Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgeld 2008
CiteertitelVerordening marktgeld 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2007, ingangsdatum heffing 01-01-2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art. 147, lid 1
 2. Gemeentewet art. 149
 3. Gemeentewet art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-200726-11-2013Intrekking

13-12-2007

De Leije, 19-12-2007

Deze regeling vervangt Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2007, ingangsdatum heffing 01-01-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2008

De raad van de gemeente Haaren;

 

In zijn openbare vergadering van 13 december 2007;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2007;

 

gelet op de behandeling in de Raadscommissie van 29 november 2007;

 

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

"Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2008"

Artikel 1 Aard van de belasting

Ter zake van het innemen van een standplaats op een voor de markt aangewezen plaats in de gemeente Haaren en gedurende de voor de markt aangewezen tijd worden onder de naam "marktgeld" rechten geheven.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, die een standplaats inneemt.

Artikel 3 Belastinggrondslag

De heffingsgrondslag voor het marktgeld is de frontbreedte van de standplaats in strekkende meters (m1).

Artikel 4 Tarief

Het marktgeld bedraagt:

- voor een kraam of voor gebruik van standplaatsruimte per strekkende meter, per kwartaal € 11,05 met een minimumbedrag van € 44,20 per kwartaal;

- voor een dagplaats of een eenmalige standwerkersplaats, voor gebruik van standplaatsruimte per strekkende meter € 1,30 met een minimumbedrag van € 5,20 per dagdeel.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een schriftelijke kennisgeving, nota of ander schriftuur.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

Het marktgeld moet worden voldaan zodra een standplaats is ingenomen.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ''Verordening marktgeld 2008''.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1

  De ''Verordening marktgeld 2007'' van 14 december 2006 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 december 2007.

 

De raad van de gemeente Haaren,

 

 

griffier voorzitter

 

 

 

Mr. P.J.F. Bemelmans F.H.G.M. Ronnes