Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lopik

Verordening ereburgerschap

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLopik
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ereburgerschap
CiteertitelVerordening ereburgerschap
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpereburgerschap

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 168 van de gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-1994Onbekend

07-04-1994

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ereburgerschap

GEMEENTE LOPIK

Nr. :

Onderwerp:

Verordening ereburgerschap.

Ontwerp Nr.: 4

De raad van de gemeente Lopik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Lopik, d.d. 24 maart 1992, nr. 4;

gelet op het bepaalde in de artikel 168 van de gemeentewet

;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING REGELENDE DE INSTELLING VAN HET EREBURGERSCHAP VAN DE GEMEENTE LOPIK EN DE TOEKENNING DAARVAN.

 

Artikel 1.

Ingesteld wordt: het ereburgerschap van de gemeente

Lopik.

 

Artikel 2.

Het toekennen van het ereburgerschap van de gemeente

Lopik geschiedt bij een met redenen omkleed besluit van

de raad, op voorstel van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 3.

Van het verlenen van het ereburgerschap houden burgemeester

en wethouders aantekening in een register, dat

de naam Ereboek van de gemeente Lopik draagt, onder

vermelding van de omstandigheden die tot verlening van

het ereburgerschap hebben geleid.

 

Artikel 4.

1. Het ereburgerschap kan worden verleend als blijk van

grote waardering en erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen

als niet-ingezetenen van de gemeente, die

zich ten opzichte van de gemeente of de Lopikse

gemeenschap op zeer bijzondere wijze verdienstelijk

hebben gemaakt.

2. Als bewijs van deze verleende onderscheiding wordt

aan de begiftigde een oorkonde alsmede een penning

in goud uitgereikt.

3. De oorkonde, genoemd in het tweede lid, vermeldt de

naam, de plaats van geboorte en de woonplaats van de

begiftigde, alsmede de redenen die tot het verlenen

van het ereburgerschap hebben geleid.

4. De in het tweede lid genoemde penning heeft een

middellijn van tenminste 50 mm.

Aan de voorzijde is afgebeeld het wapen van de gemeente

Lopik, aan de achterzijde is opgenomen de

tekst: "Ereburger van Lopik" met de datum van het

raadsbesluit, waarop het ereburgerschap is verleend

en eventueel een, door burgemeester en wethouders te

bepalen, inscriptie.

 

Artikel 5.

1. Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding

geven kan de raad, op voorstel van burgemeester en

wethouders, de begiftigde van het ereburgerschap

vervallen verklaren.

Hij besluit hiertoe in een besloten vergadering.

2. Indien het bepaalde in lid l plaatsvindt is de begiftigde

verplicht de aan het ereburgerschap verbonden

gouden penning terug te geven aan de gemeente

Lopik.

 

Artikel 6.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening

ereburgerschap van de gemeente Lopik".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad van de gemeente Lopik, gehouden op 7 april 1992

de secretaris, de voorzitter,