Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Subsidieverordening Roombekerveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Roombekerveld
CiteertitelSubsidieverordening Roombekerveld
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenKaart aanvraagformulier

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2011Onbekend

26-09-2011

Huis aan huis 19 oktober 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Roombekerveld

 

 

 

De raad van de gemeente Enschede;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 30 augustus 2011, nr. 1100091888;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2009;

overwegende dat:

  • -

    één van de doelstellingen van de economische wederopbouw van Roombeek is om 1200 arbeidsplaatsen in de wijk terug te brengen;

  • -

    invulling van Bedrijvenpark Roombekerveld nog een extra impuls kan gebruiken;

  • -

    vestigingskandidaten voor Roombekerveld door de beperkte omvang van hun onderneming veelal niet in aanmerking komen voor een bijdrage op grond van de Arbeidsplaatsenregeling Roombeek;

besluit:

vast te stellen de navolgende:

 

Subsidieverordening Roombekerveld

 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a wet: Algemene wet bestuursrecht;

b Asv 2009: Algemene subsidieverordening 2009;

c Roombekerveld, het gebied aangeven op de als bijlage bij deze verordening behorende kaart.

Artikel 2 Bevoegdheid college

1 Het college besluit met inachtneming van deze verordening op subsidieaanvragen.

2 Bij wijze van uitzondering kan het college besluiten tot afwijking van het bepaalde in deze verordening indien toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Hoofdstuk 2 Subsidiebepalingen

Artikel 3 Toepassingsbereik; doel

1 Deze verordening is een bijzondere subsidieverordening als bedoeld in artikel 3 van de Asv 2009.

2 Subsidieverstrekking krachtens deze verordening heeft als doel om vestiging op het Roombekerveld te bevorderen.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

Subsidie wordt verstrekt als bijdrage in de kosten van vestiging op Roombekerveld.

Artikel 5 Vereisten subsidieaanvrager

1 Aanvrager komt in aanmerking voor subsidie indien o.m. uit inschrijving in het Handelsregister blijkt dat zijn onderneming is gevestigd op een werkkavel op Roombekerveld.

2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid dient aanvrager tevens eigenaar of erfpachter te zijn van een werkkavel op Roombekerveld.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de wet en de Asv 2009 weigert het college subsidie indien:

1 De onderneming van de aanvrager reeds gevestigd is geweest in de wijk Roombeek.

2 Aanvrager reeds een subsidie heeft ontvangen op grond van de Subsidieverordening Arbeidsplaatsenpremieregeling Roombeek.

3 Aanvrager niet voornemens is om gedurende een periode van tenminste 3 jaren zijn onderneming te vestigen en gevestigd te houden op Roombekerveld.

4 Indien door een andere (rechts)persoon dan de aanvrager ten behoeve van vestiging op hetzelfde adres in Roombekerveld een aanvraag op grond van deze subsidieverordening is gedaan.

Artikel 7 Subsidieverplichtingen

1 Degene die op grond van deze verordening subsidie ontvangt is verplicht om zijn onderneming gedurende een periode van 3 jaren feitelijk op Roombekerveld te vestigen en gevestigd te houden.

2 In geval van schending van de in het vorige lid genoemde verplichting kan het college op grond van artikel 4:49 van de wet besluiten tot intrekking of wijziging van de subsidievaststelling.

Artikel 8 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt € 4000,--

Artikel 9 Subsidieplafond; verdeling beschikbaar subsidiebedrag

1 Er is een subsidieplafond.

2 Het subsidieplafond bedraagt € 60.000,-

3 Aanvragen worden afgehandeld in de volgorde van binnenkomst.

Hoofdstuk 3 Procedurele bepalingen

Artikel 10 Subsidieaanvraag

De aanvrager vraagt subsidie aan door indiening van een door of namens het college vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 11 Beslistermijn

1 Het college beslist binnen 12 weken nadat aanvrager bij het college heeft gemeld dat hij zich feitelijk op Roombekerveld heeft gevestigd.

2 De in het vorige lid genoemde melding wordt geacht een aanvraag om subsidievaststelling te zijn in de zin van de wet en Asv 2009.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking door publicatie in Huis aan Huis.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Subsidieverordening Roombekerveld”

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van

de Griffier, de Voorzitter,

R.M. Jongedijk P.E.J. den Oudsten

Bijlage: