Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkendam

Wegsleepverordening Werkendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening Werkendam
CiteertitelWegsleepverordening Werkendam 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpArchief

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Wegsleepverordening Werkendam, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Werkendam d.d. 08-05-2007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2
 3. Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-201115-01-2019Nieuwe regeling

25-10-2011

Altena Nieuws, 03-11-2011

WE/21239

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Werkendam

De raad van de gemeente Werkendam,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

besluit:

Vast te stellen de verordening Wegsleepverordening Werkendam 2011 :

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein gelegen aan Keizersveer 1 te Raamsdonkveer.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

  Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

  • 1.

   De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats en het aldaar bewaren van het voertuig bedragen:

  • I.

   a. uitrijtarief voor voertuigen tot 3500 kg – toepasbaar na het uitrijden: € 60,00 excl. BTW, alsmede,

  • b.

   uitvoeringstarief voor voertuigen tot 3500 kg – toepasbaar indien het voertuig is bevestigd aan de kraanwagen, dan wel bij daadwerkelijk verslepen: € 55,00 excl. BTW, alsmede,

  • c.

   opslag plus afgifte van voertuigen tot 3500 kg – toepasbaar voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan: € 40,00 excl. BTW, alsmede,

  • d.

   bewaarloon voor voertuigen tot 3500 kg – toepasbaar voor de volgende etmalen of een gedeelte daarvan: € 7,50 per etmaal of een gedeelte daarvan.

   II. a. uitrijtarief voor voertuigen van 3500 kg of zwaarder – toepasbaar na het uitrijden: € 195,00 excl.BTW, alsmede,

  • b.

   uitvoeringstarief voor voertuigen van 3500 kg of zwaarder – toepasbaar indien het voertuig is bevestigd aan de kraanwagen, dan wel bij daadwerkelijk verslepen: € 100,00 excl. BTW, alsmede,

  • c.

   opslag plus afgifte voor voertuigen van 3500 kg of zwaarder – toepasbaar voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan € 100,00 excl. BTW, alsmede,

  • d.

   bewaarloon voor voertuigen van 3500 kg of zwaarder – toepasbaar voor de volgende etmalen of een gedeelte daarvan € 22,50 per etmaal of een gedeelte daarvan.

  • 2.

   De vergoeding verbonden aan het verzenden van de kennisgeving van overtreding en inbewaringstelling, de verkoop, eigendomsoverdracht om niet, of vernietiging van een voertuig, alsmede die van de in verband daarmee te verrichten taxatie, zullen indien aan de orde afzonderlijk door het college worden vastgesteld en in rekening worden gebracht.

  Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

  Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

  Artikel 6 Inwerkingtreding

  • 1.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag, na de dag waarop zij openbaar bekend is gemaakt.

  • 2.

   De Wegsleepverordening Werkendam, vastgesteld op 8 mei 2007 en gewijzigd op 25 maart 2008 wordt ingetrokken.

  Artikel 7 Citeertitel

  Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Werkendam 2011.

  Aldus besloten in de openbare vergadering

  van de raad van de gemeente Werkendam van 25 oktober 2011

  de raadsgriffier, de voorzitter,

  mr. I. Bakker mw drs. C.G.J. Breuer