Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Someren

Verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSomeren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester
CiteertitelVerordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-201130-11-2011nieuwe regeling

28-09-2011

't Contact, 05-10-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

De raad van de gemeente Someren;

Overwegende dat per 1 april 2012 de huidige ambtstermijn van burgemeester A.P.M. Veltman verstrijkt en dat hij heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen;

gezien het voorstel van het presidium d.d.

gelet op artikel 61a, 82 en 86 van de Gemeentewet, artikel 15 van de Archiefwet 1995 en

artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 en de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 november 2001, kenmerk bk01/96074;

besluit:

vast te stellen de

Verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De minister:

 • de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  De commissaris:

 • de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant;

 • c.

  De burgemeester:

 • de burgemeester van de gemeente Someren;

 • d.

  De commissie:

 • de vertrouwenscommissie die belast is met de vorobereiding van de aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester per 1 april; 2012;

 • e.

  De griffier:

 • de griffier van de gemeenteraad van Someren.

Artikel 2 Taak en werkwijze van de commissie

 • 1.

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester;

 • 2.

  De profielschets vormt in beginsel daarvoor het toetsingskader;

 • 3.

  De nadien geëxpliciteerde, gewijzigde eisen kunnen mede het toetsingskader vormen;

 • 4.

  De commissie brengt van haar oordeel over het functioneren van de burgemeester; schriftelijk verslag uit aan de commissaris en de raad;

 • 5.

  Het verslag aan de raad wordt voorzien van een conceptaanbeveling;

 • 6.

  Bij haar werkzaamheden neemt de commissie het gestelde in de circulaire van de minister van 21 november 2001 in acht.

Artikel 3. Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit de fractievoorzitters van de in de raad zitting hebbende partijen;

 • 2.

  Plaatsvervangende leden worden niet benoemd;

 • 3.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 4. Geheimhouding

 • 1.

  De leden van de commissie hebben op grond van artikel 61c Gemeentewet volstrekte geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen direct of indirect aan hen als lid van de commissie ter kennis is gekomen;

 • 2.

  De geheimhoudingsplicht geldt ook ten opzicht van raadsleden die geen lid van de commissie zijn of lid van de commissie zijn geweest;

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens het bestaan van de commissie als na de ontbinding van de commissie;

 • 4.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op diegene die met de ambtelijke bijstand van de commissie is belast.

Artikel 5. Verslag

 • 1.

  Het verslag aan de raad en de commissaris, bedoeld in artikel 2, wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld;

 • 2.

  In dit verslag kunnen leden van de commissie van minderheidsstandpunten blijk geven;

 • 3.

  Bij staking van de stemmen over het uit te brengen verslag, wordt het nemen van de beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering;

 • 4.

  Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden in het verslag de verschillende meningen in de commissie ter kennis aan de commissaris en de raad gebracht.

Artikel 6. Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De griffier verleent voor zover gewenst ambtelijke bijstand aan de commissie;

 • 2.

  De griffier is geen lid van en heeft geen stemrecht in de commissie.

Artikel 7. Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten;

 • 2.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dit noodzakelijk achten;

 • 3.

  De voorzitter doet van elke vergadering ten minste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie;

 • 4.

  De commissie vergadert niet als niet ten minste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

Artikel 8. Contactpersonen

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten;

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de griffier en aldaar bewaard;

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de griffier ondertekend en vanaf het privé-adres van de griffier verzonden;

Artikel 9. Overleg met de burgemeester

 • 1.

  De voorzitter nodigt de burgemeester uit voor een gesprek met de commissie;

 • 2.

  Alvorens het verslag naar de raad te zenden, bepreekt de commissie dit met de burgemeester;

 • 3.

  Indien ter zake van zijn functioneren afspraken met de burgemeester gemaakt worden, worden deze in het verslag aan de raad vermeld;

 • 4.

  De raad bespreekt het verslag van de commissie met de burgemeester.

Artikel 10. Ontbinding commissie

 • 1.

  De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de herbenoeming van de burgemeester is voorzien.

Artikel 11. Archivering van stukken

 • 1.

  De voorzitter en de griffier dragen er zorg voor dat op het in artikel 10 bedoelde tijdstip alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde enveloppe en gerubriceerd als ‘geheim’ worden overgebracht naar de krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats. Zij dragen er eveneens zorg voor dat de uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel;

 • 2.

  Van de in het tweede lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar;

 • 3.

  Alle overige bescheiden van de commissie en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

Artikel 12. Onvoorziene omstandigheden

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire van de minister van 21 november 2001 niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 13 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt en geldt tot het moment dat de commissie, conform artikel 10, wordt geacht te zijn ontbonden.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Someren,

de raadsgriffier, de voorzitter,

J. Laurens Janse-Oostdijk A.P.M. Veltman