuur.

2. Doelgroep:

Alle inwoners van de gemeente Dronten.

3. Activiteiten

 • a.

  Het in stand houden van een laagdrempelige en toegankelijke bibliotheekvoorziening in de gemeente;

 • b.

  Het uitvoeren van het bibliotheekwerk conform de Richtlijn voor Basisbibliotheken van de Vereniging van Openbare Bibliotheken en de VNG. Dit betekent dat er vijf kernfuncties worden uitgevoerd:

 • 1.

  Warenhuis van kennis en informatie;

 • 2.

  Centrum voor ontwikkeling en educatie;

 • 3.

  Encyclopedie van kunst en cultuur;

 • 4.

  Inspiratiebron voor lezen en literatuur;

 • 5.

  Podium voor ontmoeting en debat.

 • c.

  Actief gebruik maken van landelijke of regionale projectsubsidies op het gebied van bibliotheekvernieuwing;

 • d.

  Participeren in regionale en lokale netwerken op de terreinen van de vijf kernfuncties;

 • e.

  Participeren in lokale projecten gericht op zelfredzaamheid en participatie;

4. Subsidievorm

Structurele activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

FlevoMeer Bibliotheek.

6. Specifieke voorschriften

 • a.

  Subsidieverlening geschiedt op basis van het regionale convenant bibliotheekwerk 2011-2014 en de voorwaarden in de beschikking die worden uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst;

 • b.

  Bibliotheekactiviteiten worden uitgevoerd en aangeboden in de kernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant;

7. Begrotingspost

651000 / 42400

8. Budgethouder

MO

5.2 Promotie activiteiten

1. Doel

 • 1.

  Promotie van de gemeente Dronten;

 • 2.

  Realiseren van een divers aanbod van evenementen en activiteiten in Dronten die aantrekkelijk zijn voor een bovenlokaal en bovenregionaal publiek.

2. Doelgroep:

Alle inwoners van Dronten en een bovenlokaal of – waar mogelijk – een bovenregionaal publiek.

3. Activiteiten

 • a.

  Organiseren van evenementen en activiteiten met een bovenlokale (regionale of nationale) uitstraling;

 • b.

  Presentatie van de gemeente Dronten.

4. Subsidievorm

Activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

 • a.

  Stichting Pro Dronten;

 • d.

  Overige organisaties die het doel kunnen realiseren.

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking.

7. Begrotingspost

651100 / 42501

8. Budgethouder

MO

5.3 Amateurkunst

1. Doel

 • a.

  Het bevorderen van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van burgers;

 • b.

  Het realiseren van een gevarieerd, toegankelijk en kwalitatief goed aanbod aan kunstzinnige uitingen in verengingverband;

 • c.

  Het bevorderen van de participatie aan amateurkunst.

2. Doelgroep:

Alle inwoners van de gemeente Dronten.

3. Activiteiten

Het mogelijk maken van instrumentale en vocale muziekbeoefening, toneelkunst, dans en overige vormen van niet-professionele kunstbeoefening.

4. Subsidievorm

Basissubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

Diverse vrijwilligersorganisaties op het gebied van amateurkunst.

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking.

7. Begrotingspost

651100 / 42564

8. Budgethouder

MO

5.4 Sportactiviteiten

1. Doel

 • a.

  Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie;

 • b.

  Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en de gezondheid van burgers;

 • c.

  Het bevorderen van sportactiviteiten in buurten en scholen.

2. Doelgroep:

Alle inwoners van de gemeente Dronten.

3. Activiteiten

 • a.

  Het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van sportieve activiteiten in recreatief verband en in wedstrijdverband;

 • b.

  Activiteiten die gericht zijn op het laten kennis maken met een bepaalde sport. Trainingen/wedstrijden of evenementen gericht op eigen leden of anderszins reeds sportbeoefenaars van de betreffende sport zijn uitgesloten van subsidiëring.

 • c.

  Sportstimulering door het bevorderen van deelname aan sport en bewegen door specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld jeugd, ouderen en gehandicapten);

 • d.

  Bijdrage in de huurlasten van Zuiderzee zwemmers;

4. Subsidievorm

Activiteitensubsidie voor de sportverenigingen.

5. Uitvoerende organisatie(s)

Diverse vrijwilligersorganisaties op het gebied van sportbeoefening.

6. Specifieke voorschriften

 • a.

  Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking;

 • b.

  De sportverenigingen zijn bij voorkeur aangesloten bij een regionale of landelijke koepelorganisatie op het terrein van de sport.

7. Begrotingspost

653050 / 42100; 653050 / 42101; 653055 / 42101

8. Budgethouder

MO

5.5 Sportondersteuning

1. Doel

 • a.

  Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie;

 • b.

  Het versterken van de sportverenigingen.

2. Doelgroep:

 • a.

  De sportverenigingen in Dronten;

 • b.

  De vrijwilligers in de sport;

 • c.

  Alle inwoners van de gemeente Dronten.

3. Activiteiten

 • a.

  Sportontwikkeling door het versterken en ondersteunen van de verenigingen;

 • b.

  Sportstimulering door het bevorderen van deelname aan sport en bewegen door specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen en gehandicapten);

 • c.

  Het (mede) organiseren van de lokale Sportontmoeting;

 • d.

  Het in stand houden van een Sportloket als vraagbaak voor verenigingen;

 • e.

  Deskundigheidsbevordering;

 • f.

  Werving en behoud van vrijwilligers.

4. Subsidievorm

Activiteitensubsidie voor Sport Service Flevoland.

5. Uitvoerende organisatie(s)

Sport Service Flevoland.

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking, eventueel uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst.

7. Begrotingspost

653050 / 42102

8. Budgethouder

MO

5.6 Programmaraad Zuidoost Flevoland

1. Doel

Het conform de Mediawet adviseren van de regionale kabelexploitant over de samenstelling van het regionale basispakket radio en televisie.

2. Doelgroep:

Alle inwoners van zuidelijk en oostelijk Flevoland en de omroeporganisaties die in Nederland actief zijn.

3. Activiteiten

 • a.

  Organiseren van bijeenkomsten met omroeporganisaties;

 • b.

  Beoordelen van aanbiedingen van omroeporganisaties;

 • c.

  Gevraagd en ongevraagd adviseren van de kabelexploitant.

4. Subsidievorm

Activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

Programmaraad Zuid Oost Flevoland

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking.

7. Begrotingspost

654010 / 42100

8. Budgethouder

MO

5.7 Lokale Omroep

1. Doel

Het conform de Mediawet in stand houden van een lokale publieke omroep voor de gemeente Dronten.

2. Doelgroep:

Alle inwoners van de gemeente Dronten.

3. Activiteiten

 • a.

  Verzorgen van een omroepprogramma via radio en televisie;

 • b.

  Uitdragen van lokaal nieuws en lokale informatie;

 • c.

  In stand houden van een representatieve programmaraad.

4. Subsidievorm

Structurele activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

Stichting Lokale Omroep Dronten

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking.

7. Begrotingspost

654010 / 42101

8. Budgethouder

MO

5.8 Recreatie en toerisme

1. Doel

Bevorderen van toerisme en recreatie in de gemeente Dronten.

2. Doelgroep:

 • a.

  Iedereen die recreatief of toeristisch Dronten wil bezoeken of in Dronten wil verblijven;

 • b.

  Alle inwoners van Dronten.

3. Activiteiten

 • a.

  Geven van informatie en advies over toerisme en recreatie;

 • b.

  Toegankelijke informatiebalie met toeristische informatie in De Meerpaal en tijdens het seizoen bij de Veluwe Randmeren;

 • c.

  Digitale ontsluiting van toeristische informatie over Dronten;

 • d.

  Presentatie van de toeristische mogelijkheden in Dronten op bijeenkomsten en beurzen;

 • e.

  Promotie van Dronten.

4. Subsidievorm

Activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

a.Organisaties voor toeristisch informatie in Dronten;

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking, eventueel uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst.

7. Begrotingspost

656040 / 42101

8. Budgethouder

REO

5.9 Lowlands

1. Doel

 • a.

  Realiseren van een grootschalig muziekevenement.

 • b.

  Bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van burgers;

 • c.

  Burgers kennis laten maken met cultuur en hun culturele bewustzijn vergroten.

2. Doelgroep:

Nationaal en internationaal publiek in de leeftijdscategorie van 15 tot 35 jaar.

3. Activiteiten

Organiseren van een meerdaags muziekevenement.

4. Subsidievorm

Activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

Mojo Concerts

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking.

7. Begrotingspost

656040 / 42101

8. Budgethouder

MO

5.10 Dorpsbelangen en STAD

1. Doel

Het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en leefbaarheid in de woonkernen van de gemeente Dronten.

2. Doelgroep:

Alle inwoners van de drie dorpen in de gemeente Dronten.

3.1 Activiteiten dorpsbelangen

 • a.

  Advisering van de gemeente over de ontwikkelingen in de dorpen;

 • b.

  Organiseren van activiteiten en evenementen voor inwoners van de dorpen;

 • c.

  Bij toerbeurt organiseren van de nieuwjaarsbijeenkomst;

 • d.

  Belangenbehartiging;

 • e.

  Begeleiden vrijwilligers;

 • f.

  Participeren in een relevant netwerk (bedrijven, verenigingen, wijk- en buurtbeheer, zorg, woningbouw, etc.);

 • g.

  Signalering en doorverwijzen.

3.2 Activiteiten Stichting Activiteiten Dronten (STAD)

 • a.

  Organiseren van activiteiten en evenementen voor inwoners van de dorpen;

 • b.

  Begeleiden vrijwilligers;

 • c.

  Participeren in een relevant netwerk.

4. Subsidievorm

Structurele activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

 • a.

  Dorpsbelangen Swifterbant;

 • b.

  Dorpsbelangen Biddinghuizen;

 • c.

  Stichting Activiteiten Dronten.

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking.

7. Begrotingspost

656050 / 42560

8. Budgethouder

MO

5.11 Herdenking 4 mei

1. Doel

 • a.

  De herinnering aan de tweede wereldoorlog levend houden;

 • b.

  Bevorderen van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van burgers.

2. Doelgroep:

Alle inwoners van Dronten.

3. Activiteiten

 • a.

  Iedere 4 mei wordt er op het Redeplein een dodenherdenking georganiseerd;

 • b.

  Ontvangst “airgunners”;

 • c.

  Uitnodigen van vertegenwoordigers voor het bijwonen van de dodenherdenking;

 • d.

  Organiseren van de adoptie van het vliegeniersmonument door een basisschool;

 • e.

  Hanteren van een draaiboek voor de herdenking op 4 mei;

 • f.

  Informatie over de herdenking verspreiden.

4. Subsidievorm

Structurele activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

Stichting 4 mei.

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking.

7. Begrotingspost

656080 / 42560

8. Budgethouder

O&A

5.12 Ouderenwerk

1. Doel

 • a.

  Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van ouderen;

 • b.

  Het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van ouderen.

2. Doelgroep:

Ouderen, ouder dan 65 jaar.

3. Activiteiten

 • a.

  Divers aanbod van activiteiten gericht op het bereiken van zelfredzaamheid en participatie (in verschillende accommodaties, waaronder De Meerpaal en de dorpshuizen in Swifterbant en Biddinghuizen);

 • b.

  Educatieve en culturele activiteiten gericht op persoonlijke en sociale ontplooiing;

 • c.

  Signaleren wanneer er bij ouderen behoefte is aan maatschappelijke ondersteuning en overige advisering. Waar nodig doorverwijzen naar andere organisaties;

 • d.

  Maaltijdvoorziening voor ouderen (tafeltje-dek-je);

 • e.

  Advisering van ouderen;

 • f.

  Signaleren en bestrijden van sociaal isolement;

 • g.

  Activiteiten en diensten die ouderen in staat stellen zelfstandig te kunnen blijven wonen (Praktische Hulpdienst).

4. Subsidievorm

 • a.

  Structurele activiteitensubsidie voor De Meerpaal;

 • b.

  Basissubsidie voor vrijwilligersorganisaties op het terrein van ouderenwerk.

5. Uitvoerende organisatie(s)

 • a.

  De Meerpaal;

 • b.

  Diverse vrijwilligersorganisaties.

6. Specifieke voorschriften

 • a.

  Subsidieverlening geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking die worden uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst;

 • b.

  De vrijwilligersorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een basissubsidie.

7. Begrotingspost

658060 / 42101

8. Budgethouder

MO

5.13 Jongerenwerk en straathoekwerk

1. Doel

 • a.

  Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van jongeren;

 • b.

  Het bevorderen van een gezonde persoonlijke ontwikkeling van jongeren.

2. Doelgroep:

Jongerenwerk:

Jongeren onder de 27 jaar, met de nadruk op de leeftijdscategorie 10 tot 18 jaar.

Straathoekwerk:

Jongeren onder de 27 jaar, met de nadruk op de leeftijdscategorie onder de 18 jaar.

3. Activiteiten

Jongerenwerk:

 • a.

  Het begeleiden van jongeren bij het proces van volwassen worden;

 • b.

  Het bevorderen van positief gedrag, onder meer via vrijwilligerswerk voor en door jongeren;

 • c.

  Het adviseren van jongeren;

 • d.

  Educatieve en culturele activiteiten gericht op persoonlijke ontwikkeling;

 • e.

  Vraaggericht organiseren van activiteiten voor jongeren op het gebied van zelfredzaamheid en participatie (in verschillende accommodaties, waaronder De Meerpaal en de dorpshuizen in Swifterbant en Biddinghuizen);

 • f.

  Het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk en afstemming van activiteiten met andere organisaties;

Straathoekwerk:

 • a.

  Leggen van contacten met jongeren op straat en inzicht krijgen in hun situatie;

 • b.

  Signaleren van problematiek onder jongeren (groepen en individuen);

 • c.

  Adviseren en begeleiden van jongeren met problemen en waar nodig doorverwijzen;

 • d.

  Bevorderen van positief gedrag bij jongeren, in het bijzonder de jongeren bij wie het huidige gedrag leidt tot overlastmeldingen;

 • e.

  Het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk en afstemming van activiteiten met andere organisaties.

4. Subsidievorm

 • a.

  Structurele activiteitensubsidie voor De Meerpaal;

 • b.

  Basissubsidie voor vrijwilligersorganisaties.

5. Uitvoerende organisatie(s)

 • a.

  De Meerpaal;

 • b.

  Diverse vrijwilligersorganisaties.

6. Specifieke voorschriften

 • a.

  Subsidieverlening geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking die worden uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst;

 • b.

  De vrijwilligersorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een basissubsidie.

7. Begrotingspost

658060 / 42101

8. Budgethouder

MO

5.14 Cultuureducatie (CKV)

1. Doel

 • a.

  Het bevorderen van culturele en kunstzinnige vorming;

 • b.

  Vergroten van het culturele bewustzijn van burgers en de participatie aan cultuur;

 • c.

  Het bevorderen van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van burgers door het stimuleren van actieve deelname aan culturele activiteiten en cultuureducatie.

2. Doelgroep:

Alle inwoners van de gemeente Dronten, met het accent op de jeugd tot 21 jaar.

3. Activiteiten

 • a.

  Het bieden van een laagdrempelig programma op het gebied van cultuureducatie (muziek, drama, beeldende kunst, literatuur, audiovisuele cultuur en dans);

 • b.

  Een breed aanbod van cursussen en workshops die aansluiten bij de vraag van burgers;

 • c.

  In stand houden en vernieuwen van de culturele infrastructuur in de gemeente en in de regio;

 • d.

  Organiseren van lesoverstijgend musiceren en voorspeelavonden;

 • e.

  Organiseren van specials en projecten op het terrein van cultuur en cultuureducatie;

 • f.

  Werving van cursisten;

 • g.

  Aanbieden van cultuureducatie in het primair onderwijs (steunfunctie);

4. Subsidievorm

Structurele activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

De Meerpaal.

6. Specifieke voorschriften

Subsidieverlening geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking die worden uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst.

7. Begrotingspost

658060 / 42101

8. Budgethouder

MO

5.15 Theater

1. Doel

 • a.

  Bevorderen van participatie van burgers;

 • b.

  Bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van burgers;

 • c.

  Burgers kennis laten maken met cultuur en hun culturele bewustzijn vergroten.

2. Doelgroep:

 • a.

  Alle inwoners van de gemeente Dronten;

 • b.

  Andere burgers die de voorstellingen bezoeken of die belangstelling hebben voor de voorstellingen.

3. Activiteiten

 • a.

  Bieden van een aantrekkelijk en divers theaterprogramma in de twee theaterzalen van De Meerpaal;

 • b.

  Programmeren van professionele voorstellingen;

 • c.

  Programmeren van amateurvoorstellingen (in overleg met CKV en amateurgezelschappen);

 • d.

  Promotie activiteiten om bezoekers te trekken;

 • e.

  Uitbrengen van een theaterbrochure;

 • f.

  Samenwerking met impresariaten;

 • g.

  Samenwerking met andere theaters in de regio.

4. Subsidievorm

Structurele activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

De Meerpaal.

6. Specifieke voorschriften

Subsidieverlening geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking die worden uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst.

7. Begrotingspost

658060 / 42101

8. Budgethouder

MO

5.16 Steunpunt vrijwilligers, maatschappelijke stage, mantelzorg en vrijwillige thuiszorg

1. Doel

 • a.

  Bevorderen zelfredzaamheid en participatie van burgers;

 • b.

  Bevorderen van de deelname aan vrijwilligerswerk;

 • c.

  Het voorzien in een ondersteuningsfunctie voor vrijwilligers, stagiairs maatschappelijke stage, mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties.

2. Doelgroep:

Alle burgers van Dronten en de vrijwilligersorganisaties in Dronten.

3. Activiteiten

Onder de paraplu van het servicepunt vinden de volgende activiteiten plaats:

Vrijwilligersvacaturebank

 • a.

  Bemiddelen tussen vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk.

 • b.

  Deskundigheidsbevordering bij vrijwilligers en organisaties.

 • c.

  Promotie van vrijwilligerswerk.

 • d.

  Vraagbaak (geven van informatie en advies) voor organisaties en vrijwilligers.

 • e.

  Projecten voor innovatie vrijwilligerswerk.

Makelaarsfunctie maatschappelijke stage

 • a.

  Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties die maatschappelijke stages bieden.

 • b.

  Vraagbaak voor scholen en organisaties.

 • c.

  Bevorderen dat de maatschappelijk stagiair van nu de vrijwilliger van de toekomst wordt.

Steunpunt vrijwillige inzet in de zorg, informele zorg en mantelzorg

a.Ondersteuning van mantelzorg, vrijwillige palliatieve zorg en vrijwillige thuiszorg.

4. Subsidievorm

Structurele activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

De Meerpaal.

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking die worden uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst.

7. Begrotingspost

658060 / 42101 en 42560

8. Budgethouder

MO

6. Programma 6: sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

6.1 Cliëntenparticipatie (OBD)

1. Doel

 • a.

  Bevorderen dat belanghebbenden bij de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) door zelforganisatie betrokken worden bij de beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en evaluatie van het gemeentelijke beleid op de terreinen van de WWB, WMO en Wsw.;

 • b.

  Bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van burgers.

2. Doelgroep:

Belanghebbenden bij WWB, WMO en Wsw.

3. Activiteiten

 • a.

  Belangenbehartiging;

 • b.

  Advisering;

 • c.

  Deskundigheidsbevordering;

 • d.

  Participeren in een relevant netwerk;

 • e.

  Vertegenwoordiging in regionale organisaties die werkzaam zijn op hetzelfde terrein;

 • f.

  Overleg met relevante organisaties en personen.

4. Subsidievorm

Structurele activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD).

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking en op basis van de Verordening cliëntenparticipatie.

7. Begrotingspost

661400 / 42560

8. Budgethouder

SZ

6.2 Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)

1. Doel

 • a.

  Het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers;

 • b.

  Het voorzien in een ondersteuningsfunctie voor burgers met psychosociale problemen.

2. Doelgroep:

Alle inwoners van de gemeente Dronten, met het accent op burgers die niet in staat zijn om zelf een oplossing te vinden voor hun problemen.

3. Activiteiten

 • a.

  Psychosociale hulpverlening;

 • b.

  Informatie en advieswerk;

 • c.

  Preventie (het voorkomen van gezondheids‐ en welzijnsproblemen)

 • d.

  Voorlichting en training;

 • e.

  Dienstverlening en consultatie;

 • f.

  Opbouwen van expertise op het terrein van maatschappelijk werk;

 • g.

  Participatie binnen netwerken;

 • h.

  Signalering en doorverwijzen.

4. Subsidievorm

Structurele activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF).

6. Specifieke voorschriften

 • a.

  Subsidieverlening geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking die worden uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst;

 • b.

  Over de subsidieverlening worden afspraken gemaakt met de gemeenten Zeewolde en Lelystad.

7. Begrotingspost

662000 / 42200

8. Budgethouder

MO

6.3 Sociaal Raadslieden

1. Doel

 • a.

  Het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers;

 • b.

  Het voorzien in een ondersteuningsfunctie voor burgers die niet zelf hun weg weten te vinden in het stelsel van zorg, sociale zekerheid, en maatschappelijke ondersteuning.

2. Doelgroep:

Alle inwoners van de gemeente Dronten, met het accent op burgers die niet in staat zijn om zelf een weg te vinden door het woud van wet- en regelgeving en instanties.

3. Activiteiten

 • a.

  Informatie en advieswerk;

 • b.

  Voorlichting en training;

 • c.

  Dienstverlening en consultatie;

 • d.

  Opbouwen van expertise op het terrein van sociaal raadsliedenwerk;

 • e.

  Participatie binnen netwerken;

 • f.

  Signalering en doorverwijzen.

4. Subsidievorm

Structurele activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF).

6. Specifieke voorschriften

 • a.

  Subsidieverlening geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking die worden uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst;

 • b.

  Over de subsidieverlening worden afspraken gemaakt met de gemeenten Zeewolde en Lelystad.

7. Begrotingspost

662000 / 42200

8. Budgethouder

MO

6.4 Schuldhulpverlening

1. Doel

 • a.

  Het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers;

 • b.

  Het voorzien in een ondersteuningsfunctie voor burgers die niet zelf een oplossing weten te vinden voor hun financiële problemen.

2. Doelgroep:

Alle inwoners van de gemeente Dronten met problematische financiële schulden.

3. Activiteiten

 • a.

  Informatie en advieswerk;

 • b.

  Voorlichting en training;

 • c.

  Schuldbemiddeling en schuldsanering;

 • d.

  Budgetbegeleiding en budgetbeheer;

 • e.

  Uitvoering Wet schuldsanering natuurlijke personen;

 • f.

  Bewindvoering;

 • g.

  Preventie activiteiten (voorkomen van financiële problemen)

 • h.

  Opbouwen van expertise op het terrein van schuldhulpverlening;

 • i.

  Participatie binnen netwerken;

 • j.

  Signalering en doorverwijzen;

 • k.

  Projecten en innovatie (bijvoorbeeld “outreachend” werk).

4. Subsidievorm

Structurele activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF).

6. Specifieke voorschriften

 • a.

  Subsidieverlening geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking die worden uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst;

 • b.

  Over de subsidieverlening worden afspraken gemaakt met de gemeenten Zeewolde en Lelystad.

7. Begrotingspost

662000 / 42200

8. Budgethouder

MO

6.5 Zorg en maatschappelijke ondersteuning

1. Doel

 • a.

  Het bevorderen van zelfredzaamheid van burgers;

 • b.

  Het bevorderen en beschermen van gezondheid en het bevorderen van gelijke toegang tot de gezondheidszorg;

 • c.

  Bieden van ondersteuning en hulp bij gezondheidsproblemen;

 • d.

  Stimuleren van een integrale aanpak in de zorg (ketensamenwerking).

2. Doelgroep:

Alle inwoners van de gemeente Dronten.

3. Activiteiten

 • a.

  Preventieve activiteiten die passen binnen het lokale gezondheidsbeleid;

 • b.

  Eerste hulp bij ongelukken;

 • c.

  Advisering en ondersteuning van gehandicapten en chronisch zieken;

 • d.

  Hulpverlening aan slachtoffers;

 • e.

  Psychosociale hulpverlening;

 • f.

  Informatie en advieswerk;

 • g.

  Dienstverlening en consultatie;

 • h.

  Participeren in een relevant netwerk;

 • i.

  Signalering en doorverwijzen.

4. Subsidievorm

Structurele activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

 • a.

  Stichting Slachtofferhulp Flevoland;

 • b.

  Stichting Onder Dak;

 • c.

  Overige organisaties actief op het terrein van de genoemde doelstellingen.

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking.

7. Begrotingspost

662050 / 4504

8. Budgethouder

MO

6.6 Huursubsidie Wereldwinkel

1. Doel

Mogelijk maken dat de Wereldwinkel adequaat gehuisvest is.

2. Doelgroep:

De Wereldwinkel Dronten;

3. Activiteiten

Deels subsidiëren van de huur van de vestiging in De Meerpaal.

4. Subsidievorm

Structurele activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

De Wereldwinkel Dronten.

6. Specifieke voorschriften

 • a.

  Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking;

 • b.

  De huursubsidie wordt afgebouwd met een reëel afbouwpercentage.

7. Begrotingspost

662030 / 42400

8. Budgethouder

MO

6.7 Huursubsidie Stichting Onder Dak

1. Doel

Mogelijk maken dat Stichting Onder Dak adequaat gehuisvest is.

2. Doelgroep:

Stichting Onder Dak.

3. Activiteiten

Subsidiëren van de huur voor de locatie Lancasterdreef Dronten.

4. Subsidievorm

Structurele activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

Stichting Onder Dak.

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking;

7. Begrotingspost

662050 / 42505

8. Budgethouder

MO

6.8 Peuterspeelzaalwerk

1. Doel

 • a.

  Bieden van stimulerende speelgelegenheid aan peuters;

 • b.

  Stimuleren van de ontwikkeling van het kind;

 • c.

  Signaleren van ontwikkelingsachterstanden.

2. Doelgroep

a.Kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar woonachtig binnen de gemeente Dronten.

3. Activiteiten

 • a.

  Het bieden van regulier peuterspeelzaalwerk voor maximaal 2 dagdelen per week per deelnemer;

 • b.

  Het creëren van optimale ontwikkelingskansen door het aanbieden van gevarieerde, uitdagende en bij de ontwikkelingsbehoefte aansluitende speelmogelijkheden;

 • c.

  Afstemming van activiteiten met de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en met de basisscholen (doorgaande ontwikkelingslijn);

 • d.

  Het bieden van lichte opvoedingsondersteuning aan ouders, verzorgers of begeleiders.

4. Subsidievorm

Structurele activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

Stichting Peuterspeelzaalwerk Dronten en eventuele andere aanbieders van peuterspeelzaalwerk.

6. Specifieke voorschriften

 • a.

  Subsidieverlening geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking die worden uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst;

 • b.

  Er wordt voldaan aan de eisen van de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ en de ‘Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen’;

 • c.

  Subsidieverlening is alleen mogelijk wanneer de aanvrager peuterspeelzaalwerk aanbiedt aan tenminste 3 groepen met een groepsgrootte van minimaal 13 en maximaal 16 kinderen;

 • d.

  Subsidieverlening is alleen mogelijk wanneer de aanvrager peuterspeelzaalwerk aanbiedt dat toegankelijk is voor alle peuters uit de gemeente Dronten;

 • e.

  Subsidieverlening is alleen mogelijk wanneer de aanvrager, naar oordeel van het college, actief meewerkt aan het door het gemeentebestuur vastgestelde VVE-beleid;

 • f.

  De peuterspeelzaal is minimaal 40 weken per jaar open;

 • g.

  De aanbieder hanteert inkomensafhankelijke tarieven, waarbij de minima minder betalen dan de hogere inkomens;

 • h.

  Indien het beschikbare budget wordt overvraagd, wordt bij een verdere gelijke inhoudelijke beoordeling, het budget naar rato van het aantal peuterplaatsen over de aanvragers verdeeld.

7. Begrotingspost

665000 / 42100

8. Budgethouder

MO

7. Programma 7: volksgezondheid

7.1 Jeugdgezondheidszorg

1. Doel

 • a.

  Bevorderen van de gezondheid van jongeren;

 • b.

  Bevorderen van zelfredzaamheid van jongeren en hun ouders;

 • c.

  Voorkomen van gezondheidsproblemen bij jongeren (preventie).

2. Doelgroep:

Alle kinderen van 0 – 4 jaar.

3. Activiteiten

 • a.

  Uitvoeren van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de gemeente Dronten:

 • ·

  opvoedingsondersteuning (cursussen en pedagogische spreekuren);

 • ·

  integrale vroeghulp;

 • ·

  project VoorZorg.

 • b.

  Prenatale ondersteuning:

  • ·

   prenatale voorlichting;

  • ·

   preventie en signalering risicokinderen;

  • ·

   cursus zwangerschapsgymnastiek;

  • ·

   cursus borstvoeding;

  • ·

   themabijeenkomsten aanstaande ouders.

 • c.

  Samenwerking met ketenpartners in de zorg.

 • d.

  Samenwerking met ketenpartners in de doorgaande ontwikkelingslijn, zoals de peuterspeelzalen en de kinderopvang.

4. Subsidievorm

Structurele activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

Icare JGZ.

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking, eventueel verder uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst.

7. Begrotingspost

671500 / 42400

8. Budgethouder

MO

7.2 Zorgcoördinatie

1. Doel

Verminderen van het aantal jongeren met ontwikkelingsproblemen of leerproblemen.

2. Doelgroep:

Jongeren van 0 – 19 jaar.

3. Activiteiten

 • a.

  Ontwikkelingsproblemen bij jongeren signaleren;

 • b.

  Leerproblemen bij leerlingen opsporen (vroegsignalering);

 • c.

  Trajecten uitstippelen voor het wegnemen van ontwikkelingsproblemen of leerproblemen;

 • d.

  Adviseren van docenten, ouders, verzorgers;

 • e.

  Afstemming met leerlingenzorg en Jeugdgezondheidszorg GGD;

 • f.

  Samenwerking met Icare Jeugdgezondheidszorg (zorgcoördinatie 0 – 4 jarigen).

4. Subsidievorm

Activiteitensubsidie.

5. Uitvoerende organisatie(s)

GGD Flevoland.

6. Specifieke voorschriften

Subsidiëring geschiedt op basis van voorwaarden in de beschikking.

7. Begrotingspost

648020 / 34356

8. Budgethouder

MO