Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dronten

Verordening inzake de zorg van het college voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDronten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de zorg van het college voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen
CiteertitelArchiefverordening Dronten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpinrichting en werkwijze van het gemeentebestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Archiefverordening vastgesteld op 29 oktober 1981.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefwet 1995, art. 30, eerste lid en art. 32, tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2011nieuwe regeling

27-10-2011

Gemeenteblad 2011, nr. 21

B11.000864

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de zorg van het college voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen

Geconsolideerde tekst van de regeling

 

De raad van de gemeente Dronten,

gelezen het voorstel van het college van , No. B11.000864

gelet op de artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995

 

B E S L U I T:

vast te stellen de verordening inzake de zorg van het college voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen (Archiefverordening Dronten 2011):

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Archiefwet 1995;

 • b.

  gemeentelijke organen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de wet, voor zover behorende tot de gemeente;

 • c.

  de archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen gemeentelijke archiefbewaarplaats is de archiefbewaarplaats, die als zodanig is aangewezen door het bestuur van het Nieuw Land Erfgoedcentrum;

 • d.

  de archivaris: de overeenkomstig artikel 32 van de wet benoemde gemeentearchivaris is de archivaris, die als zodanig is aangewezen door het bestuur van het Nieuw Land Erfgoedcentrum;

 • e.

  beheerder: degene die ingevolge artikel 3 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht;

 • f.

  beheerseenheid: een door de burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzen organisatie-onderdeel;

 • g.

  informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd;

 • h.

  de gemeenschappelijke regeling: de “Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land”;

Hoofdstuk II. De zorg van het college voor de archiefbescheiden

Artikel 2

Het college draagt zorg voor het inrichten en instandhouden van voldoende en doelmatige archiefruimten, waarbij wordt voldaan aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen.

Artikel 3

Het college draagt zorg voor het aanwijzen van de beheerder/beheerders.

Artikel 4

Het college draagt zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen ongeacht hun vorm.

Artikel 5
 • 1.

  Het college draagt er zorg voor dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 6

Het college draagt er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7

Het college stelt voor het beheer van de archiefbescheiden van het gemeentelijke orgaan, die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, voorschriften vast.

Artikel 8

Het college doet tenminste éénmaal per twee jaar aan de raad verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet.

Hoofdstuk III. Slotbepalingen

Artikel 9

De Archiefverordening vastgesteld op 29 oktober 1981 wordt ingetrokken.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

Artikel 11

Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening Dronten 2011.

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Dronten.

Dronten,

de raad van Dronten,

D.Petrusma mr. A.B.L. de Jonge

griffier voorzitter

Toelichting

De gemeenten, die deelnemen aan de gemeenschappelijke “Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land” blijven zelf verantwoordelijk voor de zorg voor de eigen archiefbescheiden; de integratie betreft alleen het beheer van de overgebrachte en het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden. De volgende taken en bevoegdheden worden overgedragen aan het bestuur van het Nieuw Land Erfgoedcentrum:

 • o

  het opheffen van beperkingen aan de openbaarheid (artikel 15, derde lid, Archiefwet 1995);

 • o

  het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden die uit anderen hoofde in de archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten (artikel 16, tweede lid, Archiefwet 1995);

 • o

  de benoeming van de gemeentearchivaris (artikel 32, derde lid, Archiefwet 1995);

 • o

  het aanwijzen van de gemeentelijke archiefbewaarplaats (artikel 31, Archiefwet 1995)

 • o

  het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden (artikel 32, tweede lid, Archiefwet 1995).

Deze Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277) en het Archiefbesluit 1995 (Stb. 671) en dient door de gemeenteraad te worden vastgesteld op grond van de in de aanhef genoemde artikelen in de Archiefwet 1995.

De Archiefverordening beschrijft in hoofdzaak de regeling voor de zorg, die het college van burgemeester en wethouders draagt voor de archieven van de gemeentelijke organen. De regeling voor het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, wordt beschreven in de “Regeling Erfgoedcentrum Nieuw Land”, waaraan deze taken en bevoegdheden zijn gedelegeerd.

Deze verordening is, evenals wet en besluit, van toepassing op alle archiefbescheiden ongeacht hun drager.

Hoofdstuk II bevat een uitwerking van het begrip “zorg”, dat in de Archiefwet 1995 niet wordt gedefinieerd. Wat voldoende en doelmatige archiefruimten zijn (artikel 2), is geregeld in het Archiefbesluit 1995, verder uitgewerkt in de ministeriële Regeling met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden en de bouw en inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen.

De Archiefverordening is voor zover noodzakelijk aangepast aan de dualisering van de medebewindbevoegdheden met ingang van 8 maart 2006. Vanaf die datum is niet langer de gemeenteraad bevoegd om de archivaris te benoemen en de archiefbewaarplaats aan te wijzen. Deze bevoegdheden komen dan te berusten bij het college van burgemeester en wethouders. Dit heeft onder andere tot gevolg dat het hoofdstuk over de archiefbewaarplaats in de oude verordening is overgeheveld naar het Besluit Informatiebeheer.

Voor de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling is het niet noodzakelijk de Archiefverordening op dit punt te wijzigen, omdat deze taken en bevoegdheden zijn overgedragen aan het bestuur van het Nieuw Land Erfgoedcentrum.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Begripsbepalingen zijn alleen uit de wet overgenomen als daaraan in deze verordening een meer specifieke betekenis moest worden toegekend.

Artikel 2

De ministeriële Regeling met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden en de bouw en inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen (Archiefregeling), gepubliceerd in Staatcourant nummer 70 van 6 januari 2010, stelt op grond van artikel 13, vierde lid van het Archiefbesluit 1995 vast, aan welke bouwkundige- en inrichtingseisen de archiefruimte en de archiefbewaarplaats moeten voldoen.

Artikel 3

De aanwijzing van de beheerder is opgenomen in de op grond van artikel 7 te stellen voorschriften: het Besluit Informatiebeheer 2011.

Artikel 5

De ministeriële Regeling met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden en de bouw en inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen (Archiefregeling), gepubliceerd in Staatscourant nummer 70 van 6 januari 2010, stelt op grond van artikel 11, tweede lid van het Archiefbesluit 1995 nadere regels omtrent de kwaliteit van en de procedures rond het materiële behoud van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Artikel 11 van het Archiefbesluit 1995 kent de in dit artikel bedoelde verplichting slechts ten behoeve van de interne stukken. Uit overwegingen van behoorlijk bestuur en ter besparing van conserveringskosten voor de overheid als geheel achten wij dit onjuist. Daarom is in het tweede lid bepaald, dat ook de te verzenden stukken aan de genoemde Regeling dienen te voldoen. De gemeente heeft als ontvanger van door andere overheden opgemaakte stukken daarvan zelf ook profijt.

Artikel 7

De bedoelde voorschriften zijn opgenomen in het Besluit Informatiebeheer 2011.

Artikel 8

Binnen één zittingsperiode verneemt de gemeenteraad aldus tenminste twee maal wat er op het gebied van de archiefzorg, het archiefbeheer en het toezicht daarop heeft plaatsgevonden.