Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Beleidsregel functiemenging per woonmilieu

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel functiemenging per woonmilieu
CiteertitelBeleidsregel functiemenging per woonmilieu
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwonen en werken
Externe bijlageKaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-08-2009Onbekend

07-07-2009

Huis aan huis 5 augustus 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel functiemenging per woonmilieu

 

 

Beleidsregel functiemenging per woonmilieu

 

 

 • A.

  De huidige regeling functiemenging handhaven (max 30m2 bebouwde oppervlak, daarboven ontheffing aanvragen per geval).

 • B.

  30 % van het bebouwde oppervlak standaard vrijgeven voor functiemenging (daarboven ontheffing aanvragen per geval).

 • C.

  Binnen de kaders van de gids buitenkans geheel vrijlaten.

 • D.

  Een aantal “hotspots” in de stad aangeven waarbinnen een 49% vrijstelling toegestaan wordt. (daarboven is er sprake van bestemmingswijzigingsprocedure per individueel geval).

Deze categoriën gekoppeld aan de woonmilieus – zoals op bijgevoegde kaart aangegeven – geven de volgende indeling:

 

Regeling functiemenging per woonmilieu

nr

Woonmilieu

Voorgestelde regeling Categorie:

1

Landelijk milieu

C. Voor het buitengebied is recentelijk de Gids Buitenkans vastgesteld. Deze gids maakt veel ontwikkelingen mogelijk, mits ze versterkend zijn voor de kwaliteiten van het landschap. Met het thema functiemenging worden daarom geen andere criteria gesteld en wordt aangesloten bij de Gids Buitenkans.

2

Dorps woonmilieu

B. In een dorps woonmilieu is vaak sprake van lage dichtheden. Ook komen grotere kavels vaak voor. Er is daarom ruimte voor een ruimere regeling dan op dit moment.

3

Villa’s in het groen

B. Villa’s in het groen zijn gebouwd in lage dichtheden, op grote kavels. Omdat de woningen vaak groot zijn en ruimte om de woning heen hebben is een verruiming van de regeling hier wenselijk.

4

Sub-urbaan

A. Suburbane wijken zijn mono-functioneel. Er wonen veel kinderen en parkeren is vaak een probleem. In deze wijken wordt daarom de huidige regeling gecontineerd.

5

Groene woonwijk

A. (met experimenten (B) in de plinten) In een groene woonwijk is in principe veel groen en ruimte aanwezig, die vestigingen van bedrijven aan huis toe laat. De woningen zijn echter vaak of klein of van matige kwaliteit. Daarom wordt de regeling in principe niet verruimd. In de plinten (maaiveldniveau) is echter juist vaak behoefte aan meer levendigheid. Daarom worden de mogelijkheden in de plinten verruimd, als het totaal op dat kaveloppervlak maar niet boven de 30% uitkomt.

6

Wijkcentrum wonen

A. Dit betreft woningen boven winkels of andere voorzieningen. Hier is het logischer dat bedrijven zich in het onderliggende deel huisvesten dan in de woningen. De huidige regeling wordt daarom gehandhaaft. Hier geldt al de regeling wonen boven winkels.

7

Stedelijk compact

A. Het stedelijk compact woonmilieu kenmerkt zich door hoge dichtheden. In oudere delen is vaak renovatie geweest, of dit moet nog gebeuren. Door kleine kavels en weinig parkeermogelijkheden is dit woonmilieu niet geschikt voor extra ruimte voor bedrijfsactiviteiten.

8

Centrum stedelijk

A. In de binnenstad is bijna altijd sprake van een gemengde bestemming, waar veel mogelijk is. Aan de randen liggen wat luwere delen, die essentieel zijn voor de kwaliteit van de woonfunctie in de binnenstad. Daarom is gezien de mogelijkheden vanwege de gemengde bestemming en de balans tussen druk en luw niet noodzakelijk en wenselijk de bestaande regeling te verruimen.

9

Stedelijke villa’s

B. Stedelijke villa’s staan vaak op grote kavels en zijn zelf ook vaak grote woningen. Doordat er vaak op eigen erf geparkeerd kan worden is een verruiming naar een 30%-regeling hier mogelijk.

10

Stedelijke radialen en dorpse linten, singels.

Stedelijke radialen, bepaalde Dorpse linten, Singels

B. Buiten woonmilieus wordt een verhoogde mate van functiemenging voorgestaan op typische dorpse linten, de radialen en de singels. Deze straten hebben van oudsher een doorgaande functie, of hadden dit vroeger. Dit maakt deze zones meer geschikt voor functiemenging middels een 30% regeling.

11

“Hot Spots” in de stad

D. Ook wordt de mogelijkheid geboden hot-spots aan te merken. Dit zal vooral gebieden betreffen waar na een transformatie maximale mogelijkheden worden geboden voor functiemenging. Dit kan, omdat het geen bestaande bewoners treft.