Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doesburg

Algemene subsidieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoesburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene subsidieverordening
CiteertitelAlgemene subsidieverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagenRaadsbesluit Beleidsregel amateurkunstbeoefening Beleidsregel collectieve evenementen Beleidsregel cultuur Beleidsregel eenmalige subsidies Beleidsregel lokale omroep Beleidsregel ouderenbonden Beleidsregel steeksproefgewijze controle Beleidsregel vrije tijd-en spelorganisaties Beleidsregel wijkraden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2011Nieuwe regeling

30-06-2011

Regiobode, 27 juli 2011

IS 3740, raadsvergadering 30-6-2011, nummer 7

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene subsidieverordening

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg;

 • b.

  eenmalige subsidie: subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere activiteiten van de aanvrager en waarvoor het college slechts voor een van tevoren bepaalde tijd subsidie wil verstrekken;

 • c.

  raad: raad van de gemeente Doesburg;

 • d.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een instelling voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt.

 • e.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht

 • f.

  APV: Algemene Plaatselijke Verordening

   

Artikel 2. Reikwijdte verordening
 • 1.

  De Raad stelt vast dat voor de volgende beleidsterreinen subsidie kan worden verstrekt:

  • a.

   algemeen bestuur;

  • b.

   openbare orde en veiligheid;

  • c.

   verkeer, vervoer en waterstaat;

  • d.

   economische zaken;

  • e.

   onderwijs;

  • f.

   cultuur en recreatie;

  • g.

   sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening;

  • h.

   volksgezondheid en milieu;

  • i.

   ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen, waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein zoals bedoeld in het eerste lid worden omschreven.

Artikel 3. Bevoegdheid college
 • 1.

  Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies met in achtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen financiële middelen of het subsidieplafond en - indien de begroting nog niet is vastgesteld, dan wel goedgekeurd - onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

 • 2.

  Het college is bevoegd om voorwaarden aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden.

 • 3.

  Het college kan nadere regels opstellen wat betreft reservevorming in relatie tot het subsidiebeleid.

 • 4.

  Als subsidie-ontvangers voldoen aan onderstaande criteria, dan zal het college bij de subsidieverlening 100% subsidie toekennen voor deze leges:

  • -

   De activiteit is vergunningplichtig conform de APV;

  • -

   De instelling of organisatie heeft een subsidie-relatie met de gemeente;

  • -

   De organisatie heeft een maatschappelijk nut zonder winstoogmerk

 

Voor bouwleges zal geen gemeentelijke subsidie worden verstrekt.

Hoofdstuk 2. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

Artikel 4. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud
 • 1.

  De raad kan jaarlijks bij de vaststelling van de begroting besluiten tot het instellen van subsidieplafond(s).

 • 2.

  Bij de vaststelling van een subsidieplafond wordt aangegeven op welke wijze het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

 • 3.

  Het college kan - met inachtneming van de ingevolge artikel 2, door de raad vastgestelde beleidsterreinen en regels, nadere regels stellen omtrent de verdeling van het beschikbare bedrag.

 • 4.

  Bij de bekendmaking van de subsidieplafonds wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen.

 • 5.

  Een subsidie ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.

Hoofdstuk 3. Aanvraag van de subsidie

Artikel 5. Bij aanvraag in te dienen gegevens
 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college met behulp van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij een aanvraag om subsidie overlegt de aanvrager de volgende gegevens:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd;

  • b.

   de doelstellingen en resultaten, die daarmee worden nagestreefd, en hoe de activiteiten aan dat doel bijdragen. In bijzonder ook in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen en op door de gemeente vastgestelde doelen of beleidsterreinen;

  • c.

   een begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten, waar de subsidie voor wordt aangevraagd. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

 • 3.

  Indien een aanvrager voor de eerste maal een jaarlijkse subsidie aanvraagt, voegt hij een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar als bijlagen toe aan het aanvraagformulier.

 • 4.

  Het college is bevoegd ook andere dan, of slechts enkele van, de in het tweede en derde lid genoemde gegevens te verlangen, indien die voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk, respectievelijk voldoende, zijn.

Artikel 6. Aanvraagtermijn
 • 1.

  Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie wordt gedaan uiterlijk 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 2.

  Het college kan andere termijnen stellen voor het indienen van een aanvraag voor daarbij aan te wijzen subsidies.

   

Artikel 7. Beslistermijn
 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een eenmalige subsidie binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag, dan wel, indien het college hiertoe regels heeft opgesteld, 13 weken gerekend vanaf de uiterste indieningstermijn voor het aanvragen van de subsidie.

 • 2.

  Het college beslist op een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie uiterlijk voor 31 december van het jaar waarop de aanvraag is ingediend

Hoofdstuk 4. Weigering van de subsidies

Artikel 8. Weigeringsgronden
 • 1.

  Het college kan een aanvraag voor subsidie weigeren indien de activiteiten van de aanvrager niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen of niet of nauwelijks ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen.

 • 2.

  De subsidieverlening wordt geweigerd indien er sprake is van activiteiten die partijpolitiek en/of religieus/ levensbeschouwelijk van aard zijn, activiteiten die voortvloeien uit partijpolitieke, godsdienstige en/of religieus/levenbeschouwelijke motieven dan wel activiteiten die een vorming en/of verspreiding op deze terreinen tot doel hebben.

Artikel 9. Wet Bibob

Het college kan voor subsidies binnen door de raad vast te stellen beleidsterreinen of onderdelen daarvan bepalen dat de gevraagde subsidie kan worden geweigerd of de verleende subsidie kan worden ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Hoofdstuk 5. Verlening van de subsidie

Artikel 10. Verlening subsidie
 • 1.

  Bij het besluit tot verlenen van de subsidie geeft het college aan op welke wijze verantwoording van de te ontvangen subsidie plaats vindt.

 • 2.

  Het college is bevoegd om verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden met betrekking tot het beheer en gebruik van de subsidie.

Artikel 11. Betaling en bevoorschotting
 • 1.

  Indien een beschikking tot subsidievaststelling als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel a, wordt gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats.

 • 2.

  Indien een beschikking tot subsidieverlening als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel b, wordt gegeven, wordt 100% bevoorschot.

 • 3.

  Indien besloten wordt tot bevoorschotting van de subsidie, wordt in het besluit tot subsidieverlening, de hoogte en de termijnen van de voorschotten bepaald.

Hoofdstuk 6. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 12.Tussentijdse rapportage

Bij subsidies, hoger dan € 50.000,- welke verleend worden voor activiteiten die meer dan een jaar in beslag nemen, kan het college de verplichting opnemen tot het tussentijds afleggen van rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. Een dergelijke tussentijdse verantwoording wordt niet vaker dan één keer per jaar gevraagd.

Artikel 13. Meldingsplicht

De subsidieontvanger doet onverwijld melding aan het college, zodra aannemelijk is dat de activiteiten, waarvoor subsidie is verleend, niet of geheel niet worden verricht of dat niet of geheel niet aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Artikel 14. Overige verplichtingen van de subsidieontvanger
 • 1.

  De subsidieontvanger verricht de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2.

  De subsidieontvanger informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk over:

  • a.

   Besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten, waarvoor subsidie is verleend, dan wel ontbinding van de rechtspersoon;

  • b.

   Relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;

  • c.

   Ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden nagekomen;

  • d.

   Wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.

 • 3.

  De subsidieontvanger behoeft de toestemming van het college voor handelingen als vermeld in artikel 4:71 Algemene wet bestuursrecht.

Hoofdstuk 7. Verantwoording en vaststelling van de subsidie

Artikel 15. Verantwoording subsidies tot € 1.500
 • 1.

  Subsidies tot € 1.500 worden door het college:

  • a.

   direct vastgesteld of;

  • b.

   ambtshalve vastgesteld binnen 13 weken, nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht.

 • 2.

  Bij de categorie subsidies tot € 1.500,- verplicht het college de aanvrager om aan te tonen dat de gesubsidieerde activiteiten hebben plaats gevonden. Dit kan in de vorm van een kort activiteitenverslag of een foto van de gesubsidieerde activiteit. Los van deze verantwoording worden jaarlijks 6 organisaties uit deze categorie aselect via een steekproef geselecteerd voor een meer uitgebreide verantwoording. Hierbij gaat het niet alleen om een inhoudelijke verantwoording, maar ook om een financieel overzicht waaruit blijkt hoe de subsidie voor de aangevraagde activiteit is ingezet. De gemeente hanteert bij deze steekproef de volgende termijnen:

  • a.

   vóór 1 april in het kalenderjaar volgend op de subsidieverstrekking worden 6 instellingen geselecteerd;

  • b.

   de geselecteerde instellingen krijgen een termijn van 6 weken om het inhoudelijk en financiële verslag bij de gemeente in te dienen; zij dienen hiervoor gebruik te maken van door het college toegestuurde formulieren;

  • c.

   de gemeente stelt binnen een termijn van 13 weken na ontvangst van de genoemde verslagen onder 2b de subsidie vast.

Artikel 16. Verantwoording subsidies vanaf € 1.500 tot € 50.000
 • 1.

  Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 1.500, maar minder dan € 50.000, dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten een aanvraag tot vaststelling in bij het college.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht.

 • 3.

  Vanaf een jaarlijkse subsidie van € 20.000 dient de subsidieontvanger, naast het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, een getrouwheidsverklaring bij een financiële verantwoording in te dienen.

 • 4.

  Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd.

Artikel 17. Verantwoording subsidies vanaf € 50.000
 • 1.

  Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 50.000, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in bij het college;

  • a.

   Bij een eenmalige subsidie, uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten;

  • b.

   Bij een jaarlijks verstrekte subsidie, uiterlijk voor 1 mei in het jaar na afloop van het kalenderjaar, respectievelijk 4 maanden na het subsidietijdvak, waarvoor subsidie is verleend.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

  • b.

   een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

  • c.

   een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop;

  • d.

   een gewaarmerkte accountantsverklaring bij een financiële verantwoording;

 • 3.

  Het college kan bepalen dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overlegd.

Artikel 18. Vaststelling subsidie
 • 1.

  Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast.

 • 2.

  Indien uit de aard van de subsidie, dan wel de verantwoording daarvan, volgt dat voor de beslissing op de vaststelling van de subsidie een langere termijn nodig is dan de in het eerste lid genoemde termijn, dan bericht het college de subsidieontvanger daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de subsidieaanvraag tot subsidievaststelling.

 • 3.

  Het college kan categorieën van subsidie of subsidieontvangers aanwijzen waarvoor de subsidie direct kan worden vastgesteld zonder dat de subsidieontvanger een aanvraag voor subsidievaststelling hoeft in te dienen.

 • 4.

  Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het in het eerste lid genoemde tijdstip is ontvangen, gaat het college zes weken na een eenmalige rappel over tot ambtshalve vaststelling.

Hoofdstuk 8 Overige bepalingen

Artikel 19. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3 en 8 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de raad.

Artikel 20. Intrekking

De Algemene subsidieverordening ‘Maatschappelijk en sociaal cultureel welzijn’ voor de gemeente Doesburg 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 21. Overgangsbepalingen
 • 1.

  Op aanvragen voor subsidie, ingediend onder de verordening zoals bedoeld in artikel 20, wordt beslist overeenkomstig deze verordening.

 • 2.

  Besluiten, genomen krachtens de verordening zoals bedoeld in artikel 20, die gelden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening

 • 3.

  In afwijking van artikel 6 dienen aanvragen voor subsidie voor het kalenderjaar 2012 vóór 1 juli 2011 te worden ingediend.

Artikel 22. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

Artikel 23. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Algemene subsidieverordening gemeente Doesburg.