Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen aan den Rijn

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen aan den Rijn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2011
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012Onbekend

25-11-2010

Witte weekblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

 

 

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2011

(vastgesteld door de gemeenteraad op 25 november 2010)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3

  'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • 4

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Artikel 2 Belastbaar feit Onder de naam 'leges' worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. Artikel 3 Belastingplicht Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend. Artikel 4 Vrijstellingen Leges worden niet geheven voor:

 • 1

  inlichtingen, kopieën, afschriften, kaarten, tekeningen of dergelijke, in het openbaar belang gevraagd door openbare besturen, ambtenaren of instellingen;

 • 2

  nasporingen in het archief, welke uitsluitend geschieden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek;

 • 3

  beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • 4

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • 5

  stukken nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten wachtgelden, loon, bezoldiging of riddertoelagen;

 • 6

  beschikkingen, houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • 7

  kwitanties voor geldsommen en andere stukken, waarbij de ontvangst of overneming van gelden of goederen worden erkend of vermeld;

 • 8

  vergunningen tot het houden van openbare inzamelingen;

 • 9

  vergunningen, als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging en de gemeentelijke verordeningen op de begraafplaatsen;

 • 10

  afdrukken van stukken, die ten behoeve van de plaatselijke nieuwsbladen of van binnen de gemeente gevestigde openbare leeszalen afgegeven worden, krachtens besluit van burgemeester en wethouders;

 • 11

  een exemplaar van raadsstukken en verordeningen, aangevraagd door een krachtens de Kieswet ingeschreven, niet in de raad vertegenwoordigde politieke groepering;

 • 12

  een invalidenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 84 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 • 13

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • 14

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Tarieven

 

Artikel 5 Tarieven

De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 1

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoerings-besluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 2

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

Artikel 6 Wijze van heffing De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Artikel 8 Kwijtschelding Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. Artikel 9 Teruggaaf Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen dire maanden na de officiële bekendmaking ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsbepaling

 

Artikel 12 Overgangsbepaling

1De ‘Legesverordening 2010' van 17 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

a die zich voor die datum hebben voorgedaan.

b waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

2Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, vierde lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid onder b. genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

1 De ‘Legesverordening 2010' van 17 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van

1 januari 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  In afwijking in van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten.

 • 4

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 5

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2011'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011

 

 

 

Indeling tarieventabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

 

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

 

 

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen

 

 

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

 

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

 

 

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

 

 

 

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

 

 

 

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

 

 

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

 

 

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

 

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

 

 

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

 

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening

 

 

 

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

 

 

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag

289,75

 

1.1.1.2

zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag (op grond van artikel 3 Algemene Termijnenwet)

551,35

 

1.1.1.3

Het tarief voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige aanwezig bij de plechtigheid genoemd in 1.1.1.1 en 1.1.1.2 bedraagt:

32,90

 

1.1.1.4

Het tarief bedraagt voor het uitleggen van de rode loper op:

 

 

 

1.1.1.4.1

maandag tot en met vrijdag

200,00

 

1.1.1.4.2

zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag (op grond van artikel 3 Algemene Termijnenwet)

275,00

 

1.1.1.5

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, genoemd onder 1.1.1.1 en 1.1.1.2 schriftelijk wordt geannuleerd binnen 14 dagen voor de geplande huwelijksvoltrekking, wordt voor de reeds gemaakte kosten een gereduceerd tarief in rekening gebracht van:

102,75

 

1.1.1.5.1

Indien de voltrekking van een kosteloos huwelijk of registratie van een partnerschap, schriftelijk wordt geannuleerd binnen 14 dagen voor de geplande huwelijksvoltrekking, wordt voor de reeds gemaakte kosten een gereduceerd tarief in rekening gebracht van:

50,00

 

1.1.1.6

Indien de aanvragers, zonder zwaarwegende redenen, niet verschijnen voor de voltrekking van het huwelijk of registratie van het partnerschap als bedoeld in artikel 1.1.1.1 en 1.1.1.2, vindt geen teruggave en/of reductie plaats.

 

 

 

1.1.1.6.1

Indien de aanvragers, zonder zwaarwegende redenen, niet verschijnen voor de voltrekking van het kosteloze huwelijk of de kosteloze registratie van het partnerschap als bedoeld in artikel 1.1.1.1 en 1.1.1.2, wordt voor de reeds gemaakte kosten een tarief in rekening gebracht van:

100,00

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap:

41,10

 

1.1.3

De toeslag bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een daartoe aangewezen locatie, buiten het huis der gemeente

104,05

 

1.1.4

Indien het voltrekken van de huwelijkssluiting of het uitvoeren van de registratie van het geregistreerd partnerschap door een eigen daartoe tijdelijk benoemde buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand wordt uitgevoerd, wordt een toeslag berekend van:

118,55

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

24,35

 

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

40,80

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

8,75

 

1.1.9

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

1.1.9.1

de in artikel 2, eerste lid, van de Wet rechten burgerlijke stand, onder a, genoemde stukken (afschrift van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 23b, tweede lid van Boek 1 Burgerlijk Wetboek)

11,50

 

1.1.9.2

de in artikel 2, eerste lid, van de Wet rechten burgerlijke stand, onder b, genoemde stukken (uittreksel van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 23b, eerste lid van Boek 1 Burgerlijk Wetboek)

11,50

 

1.1.9.3

de in artikel 2, eerste lid, van de Wet rechten burgerlijke stand, onder c, genoemde stukken (verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a, tweede lid van Boek 1 Burgerlijk Wetboek)

20,70

 

1.1.9.4

de in artikel 2, eerste lid, van de Wet rechten burgerlijke stand, onder d, genoemde stukken (meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand)

11,50

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

 

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

52,10

 

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

58,20

 

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

52,10

 

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

9,20

 

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

21,50

 

1.2.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

42,45

 

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van 14 jaar en ouder

43,80

 

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met 13 jaar

9,20

 

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

45,00

 

1.2.3

Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

 

 

1.2.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

21,40

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

34,05

 

1.3.2

Het tarief bedraagt terzake van het omwisselen van een buitenlands (vreemd) rijbewijs

25,70

 

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

33,50

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

6,35

 

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

414,45

 

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

1.657,70

 

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

2.760,95

 

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

11.049,40

 

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

16.576,80

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (postkamertarief)

2,35

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

8,75

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Naturalisatie

 

 

 

 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aavraag voor een verzoek om optie of naturalisatie:

 

 

 

1.5.1.1

bij optie; enkelvoudig

168,00

 

1.5.1.2

bij optie; gemeenschappelijk

286,00

 

1.5.1.3

bij optie; medeopterende minderjarige

20,00

 

1.5.1.4

bij naturalisatie; enkelvoudig standaard

789,00

 

1.5.1.5

bij naturalisatie; gemeenschappelijk standaard

1.008,00

 

1.5.1.6

bij naturalisatie; enkelvoudig verlaagd

587,00

 

1.5.1.7

bij naturalisatie; gemeenschappelijk verlaagd

806,00

 

1.5.1.8

bij naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

116,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat ui:

 

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogte 100 pagina's, per pagina

0,20

 

 

met een maximum per bericht van

4,50

 

1.6.1.1.2

bij meer dan 100 pagina's

22,50

 

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

4,50

 

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een ,vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toeganklijke gegevensverwerking

22,50

 

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegeven

4,50

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de beheerbegroting

13,15

 

1.7.1.2

een afschrift van de programmabegroting

45,45

 

1.7.1.3

een afschrift van de gemeenterekening

13,15

 

1.7.1.4

een afschrift van het burgerjaarverslag

13,15

 

1.7.1.5

bijlagen van onder 1.7.1 genoemde stukken of bladzijden van deze stukken per pagina :

0,70

 

 

met een maximum van

13,15

 

1.7.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

 

1.7.2.1

op de agenda's en besluitenlijsten van de raadsvergaderingen en raadscommissievergaderingen

30,00

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.7.3.1

een afschrift van enige gemeentelijke verordening

13,15

 

1.7.3.2

een afschrift van een gemeentelijke verordening of aanvulling daarop of een afschrift van vergaderverslagen- of stukken of een voorschrift dan wel toelichting van een bestemmingsplan of uitwerkingsvoorschrift, per pagina

0,70

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

 

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

0,70

 

1.8.1.1.2

in formaat A3

0,70

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

10,25

 

1.8.2.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

10,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

 

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

6,65

 

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

6,65

 

1.9.4

tot het verstrekken van een andere verklaring als genoemd in 1.9.1. tot en met 1.9.3 welke in het bijzonder belang van de aanvrager wordt opgemaakt, voor zover daarvoor in deze tarieventabel dan wel in een andere verordening of rechtsregel niet een ander recht is bepaald, per stuk

13,15

 

1.9.5

tot het verstrekken van drukwerk aan derden over:

 

 

 

1.9.5.1

degenen die een huwelijk/partnerschapsregistratie willen aangaan over de periode van een jaar, per verstrekking

84,25

 

1.9.5.2

degenen die aangifte doen van een geboorte, per verstrekking

168,45

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief/ Streekarchief RM

 

 

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het archief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

9,15

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het archief berustend stuk, per pagina A4 formaat

0,70

 

1.10.2.2

een afschrift of fotokopie van een in het archief berustend stuk, per pagina op papier van een ander formaat

1,15

 

1.10.2.3

een scan of fotoprint van een in het archief berustend stuk, per pagina in zwart/wit

2,70

 

1.10.2.4

een scan of fotoprint van een in het archief berustend stuk, per pagina in kleur

4,00

 

1.10.2.5

een duplicaat microfiche van een in het archief berustend stuk zonder titelbalk

1,95

 

1.10.2.6

een duplicaat microfiche van een in het archief berustend stuk met titelbalk

2,50

 

1.10.2.7

een verfilming plus montage van een in het archief berustend stuk, per opname

4,55

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

 

 

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

24,35

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

 

 

 

N.v.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

 

 

 

N.v.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 

 

 

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

 

1.14.1

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 6 van de Marktverordening 2009 (individuele vergunning)>

13,15

 

1.14.2

overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander als bedoeld in artikel 11 van het Marktreglement 2009

13,15

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

 

 

 

N.v.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

 

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspeelautomaat

56,50

 

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspeelspeelautomaten, een basisbedrag van

22,50

 

 

en voor iedere kansspeelautomaat

34,00

 

1.16.1.3

Indien de in 1.16.1.1 en 1.16.1.2 bedoelde vergunningen wordt verkregen voor een tijdvak korter dan twaalf maanden, dan worden de genoemde bedragen, naar evenredigheid van looptijd van de vergunning verminderd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend wordt.

 

 

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

21,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 

 

 

 

N.v.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

 

 

 

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding/aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming/vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van leidingwerkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en de leidingverordening 2008

94,55

 

1.18.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

71,05

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

 

 

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor zover noodzakelijk en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

32,20

 

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van de Regeling voertuigen

31,50

 

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

0,00

 

1.19.4

tot het verkrijgen van een ontheffing van het nachtelijk rijverbod, ingevolge artikel 62 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, volgens het bord E10 (C7) van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeertekens 1990

43,50

 

1.19.5

tot het verkrijgen van een ontheffing van een eventuele routering in de gemeente, ingevolge artikel 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

43,50

 

1.19.6

tot het afgeven van een wedstrijdvergunning, ingevolge artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1990

32,90

 

1.19.7

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, anders dan bedoeld in onderdeel 1.19.1

21,75

 

1.19.8

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.7 van de APV, voor het plaatsen van (bouw)kranen en vrachtwagens

13,15

 

1.19.9

tot het afgeven van een verkeersregelaarspas

78,00

 

1.19.10

tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar tot het mogen opstijgen of landen van een luchtballon, ingevolge artikel 10 van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreienen of een helikopter of ander luchtvaartuig, ingevolge artikel 14 van de Luchtvaartwet en artikel 2 van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen

22,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

 

 

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Afvalstoffenverordening, terzake van de inzameling van andere categorieën afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen door bedrijven, per jaar van geldigheid

263,15

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

6,65

 

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen en waarbij geen ondersteuning van een ambtenaar nodig is:

 

 

 

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

0,35

 

1.20.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

0,40

 

1.20.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

1,75

 

 

vermeerderd met

0,40

 

 

voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 5 dm2 te boven gaat;

 

 

 

1.20.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in titel 1 of elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, zoals een vergunning of ontheffing of ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager, per beschikking

13,15

 

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

13,15

 

1.20.3

Ventvergunning is vervallen

0,00

 

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor een standplaats als bedoeld in <artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening> (standplaatsvergunning), gedurende de periode van;

 

 

 

 

a.een kwartaal of een gedeelte daarvan

39,15

 

 

b.voor een jaar

65,75

 

1.20.5

Het tarief bedraagt tot het afgeven van een vergunning tot het mogen houden van een beurs, markt of veiling, ingevolge <artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening>

43,85

 

1.20.6

Het tarief bedraagt tot het afgeven van een vergunning waarbij uiting wordt gegeven aan reclame ten behoeve van commerciële doeleinden, hier onder mede begrepen reclameborden, lichtreclames en de plaatsing van aankondigingsborden en driehoeksborden ingevolge <artikel 4.15 van de Algemene plaatselijke verordening>

24,35

 

1.20.7

Het tarief bedraagt tot het afgeven van een vergunning ingevolge <artikel 4.15 van de Algemene plaatselijke verordening> niet vallende onder 1.20.6

54,40

 

1.20.8

Vuurwerkvergunning is vervallen

0,00

 

1.20.9

Het tarief bedraagt tot het afgeven van een vrijstellingsvergunning, om een deel van de woning bedrijfs- of beroepsmatig te gebruiken, ingevolge de Wet ruimtelijke ordening en de betreffende bestemmingsplannen, alsmede in de nota beroep en bedrijfsmatige activiteiten in woningen en bijgebouwen en garages

48,45

 

1.20.10

Het tarief bedraagt tot het afgeven van een ligplaatsvergunning ten behoeve van een woonschip, ingevolge artikel 5.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening

48,45

 

1.20.11

Het tarief bedraagt tot het afgeven van een rioolvergunning, ingevolge artikel 3 van het besluit Voorwaarden voor het aansluiten van huisrioleringen aan de gemeenteriolering

48,45

 

1.20.12

Het tarief bedraagt tot het afgeven van een ontheffing ingevolge <artikel 4.1.5 van de Algemene plaatselijke verordening>

65,75

 

1.20.13

Het tarief bedraagt tot het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge de < artikelen 4.6 t/m 4.6e van de Algemene plaatselijke verordening (geluidhinder) > indien de ontheffing geldig is voor een periode van:

 

 

 

 

a.een dag

13,05

 

 

b.een week

15,30

 

 

c.een maand

18,20

 

 

d.een kwartaal

26,75

 

 

e.een jaar

60,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrij-vingen

 

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoor-deling conceptaanvraag

 

 

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

100,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevings-vergunning

 

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 2.000 bedragen:

41,60

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 2.000 tot €25.000 bedragen:

41,60

 

 

vermeerderd met:

2,30%

 

 

 

van de bouwkosten;

 

 

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:

200,00

 

 

vermeerderd met:

1,80%

 

 

 

van de bouwkosten;

 

 

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 50.000 tot 100.000 bedragen:

350,00

 

 

vermeerderd met:

1,50%

 

 

 

van de bouwkosten;

 

 

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 200.000 bedragen:

450,00

 

 

vermeerderd met:

1,40%

 

 

 

van de bouwkosten;

 

 

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

650,00

 

 

vermeerderd met:

1,30%

 

 

 

van de bouwkosten;

 

 

 

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

1.650,00

 

 

vermeerderd met:

1,10%

 

 

 

van de bouwkosten;

 

 

 

2.3.1.1.8

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

3.650,00

 

 

vermeerderd met:

0,90%

 

 

 

van de bouwkosten;

 

 

 

2.3.1.1.8

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

6.650,00

 

 

vermeerderd met:

0,75%

 

 

 

van de bouwkosten;

 

 

 

2.3.1.1.9

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

14.150,00

 

 

vermeerderd met:

0,60%

 

 

 

van de bouwkosten, met een maximum van:

 

135.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Welstandstoets

 

 

 

2.3.1.2

Indien omtrent de welstand van een vergunningsplichtig bouwwwerk als bedoeld in 2.3.1.1 advies wordt ingewonnen, dan wordt het overeenkomstig bedoelde legesbedrag verhoogd met de kosten van dit advies. De advieskosten worden naar boven afgerond op een veelvoud van € 5 en ongeacht het aantal wijzigingen op het oorspronkelijke plan van dezelfde ontwerper slechts eenmaal in rekening gebracht, waarbij de hoogste bouwkosten maatgevend zijn. over de advieskosten van welstand wordt BTW geheven. De kosten voor het advies zijn, indien de bouwkosten bedragen:

 

 

 

2.3.1.2.1

minder dan € 4.000

30,00

 

2.3.1.2.2

van € 4.000 tot € 25.000

26,00

 

 

vermeerderd met 2 promille van de bouwkosten;

 

 

 

2.3.1.2.3

van € 25.000 tot € 120.000

52,00

 

 

vermeerderd met 1,1 promille van de bouwkosten;

 

 

 

2.3.1.2.4

van € 120.000 tot € 230.000

98,00

 

 

vermeerderd met 1,1 promille van de bouwkosten;

 

 

 

2.3.1.2.5

van € 230.000 tot € 455.000

237,00

 

 

vermeerderd met 0,60 promille van de bouwkosten;

 

 

 

2.3.1.2.6

vanaf € 455.000

469,00

 

 

vermeerderd met 0,25 promille van de bouwkosten

 

 

 

 

berekend voor een maximum aan bouwkosten van

 

 

 

 

€ 20.000.000.

 

 

 

2.3.1.2.7

Indien een bouwplan uiteindelijk niet doorgaat wordt voor het gehouden vooroverleg 50% van de in dit onderdeel gehanteerde tarieven berekend.

 

 

 

2.3.1.2.8

De kosten voor handhaving bedragen

100,00

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.9

Het tarief bedraagt voor advies voor reclame bij bouwkosten die minder bedragen dan € 4.000

30,00

 

2.3.1.2.10

Voor de leges genoemd in onderdeel 2.3.1.2 wordt een opslag aan administratiekosten in rekening gebracht van:

25,00

 

 

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

550,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

125,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

210,00

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

210,00

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

 

 

2.3.3.3.1

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 2.000

205,00

 

2.3.3.3.2

indien de bouwkosten vanaf € 2.000 tot € 10.000 bedragen

515,00

 

2.3.3.3.3

indien de bouwkosten vanaf € 10.000 tot € 50.000 bedragen

1.030,00

 

2.3.3.3.4

indien de bouwkosten vanaf € 50.000 tot € 100.000 bedragen

1.540,00

 

2.3.3.3.5

indien de bouwkosten vanaf € 100.000 tot € 250.000 bedragen

2.055,00

 

2.3.3.3.6

indiend de bouwkosten meer bedragen dan € 250.000

2.570,00

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

210,00

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

0,00

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

0,00

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

0,00

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

105,00

 

 

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

210,00

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

210,00

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

 

 

2.4.3.3.1

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 2.000

205,00

 

2.4.3.3.2

indien de bouwkosten vanaf € 2.000 tot € 10.000 bedragen

515,00

 

2.4.3.3.3

indien de bouwkosten vanaf € 10.000 tot € 50.000 bedragen

1.030,00

 

2.4.3.3.4

indien de bouwkosten vanaf € 50.000 tot € 100.000 bedragen

1.540,00

 

2.4.3.3.5

indien de bouwkosten vanaf € 100.000 tot € 250.000 bedragen

2.055,00

 

2.4.3.3.6

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 250.000

2.570,00

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

210,00

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

0,00

 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

0,00

 

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

0,00

 

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

105,00

 

 

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het basistarief:

208,00

 

2.3.5.2

vermeerderd met, indien de gebruiksoppervlakte tussen de 0-100 m2 bedraagt, een bedrag van

90,00

 

2.3.5.3

vermeerderd met, indien de gebruiksoppervlakte tussen de 101-500 m2 bedraagt, een bedrag van

90,00

 

 

plus voor elke m2 boven de 101 m2 een bedrag van

1,00

 

2.3.5.4

vermeerderd met, indien de gebruiksoppervlakte tussen de

 

 

 

 

501-2000 m2 bedraagt, een bedrag van

413,00

 

 

plus voor elke m2 boven de 501 m2 een bedrag van

0,50

 

2.3.5.5

vermeerderd met, indien de gebruiksoppervlakte tussen de 2001-5000 m2 bedraagt, een bedrag van

1.045,00

 

 

plus voor elke m2 boven de 2001 m2 een bedrag van

0,25

 

2.3.5.6

vermeerderd met, indien de gebruiksoppervlakte tussen de 5001-50.000 m2 bedraagt, een bedrag van

1.675,00

 

 

plus voor elke m2 boven de 5001 m2 een bedrag van

0,10

 

2.3.5.7

vermeerde met, indien de gebruiksoppervlakte meer dan 50.000 m2 bedraagt, een bedrag van

2.466,00

 

 

plus voor elke m2 boven de 50.000 m2 een bedrag van

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de <citeertitel Erfgoedverordening 2008 Gemeente Alphen aan den Rijn> aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of <artikel 10, tweede lid,> van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

0,00

 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

0,00

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de <citeertitel gemeentelijke verordening> aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of <artikel 8.1.1 van de Bouwverordening> een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

110,00

 

 

 

 

 

 

2.3.7.3

Asbesthoudende materialen

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of <artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

110,00

 

 

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

0,00

 

 

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of <artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening> een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

15,00

 

 

 

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

0,00

 

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

0,00

 

 

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

0,00

 

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

0,00

 

 

 

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

0,00

 

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

 

 

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen

 

 

 

 

van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens

 

 

 

 

wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde

 

 

 

 

aanvraag een bodenrapport wordt beoordeeld:

 

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

210,00

 

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

0,00

 

 

 

 

 

 

2.3.16

Advies

 

 

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

0,00

 

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

0,00

 

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeeld kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennnis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat eventueel aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken binnen een termijn van 12 maanden na het in behandeling nemen ervan

 

50 %

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op schriftelijke aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

50 %

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

50 %

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

 

Een bedrag minder dan € 50 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevings-vergunning

 

 

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

0,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevings-vergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

110,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzi-gingen

 

 

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a (wijzigingsbevoegdheid) of b (uitwerkingsbevoegdheid) van de Wet ruimtelijke ordening

2.570,00

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan anders dan bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a (wijzigingsbevoegdheid) of b (uitwerkingsbevoegdheid) van de Wet ruimtelijke ordening en anders dan door het verkrijgen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet ruimtelijke ordering (postzegelbestemmingsplan op verzoek)

7.700,00

 

2.8.3

Bij een combinatie van aanvragen gedurende een periode van zes maanden, welke periode aanvangt op het moment van de eerste aanvraag, genoemd onder 2.8.2, wordt het verschuldigde bedrag verdeeld naar rato van de initiatieven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

 

 

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in <artikel 8.2.1 van de Bouwverordening>

0,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, onder titel 2 vallende niet specifiek benoemde beschikking:

110,00

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende bouwvergunning als bedoeld in de Bouwverordening

55,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

350,25

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

22,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in <artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening> (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

 

 

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel zijnde;

 

 

 

 

een herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht niet zijnde

 

 

 

 

betoging of een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of

 

 

 

 

aan de weg

 

 

 

 

tot 100 m2

53,95

 

 

van 101 m2 tot en met 1000 m2

109,25

 

 

vanaf 1001 m2

350,25

 

3.2.1.6

een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in <artikel 2.25, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening>: hiervoor volstaat een melding

0,00

 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in <artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening>

43,85

 

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een markt als bedoeld in <artikel 4 van de Marktverordening 2008 (vergunning organisatie)>, per kraam

12,00

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

N.v.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsver-gunning woonruimte

 

 

 

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

23,40

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuveror-dening

 

 

 

 

N.v.t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligings-verordening

 

 

 

 

N.v.t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, onder titel 3 vallende niet specifiek benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

13,15