Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Winkeltijdenverordening gemeente Boxmeer 1998

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening gemeente Boxmeer 1998
CiteertitelWinkeltijdenverordening gemeente Boxmeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 12 ontbreekt.Wijziging: toevoeging artikel 5.a.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-201107-11-2013Wijziging regeling

22-09-2011

Boxmeers weekblad, 11 oktober 2011

.
08-05-1998Nieuwe regeling

23-04-1998

Boxmeers weekblad, 7 mei 1998

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening gemeente Boxmeer 1998

De Raad van de gemeente Boxmeer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2011;

gelet op de Gemeentewet en de Winkeltijdenwet;

B E S L U I T : 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. de wet: de Winkeltijdenwet;b. feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1

  Burgemeester en wethouders beslissen op een verzoek om ontheffing binnen acht weken.

 • 2

  Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

Een ontheffing als bedoeld in deze verordening is persoonsgebonden.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing als bedoeld in deze verordening intrekken of wijzigen indien:a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon en leefklimaat ter plaatse;d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;f. indien de houder dit verzoekt.

Artikel 5 Zon en feestdagenregeling

 • 1

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 5.a. Openstelling van levensmiddelenwinkels op de avonden van zon- en feestdagen

 • 1

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet genoemde verboden aan winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 2

  Het college kan de ontheffing voor ten hoogste één winkel verlenen.

 • 3

  Aan de ontheffing wordt in elk geval het volgende voorschrift verbonden: de winkel dient op de zondagen en de feestdagen vóór 16.00 uur gesloten te zijn, 

 • 4

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling.

Artikel 6 Openstelling zon en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkende verzoek ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag ten behoeve van:a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;b. het uitstallen van goederen

 • 2

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend ten behoeve van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 7 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen gebieden aanwijzen waar de verboden van artikel 2 van de wet, voorzover deze betrekking hebben op werkdagen, niet gelden.

 • 2

  Burgemeester en wethouders kunnen categorieën winkels en overige vormen van detailhandel aanwijzen waarvoor de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover betrekking hebben op werkdagen, niet gelden.

Artikel 8 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur voor afzonderlijke situaties

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voorzover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9 Toerisme

 • 1

  Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, in verband met de toeristische aantrekkingskracht.

 • 2

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de ontheffing voorschriften verbinden.

 • 3

  De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a van de wet.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

 • 2

  Op de in het tweede lid bedoeld dag vervallen de Verordening Winkelsluiting Boxmeer en de Verordening Winkeltijden Vierlingsbeek 1996.

Artikel 11 Overgangsbepalingen

Ontheffingen verleend en aanwijzingen gedaan krachtens verordeningen als bedoeld in artikel 10, tweede lid worden geacht ontheffingen en aanwijzingen in de zin van deze verordening te zijn.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Winkeltijdenverordening gemeente Boxmeer 1998”.

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Boxmeerin zijn openbare vergadering van 22 september 2011.

De Raad voornoemd,de griffier,                         de voorzitter,

 

A.W.J.M. Cornelissen     K.W.T. van Soest