Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening plaatsingsvorgorde wsw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening plaatsingsvorgorde wsw
CiteertitelVerordening plaatsingsvorgorde wsw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpPlaatsingsvorgorde en wsw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 12, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008Nieuwe regeling

22-11-2007

Zenderstreeknieuws

Raadsvoorstel 22 november 2007, nr.

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING PLAATSINGSVOLGORDE WSW

Bij algemene stemmen is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap "Het Westelijk Gebied van Utrecht", PAUW Bedrijven, van 22 november 2007 de verordening 'Plaatsingsvolgorde Wsw' vastgesteld. De tekst van de verordening luidt:

 

BESLUIT VERORDENING

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal

Werkvoorzieningsschap “Het Westelijk Gebied van Utrecht”; gelet op de bepalingen in artikel 12 lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening en de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap “Het Westelijk Gebied van Utrecht”; besluit vast te stellen de verordening “plaatsingsvolgorde Wsw

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.Wsw: de Wet sociale werkvoorziening, zoals de tekst zal luiden nadat het

wetsvoorstel tot wijziging is aangenomen;

b.Deelnemende gemeenten: de gemeenten die deelnemen aan de

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap “Het Westelijk

Gebied van Utrecht”: Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Maarssen, Nieuwegein, De Ronde Venen, Vianen, IJsselstein;

c.Ingezetenen: degenen die op grond van hun inschrijving in het gemeentelijk persoonsregister geacht worden hun werkelijke woonplaats in één van de deelnemende gemeenten te hebben;

  • d.

    Wachtlijst: de lijst die de colleges van de deelnemende gemeenten beheren met een overzicht van ingezetenen die geïndiceerd zijn en voldoen aan de bepalingen in artikel 12 lid 1 van de Wsw;

  • e.

    Geïndiceerd: blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 van de Wsw tot de doelgroep behoren;

  • f.

    Begeleid werken: een reguliere dienstbetrekking onder aangepaste omstandigheden als bedoeld in artikel 7 van de Wsw.

Artikel 2 Plaatsingsvolgorde

1.Bij ruimte in de taakstelling worden bij voorrang geplaatst de personen op dewachtlijst van de betreffende gemeenten die:

· bij de indicatiestelling het advies “begeleid werken” hebben ontvangen;

én

• voor 1 januari 2008 gestart zijn met een voorbereidingstraject voor “begeleid werken”;

én

• na het voortraject geplaatst kunnen en willen worden in “begeleid werken”.

2.Wanneer lid 1 van dit artikel niet van toepassing is, geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst van de gemeente.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008 of zoveel later als de

wetswijziging Wsw in werking treedt.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening plaatsingsvolgorde Wsw”

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van 22 november 2007.

de secretaris de voorzitter

E.M. Uijting C.G.J. Breuer

Toelichting

Naar verwachting wijzigt op 1 januari 2008 de Wsw. De nieuwe regels bepalen dat bij het ontbreken van regels over de plaatsingsvolgorde, de volgorde van de wachtlijst aangehouden moet worden.

 

Het vraagstuk van de plaatsingsvolgorde is gecompliceerd en vraagt om een zorgvuldige afweging van de belangen van de verschillende doelgroepen op de wachtlijst, zoals jongeren en personen met een WWB-uitkering. De

plaatsingsvolgorde kan ook financiële consequenties hebben omdat de kosten van de verschillende plaatsingsvormen niet even hoog zijn. Vooruitlopend op een regeling waarin al deze belangen geïnventariseerd en afgewogen zijn, geeft deze verordening voorrang aan één specifieke groep: de personen op de wachtlijst die voor de wetswijziging gestart zijn met een traject begeleid werken.

 

Wanneer er voor deze groep geen voorrangsregeling getroffen wordt, bepaalt de gewijzigde Wsw dat deze groep doorstroomt naar een Wsw plaats volgens het FIFO-systeem (First in – First out). De consequentie is dat ingezette trajecten voor begeleid werken afgebroken moeten worden. De ontwikkeling van de deelnemers zal hierdoor stagneren. Dit onbedoelde gevolg van de wetswijziging wordt met deze verordening gecorrigeerd.