Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Bijzondere subsidieverordening peuterspeelzalen Purmerend 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijzondere subsidieverordening peuterspeelzalen Purmerend 2012
CiteertitelBijzondere subsidieverordening peuterspeelzalen Purmerend 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 2. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
 3. Algemene subsidieverordening Purmerend 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2019Nieuwe regeling

27-10-2011

Gemeenteblad 11, 43

624243

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijzondere subsidieverordening peuterspeelzalen Purmerend 2012

De Raad van de gemeente Purmerend;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Purmerend van 16 augustus 2011, registratienummer 624243;

 

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening Purmerend 2010 en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 

overwegende dat het gewenst is in aanvulling op de Algemene Subsidieverordening Purmerend 2010 aanvullende regels te stellen ten aanzien van subsidies die verstrekt worden aan de houders van peuterspeelzalen;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de

 

Bijzondere subsidieverordening peuterspeelzalen Purmerend 2012

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Peuterspeelzaal: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 • b.

  Houder: degene die een of meerdere peuterspeelza(a)l(en) exploiteert;

 • c.

  Peuterspeelzaalwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 • d.

  Voorschoolse educatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 • e.

  Een reguliere kindplaats: rekeneenheid die overeenkomt met 2 dagdelen per week bezoek aan een peuterspeelzaal gedurende maximaal 40 weken per jaar. De subsidienorm voor een dagdeel is 3 uur voor een ochtenddagdeel en 2,5 voor een middagdagdeel.

 • f.

  Een kindplaats voorschoolse educatie: rekeneenheid die overeenkomt met 4 dagdelen of ten minste 10 uur per week bezoek aan een peuterspeelzaal waar voorschoolse educatie wordt aangeboden gedurende maximaal 40 weken per jaar. De subsidienorm voor een dagdeel is 3 uur voor een ochtenddagdeel en 2,5 voor een middagdagdeel.

 • g.

  Groep: een groep van 16 peuters of ten minste het aantal dat maximaal is toegestaan volgens de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Purmerend 2011.

 • h.

  Doelgroeppeuter voorschoolse educatie: een peuter met, zoals in de gewichtenregeling basisonderwijs omschreven, leerlinggewicht en/of een indicatie op risico op taalachterstand door GGD-jeugdgezondheidszorg.

Artikel 2 Te subsidiëren activiteiten

 • 1.

  Een houder kan subsidie aanvragen voor kindplaatsen peuterspeelzaalwerk;

 • 2.

  Een houder kan subsidie aanvragen voor kindplaatsen voorschoolse educatie;

 • 3.

  Een houder kan subsidie aanvragen voor de huur van de accommodatie;

 • 4.

  Een houder kan subsidie aanvragen voor de compensatie van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Artikel 3 Subsidie voor de huurkosten

Het college subsidieert de huurkosten van de huidige behuizing.

Artikel 4 Ouderbijdrage

 • 1.

  De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk.

 • 2.

  Het college subsidieert het verschil tussen de kostendekkende ouderbijdrage en de inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

 • 3.

  De ouderbijdrage voor ouders van doelgroeppeuters die, mits hiervoor voldoende plek is op de peuterspeelzaal, minimaal 4 dagdelen per week voorschoolse educatie volgen is gelijk aan de ouderbijdrage voor de helft van het aantal uren dat de peuters voorschoolse educatie volgen. Het college subsidieert aan de houder de kostendekkende ouderbijdrage voor het derde en vierde dagdeel voor doelgroepkinderen.

Artikel 5 Weigeringsgronden

 • 1.

  De subsidie wordt geweigerd als de aanvrager niet kan aantonen dat:

  • a.

   het peuterspeelzaalwerk voldoet aan de eisen genoemd in artikel 2.5 en artikel 2.6 eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk;

  • b.

   in geval van subsidie voor voorschoolse educatie, de voorschoolse educatie voldoet aan de basisvoorwaarden genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

Artikel 6 Nadere regels college

Het college stelt nadere regels vast met betrekking tot de hoogte en de berekeningsgrondslag van de in artikel 2 en 4 genoemde subsidies.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan de verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang dat deze verordening beoogt te beschermen leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze bijzondere verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Bijzondere subsidieverordening peuterspeelzalen Purmerend 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 27 oktober 2011

de griffier, J.F. Kamminga

de voorzitter, D. Bijl

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 2 Te subsidiëren activiteiten

Artikel 3 Subsidie voor de huurkosten

Artikel 4 Ouderbijdrage

Artikel 5 Weigeringsgronden

Artikel 6 Nadere regels college

Artikel 7 Hardheidsclausule

Artikel 8 Inwerkingtreding

Artikel 9 Citeertitel