Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Vlagtwedde

Monumentenverordening Vlagtwedde 1994

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Vlagtwedde
Officiële naam regelingMonumentenverordening Vlagtwedde 1994
CiteertitelMonumentenverordening Vlagtwedde 1994
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Monumentenwet 1988, art. 15 
 2. Gemeentewet , art. 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-20101,3

06-07-2010

Ter Apeler Courant 28-07-2010

ZA.10-5491/DR.10-119
11-04-199401-10-2010nieuwe regeling

11-04-1994

-

940300268

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 maart 1994, no. 940300268, S.;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en de Monumentenwet 1988;

besluit:

vast te stellen de volgende

"Monumentenverordening Vlagtwedde 1994"

HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  monumenten:

 • a. alle zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde;

 • b. terreinen die van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als bedoeld onder a;

 • 2.

  beschermende rijksmonumenten:

 • onroerende monumenten, die zijn ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet vastgestelde registers;

 • 3.

  kerkelijke monumenten:

 • onroerende monumenten, die eigendom zijn van een kerkgenootschap, kerkelijke gemeente of parochie of van een kerkelijke instelling en die uitsluitend of voor een overwegend deel worden gebruikt voor de uitoefening van de eredienst;

 • 4.

  monumentencommissie:

 • de "Provinciale Groningse Monumentencommissie" van de Stichting Provinciaal Groningse Welstandszorg aangevuld met een door burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige, met als taak burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet en deze vordering.

Artikel 2

Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

HOOFDSTUK 2 - Beschermde rijksmonumenten

Artikel 3
 • 1.

  Burgemeester en wethouders zenden onmiddellijk een afschrift van de aanvraag om vergunning voor een beschermd rijksmonument met de ingediende zienswijzen aan de monumentencommissie na afloop van de termijn van twee weken, genoemd in artikel 12, lid 2, van de Monumentenwet.

 • 2.

  De monumentencommissie adviseert over de aanvraag binnen acht weken.

 • 3.

  Bij overschrijding van de in lid 2 genoemde termijn wordt de monumentencommissie geacht geadviseerd te hebben.

HOOFDSTUK 3 - Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Monumentenverordening Vlagtwedde 1994".

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 3.

  Met ingang van de dag, als bedoeld in het tweede lid, wordt de "Monumentenverordening gemeente Vlagtwedde 1991", vastgesteld bij raadsbesluit van 14 mei, no. 16, ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

d.d. 11 april 1994.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, secretaris.