Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuidhorn

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Zuidhorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuidhorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Zuidhorn
CiteertitelVerordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Zuidhorn 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2013Onbekend

14-12-2009

Westerkwartier

Geen
15-03-200601-01-2010Onbekend

20-02-2006

Westerkwartier

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Zuidhorn

De raad van de gemeente Zuidhorn;

gelet op artikel 213a Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de 'Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Zuidhorn 2010'.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;

 • b.

  doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeenten.

 • 2.

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal één (deel van een) programma en paragraaf uit de programmabegroting.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 1 januari een onderzoeksplan naar de raad van in het erop volgende jaar te verrichten intern onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek;

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   de onderzoeksmethode;

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek;

  • e.

   de wijze van uitvoering.

 • 3.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden, overmacht

Indien het vanwege onvoorziene problemen, omstandigheden of oorzaken van buitenaf niet mogelijk blijkt om de in deze verordening genoemde termijnen te halen, kan het college gemotiveerd een beroep doen op overmacht. De raad zal hierover bij de eerste gelegenheid worden geïnformeerd.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

 • 2.

  De verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Zuidhorn, vastgesteld in de vergadering van de raad van 20 februari 2006, wordt ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Zuidhorn 2010".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zuidhorn in de openbare vergadering van 14 december 2009,

E. Fennenma, voorzitter

M.J. Slopsema-Terpstra, griffier