Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Nadere regels voor de amateurkunst in Purmerend in 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de amateurkunst in Purmerend in 2011
CiteertitelNadere regels amateurkunst Purmerend 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 2. Verordening amateurkunst Purmerend 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-201107-05-2012Nieuwe regeling

29-03-2011

Gemeenteblad 2011, 20

611772

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor de amateurkunst in Purmerend in 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend;

Gelet op artikel 6 van de Verordening amateurkunst Purmerend 2009;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de Nadere regels voor de amateurkunst in Purmerend in 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  artistiek leider:

  een dirigent, instructeur, regisseur, tentoonstellingsmaker, choreograaf en dergelijke. Voor zover deze in het bezit is van een diploma van een officieel erkende beroepsopleiding is sprake van een beroeps-artistiek leider;

 • b.

  opleiding:

  een opleiding, niet zijnde een beroepsopleiding, gevolgd door een kaderlid of een actief lid bij een regionaal of landelijke organisatie op het gebied van de amateurkunst;

 • c.

  kaderlid:

  een persoon, verbonden aan een instelling, die de artistieke en bestuurlijke activiteiten van die instelling mede mogelijk maakt;

 • d.

  categorie A:

  een muziekvereniging in de vorm van een symfonieorkest, harmonie- en fanfarekorps, brassband of drumfanfare;

 • e.

  categorie B:

  een muziekvereniging in de vorm van tamboer- en pijperkorps, trompetter-, hoornblazers- of majorettekorps;

 • f.

  categorie C:

  een muziekensemble, niet vallend onder de categorieën A of B;

 • g.

  categorie D:

  een oratoriumvereniging, opera- en operettevereniging of musicalvereniging;

 • h.

  categorie E:

  een zangvereniging;

 • i.

  categorie F:

  een toneel- en cabaretvereniging of schrijvers- en poëzievereniging;

 • j.

  categorie G:

  een dansvereniging;

 • k.

  categorie H:

  een foto- en film-/videovereniging alsmede een beeldende kunst vereniging (twee- en driedimensionaal);

 • l.

  verordening:

  de Verordening amateurkunst Purmerend 2009.

Artikel 2 Bestanddelen basissubsidie

 • 1.

  De hoogte van de basissubsidie wordt berekend door optelling van de subsidiebedragen die worden verstrekt:

  • a.

   per actief lid;

   Van de actieve leden van een instelling met een lokaal verzorgingsgebied is tenminste 50% woonachtig in de gemeente Purmerend;

  • b.

   als bijdrage in de kosten van een artistiek leider;

  • c.

   als bijdrage in de kosten van de opleiding van kaderleden en actieve leden;

  • d.

   als bijdrage in de kosten van huur voor repetitieruimten;

  • e.

   als bijdrage in de kosten van zaalhuur ten behoeve van voorstellingen en uitvoeringen;

  • f.

   als bijdrage in de kosten van inschakeling van een orkest;

  • g.

   als bijdrage in de kosten van onderhoud van instrumenten.

 • 2.

  a. De subsidiebedragen ten behoeve van de exploitatiekosten van de instelling, gebaseerd op het aantal actieve leden in 2011, zijn als volgt:

   

  Categorie A:

   

   

   

  voor instellingen tot

  25 leden

   

  587,00

  voor instellingen tot

  50 leden

   

  611,00

  voor instellingen tot

  75 leden

   

  635,00

  voor instellingen tot

  100 leden

   

  662,00

  voor instellingen met

  100 of meer leden

   

  686,00

   

   

   

   

  Categorie B:

   

   

   

  voor instellingen tot

  25 leden

   

  440,00

  voor instellingen tot

  50 leden

   

  465,00

  voor instellingen tot

  75 leden

   

  489,00

  voor instellingen tot

  100 leden

   

  512,00

  voor instellingen met

  100 of meer leden

   

  536,00

   

   

   

   

  Categorie D:

   

   

   

  voor instellingen tot

  25 leden

   

  244,00

  voor instellingen tot

  50 leden

   

  269,00

  voor instellingen tot

  75 leden

   

  292,00

  voor instellingen tot

  100 leden

   

  316,00

  voor instellingen tot

  100 of meer leden

   

  342,00

   

   

   

   

  Categorieën C, E, F, G en H:

   

   

   

  voor instellingen tot

  25 leden

   

  99,00

  voor instellingen tot

  50 leden

   

  122,00

  voor instellingen tot

  75 leden

   

  146,00

  voor instellingen tot

  100 leden

   

  170,00

  voor instellingen met

  100 of meer leden

   

  196,00

   

  • b.

   1 Januari van de subsidieperiode waarop de subsidie betrekking heeft, wordt gehanteerd als peildatum bij de bepaling van het aantal actieve leden van een instelling.

 • 3.

  Het subsidiebedrag als bijdrage in de kosten van een artistiek leider bedraagt in 2011 50 % van die kosten tot een maximum van:

  • a.

   € 2.466,- voor beroepsdirigenten, -instructeurs of -regisseurs;

  • b.

   € 1.204,- voor niet beroepsdirigenten, - instructeurs, of -regisseurs.

  In de in dit lid genoemde bedragen is 0,5% looncorrectie inbegrepen.

 • 4.

   

  • a.

   Het subsidiebedrag als bijdrage in de kosten van de opleiding van kaderledenen actieve leden bedraagt in 2011 75% van die kosten tot een maximum van € 479,-.

  • b.

   In de subsidiebeschikking als bedoeld in artikel 5 van de verordening wordt met betrekking tot dit subsidiebedrag de verplichting opgelegd dat de gesubsidieerde opleiding met goed gevolg moet worden afgesloten.

 • 5.

   

  • a.

   Het subsidiebedrag als bijdrage in de kosten van huur voor repetitieruimten bedraagt in 2011 50% van die kosten.

  • b.

   In afwijking van het gestelde onder a. wordt ten aanzien van de volgende instellingen met betrekking tot de huur van repetitieruimte in P3, in 2011, een ander percentage gehanteerd:

   1º Show en Marching band Willem Eggert 57%;

   2º Stedelijk Orkest 57%;

   3º Harmonie Crescendo 58%;

   4º Kunst na Arbeid 59%;

   5º Symphonisch Orkest Purmerend en Omstreken 71%.

 • 6.

  Het subsidiebedrag als bijdrage in de kosten van zaalhuur ten behoeve van voorstellingen en uitvoeringen bedraagt in 2011, 50% van die kosten tot een maximum van € 1.500,-.

 • 7.

   

  • a.

   Het subsidiebedrag als bijdrage in de kosten van inschakeling van

   een orkest bedraagt in 2011, 30% van die kosten tot een maximum van € 1.487,-.

  • b.

   Tot de onder a. bedoelde kosten behoren tevens de reiskosten van de orkestleden voor één repetitie en één generale repetitie en voor de daarop volgende koor-, musical-, opera- of operette-uitvoering(en).

 • 8.

   

  • a.

   Het subsidiebedrag als bijdrage in de kosten van onderhoud van instrumenten bedraagt in 2011 € 24,25 per bespeeld instrument.

  • b.

   1 Januari van de subsidieperiode waarop de subsidie betrekking heeft, wordt gehanteerd als peildatum bij de bepaling van het aantal bespeelde instrumenten bij een instelling.

Artikel 3 Hardheidsclausule

Het college kan de nadere regels buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing van deze nadere regels leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de datum na die waarop ze zijn bekend gemaakt.

Artikel 5 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels amateurkunst Purmerend 2011.

Purmerend, 29 maart 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, M.J.H. Smulders

de burgemeester, D. Bijl

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 2 Bestanddelen basissubsidie

Artikel 3 Hardheidsclausule

Artikel 4 Inwerkingtreding

Artikel 5 Citeertitel