Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

De verordening basisregistratie personen (Verordening BRP) Purmerend

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe verordening basisregistratie personen (Verordening BRP) Purmerend
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisregistratie personen Purmerend (Verordening BRP)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-201106-01-2014Nieuwe regeling

27-10-2011

Gemeenteblad 2011, 42

629115

Tekst van de regeling

Intitulé

De verordening basisregistratie (verordening BRP) Purmerend

De raad van de gemeente Purmerend;

 

gelezen het voorstel van d.d. 6 september 2011, nr.629114;

 

gelet op de :

- Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

- Wet bescherming persoonsgegevens

 

BESLUIT

 

1. De Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP) Purmerend vast te stellen.

2. Met het in werking treden van voornoemde verordening, de Verordening gemeentelijke basisadministratie (Verordening GBA) gemeente Purmerend 2010, vastgesteld op 30 september 2010, in te trekken.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

a.

de Wet:

de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

b.

Besluit:

het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

c.

basisadministratie:

de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Purmerend als bedoeld in artikel 2 van de wet;

d.

basisregistratie personen:

de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Purmerend;

e.

GBA-V:

de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;

f.

verantwoordelijke:

het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit;

g.

beheerder:

de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

h.

autorisatiebesluit:

een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

i.

ingeschrevene:

degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie is opgenomen;

j.

geregistreerde:

degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Purmerend en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

k.

afnemer:

bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

l.

binnengemeentelijk afnemer:

elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

m.

derde:

elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

n.

vrije derde:

een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet;

o.

authentiek gegeven:

een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

 • 1.

  De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen is het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  Beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit is de functionaris die daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt aangewezen.

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

De basisregistratie personen heeft tot doel:

 • 1.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de wet;

 • 2.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van gegevens;

 • 3.

  een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • 4.

  gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

In de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

 • 1.

  De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregistratie alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente;

 • 2.

  De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de wet;

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeentelijke afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 6 Verstrekkingen aan vrije derden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens uit de basisadministratie verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de wet.

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Overige Bepalingen

Artikel 7

De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Verordening GBA) gemeente Purmerend 2010 van 30 september 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 9

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Purmerend (Verordening BRP).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 oktober 2011

De griffier, J.F. Kamminga

De voorzitter, D. Bijl

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

Artikel 4 Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

Artikel 6 Verstrekkingen aan vrije derden

 

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9