Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winterswijk

Aanwijzingsbesluit verbod gebruik alcoholhoudende drank in centrumgebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinterswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verbod gebruik alcoholhoudende drank in centrumgebied
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbod gebruik alcoholhoudende drank in centrumgebied
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2.28, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2011Nieuwe regeling

08-03-2011

Winterswijkse Weekkrant, 22-3-2011

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod gebruik alcoholhoudende drank in centrumgebied

Burgemeester en wethouders van Winterswijk,

 

overwegende dat zij op grond van artikel 2.28, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening een verbod op het nuttigen en/of het bezit van aangebroken flessen of blikjes alcoholhoudende drank kunnen instellen voor de door hen bij dat besluit aan te wijzen wegen of weggedeeltes;

dat een zodanig verbod kan worden ingesteld om hinder en overlast als gevolg van het gebruik van alcoholhoudende drank in de openbare ruimte te voorkomen;

dat op grond van artikel 1.1 van de Algemeen Plaatselijke Verordening onder wegen mede moeten worden verstaan alle andere voor het publiek toegankelijke plaatsen zoals pleinen, parken, plantsoenen en speeltuinen;

dat het politieteam Winterswijk adviseert om het centrumgebied van Winterswijk alsmede enkele aangrenzende plaatsen als verbodsgebied aan te wijzen vanwege het feit dat zich in dit gebied overlastgevende situaties voordoen als gevolg van het gebruik van alcoholische drank in de openbare ruimte;

 

gezien het advies van de teamchef van politie d.d. 24 februari 2011;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2.28, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 

b e s l u i t e n :

voor alle wegen in het centrumgebied van Winterswijk, zoals aangeduid op de bij dit besluit behorende plattegrond, een verbod op het nuttigen en/of het bezit van aangebroken flessen of blikjes alcoholhoudende drank in te stellen met dien verstande dat dit verbod niet geldt voor:

  • -

    terrassen behorende bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet,

  • -

    plaatsen waarvoor de burgemeester ingevolge artikel 35, lid 2 van de Drank- en  Horecawet een ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank heeft verleend, en

  • -

    plaatsen waar een evenement als bedoeld in artikel 2.13 van de Algemene Plaatselijke Verordening plaatsvindt.

Winterswijk, 8 maart 2011

Burgemeester en wethouders,

J.P.M. Scheinck drs. M.J. van Beem

gemeentesecretaris burgemeester