Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
CiteertitelProcedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpPlanschade, advisering en procedureverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 147 van de Gemeentewet
 2. Artikel 6.7 van de Wet ruimtelijke ordening
 3. Artikel 6.1.3.3 van het Besluit ruimtelijke ordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2008Nieuwe regeling

01-03-2011

Zenderstreeknieuws

Raadsbesluit 1 maart 2011, nr. 6

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

 

 

 

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel

  • 6.

   1 Wet ruimtelijke ordening indient;

 • b.

  adviseur: de door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen persoon als

  bedoeld in artikel 6.1.1.1, onder c, Besluit ruimtelijke ordening;

 • c.

  adviescommissie: schadebeoordelingscommissie als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van deze

  verordening;

 • d.

  besluit: Besluit ruimtelijke ordening;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik;

 • f.

  gemeente: gemeente Lopik;

 • g.

  planologische maatregel: oorzaak als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, Wet ruimtelijke

ordening;

 • h.

  planschade: schade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening;

 • i.

  wet: Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2. Opdrachtverstrekking

Binnen twaalf weken na het verstrijken van de termijnen als bedoeld in artikel 6.1.3.1 van het besluit verstrekt het college aan één of meerdere adviseurs gezamenlijk, opdracht om ter zake van een aanvraag advies uit te brengen, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 6.1.3.1 van het besluit of aan artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3. Adviseur of adviescommissie

1.Voor de advisering over de op de aanvraag te nemen beschikking wordt door het college een

adviseur aangewezen die beschikt over voldoende deskundigheid inzake advisering op het gebied

van planschade.

 • 2.

  Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoelde adviseur, van

  oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op planschade vanwege inkomensderving en er, gezien

  de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag, behoefte bestaat aan extra deskundigheid wordt

  door het college een tweede adviseur aangewezen die deskundig is op het gebied van accountancy

  of van financieel economische bedrijfsvoering.

 • 3.

  Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoelde adviseur, van

  oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op planschade vanwege waardevermindering van een

  onroerende zaak en er, gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag, behoefte bestaat

  aan extra deskundigheid wordt door het college een tweede adviseur aangewezen die deskundig is

  ter zake van de waardering van onroerende zaken en van waardevermindering daarvan als gevolg

  van een planologische verslechtering.

 • 4.

  Indien naar het oordeel van het college het tweede en het derde lid van toepassing zijn, worden

  zowel de in het tweede als het derde lid bedoelde adviseurs aangewezen.

 • 5.

  Bij aanwijzing van meerdere adviseurs vormen deze een adviescommissie, waarvan de in het

  eerste lid bedoelde adviseur voorzitter is.

 • 6.

  De adviescommissie wijst uit haar midden een rapporteur aan.

Artikel 4. Deskundigheid en onafhankelijkheid

1.Voordat een persoon als adviseur wordt aangewezen, kan het college verlangen dat deze

op grond van opleiding en ervaring deskundig te zijn met betrekking tot de in artikel 3, eerste, tweede of derde lid, bedoelde aspecten waarop deze persoon de aanvraag moet beoordelen.

2.Een adviseur mag niet werkzaam zijn onder verantwoordelijk van de raad. Eveneens mag een

2. adviseur niet betrokken zijn bij de planologische maatregel waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 5. Betrokkenheid aanvrager en andere belanghebbenden bij aanwijzing adviseur of adviescommissie

1.Voordat het college de opdracht tot advisering zoals bedoeld in artikel 2 verstrekt, stelt het college

de aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet schriftelijk op de hoogte van de aanwijzing van:

 • a.

  een adviseur als bedoeld in artikel 3, eerste lid, of

 • b.

  meerdere adviseurs als bedoeld in artikel 3, vijfde lid.

  • 2.

   De aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden als

   bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet kunnen binnen twee weken na de

   mededeling als bedoeld in het eerste lid schriftelijk en voldoende gemotiveerd een verzoek tot

wraking van één of meerdere adviseurs bij het college indienen.

3.Het college beslist binnen twee weken na het verstrijken van de in het tweede lid bedoelde termijn

3. over een ingediend verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs.

Artikel 6. Werkwijze adviseur of adviescommissie

 • 1.

  Het college stelt aan de adviseur of de adviescommissie alle op de aanvraag betrekking hebbende

  informatie, alsmede de voor de beoordeling daarvan naar het oordeel van de adviseur of van de

  adviescommissie noodzakelijke bescheiden ter beschikking.

 • 2.

  Het college wijst uit de ambtelijke organisatie één of meer personen aan die de adviseur of de

  adviescommissie bij de uitvoering van de adviesopdracht bijstaat.

 • 3.

  De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie organiseert één of meerdere hoorzittingen,

  waar de aanvrager en de in het tweede lid bedoelde ambtelijke vertegenwoordiger(s) in de

  gelegenheid worden gesteld de aanvraag toe te lichten, onderscheidenlijk de voor de advisering

  over de aanvraag relevante informatie te verschaffen, dan wel een standpunt van de gemeente

  over de aanvraag aan de adviseur of de adviescommissie kenbaar te maken. Eventuele andere

  betrokken bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en

  derde lid, van de wet worden eveneens in de gelegenheid gesteld hun standpunt kenbaar te

  maken.

 • 4.

  De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie bepaalt het tijdstip waarop de adviseur of de

  adviescommissie de situatie ter plaatse zal bezichtigen en nodigt de aanvrager voor de

  plaatsopneming uit.

 • 5.

  Ten behoeve van een taxatie van een bij de aanvraag betrokken onroerende zaak, wordt door de

  adviseur of de voorzitter van de adviescommissie met de aanvrager een afspraak gemaakt.

 • 6.

  Van de in het derde lid bedoelde hoorzitting en van de in het vierde lid bedoelde bezichtiging wordt

  door, dan wel onder verantwoordelijkheid van, de adviseur of de voorzitter van de adviescommissie

  een verslag gemaakt, dat onderdeel vormt van het uit te brengen advies.

 • 7.

  Alvorens een advies uit te brengen zendt de adviseur of de adviescommissie binnen zestien weken

  na de dagtekening van de opdracht tot advisering een concept daarvan aan de gemeente, aan de

  aanvrager, aan eventuele andere betrokken bestuursorganen en aan de belanghebbenden als

  bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet. De adviseur of de voorzitter van de

  adviescommissie kan deze termijn onder opgaaf van redenen met een daarbij aan te geven termijn

  met ten hoogste vier weken verlengen.

 • 8.

  De aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen alsmede de belanghebbenden als

  bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet worden in de gelegenheid gesteld om

  binnen vier weken na de toezending van het concept advies schriftelijk hierop te reageren.

 • 9.

  In het geval tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of de adviescommissie binnen vier

  weken na het verstrijken van de in het achtste lid bedoelde termijn een advies uit aan het college,

  waarbij de betreffende reacties zijn betrokken.

 • 10.

  In het geval geen of niet tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of de adviescommissie

  binnen twee weken na het verstrijken van de in het achtste lid bedoelde termijn een advies uit aan

  het college.

Artikel 7. Slotbepalingen

Deze verordening:

 • 1.

  treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2008;

 • 2.

  wordt aangehaald als “Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 1 maart 2011.

de griffier, de voorzitter,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS MW. MR. R.G. WESTERLAKEN-LOOS