Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neder-Betuwe

Verordening geurhinder en veehouderij 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeder-Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij 2011
CiteertitelGeurverordening gemeente Neder-Betuwe
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2011nieuwe regeling

15-09-2011

Rhenense Betuwse Courant 12-10-2011

RAAD/11/01193

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij 2011

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 2 augustus 2011, gehoord hebbende de inspraakreacties in de raadscommissie d.d. 1 september 2011 en/of deze raadsvergadering; overwegende,

dat gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij, gelet op de door de raad bij besluit van 15 september 2011 vastgestelde gebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij; b e s l u i t: vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven: Verordening geurhinder en veehouderij 2011.

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder: bebouwde kom:

het gebied dat als zodanig is aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart; geurbelasting:

de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks, uitgedrukt in Europese odour units per kubieke meter lucht; geurgevoelig object:

zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij; melkrundvee:

zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit landbouw milieubeheer; odour units (ouE/m3; P98):

Geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 “Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie”. In deze verordening wordt voor de geurbelasting uitgegaan van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie. Dat betekent dat de – met een verspreidingsmodel – berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden. overige dieren:

landbouwhuisdieren zoals ook omschreven in het Besluit landbouw milieubeheer, behoudens dieren die zijn om te rekenen naar odour units, melkrundvee en vrouwelijk jongvee. veehouderij:

inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren; wet:

de Wet geurhinder en veehouderij;

Artikel 2 aanwijzing gebieden

1. Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1, van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Neder-Betuwe; 2. Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 3, van de Wet wordt aangewezen het volgende gebied: het gehele grondgebied van de gemeente Neder-Betuwe; 3. Het gebied als bedoeld in de leden 1 en 2 wordt aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte Gebiedsvisie 2011 en bijbehorende kaarten (Geurnormenkaart gebiedsvisie Neder-Betuwe en Huidige achtergrondbelasting Neder-Betuwe); 4. Voor de gebiedsindelingen zoals onderscheiden in de artikelen 3 en 4 van deze verordening wordt verwezen naar de in het derde lid genoemde Gebiedsvisie 2011.

Artikel 3 waarden voor de geurbelasting

In afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 1 van deze verordening:

A Bebouwde kom  2,0 odour units;

B Casterhoven (uitbreiding Kesteren);   4,5 odour units; C Industrieterein Casterhoven;   8,0 odour units; D Uitbreiding Opheusden;   4,5 odour units; E Uitbreiding Ochten;   4,5 odour units; F Industrieterein De Heuning;   8,0 odour units; G Industrieterein Medel  8,0 odour units; H Buitengebied  8,0 odour units.

Artikel 4 waarden voor de afstand

In afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet bedraagt de minimale afstand voor de geurbelasting van een veehouderij met melkrundvee (en jongvee) en/of overige dieren op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2 lid 2 van deze verordening:

A Bebouwde kom  100 meter;

B Casterhoven (uitbreiding Kesteren);   100 meter; C Industrieterein Casterhoven;   100 meter; D Uitbreiding Opheusden;   50 meter; E Uitbreiding Ochten;   100 meter; F Industrieterein De Heuning;   50 meter; G Industrieterein Medel  50 meter; H Buitengebied  50 meter.

Artikel 5 overgangsrecht

De "Geurverordening gemeente Neder-Betuwe" zoals vastgesteld door de raad in haar vergadering van 26 maart 2009 wordt ingetrokken als de "Verordening geurhinder en veehouderij, 2011" in werking treedt.

Artikel 6 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening geurhinder en veehouderij, 2011”.

Artikel 7 in werking treding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het weekblad.

Aldus vastgesteld door de raad der

gemeente Neder-Betuwe in zijn openbare

vergadering van 15 september 2011.  

de griffier,   de voorzitter