Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Verordening winkeltijden Dordrecht 1996

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Dordrecht 1996
CiteertitelVerordening winkeltijden Dordrecht 1996
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-200101-01-2011art. 8

03-04-2001

Gemeentenieuws, 2001-04-11

2001, 2001/982/SO/A&V
01-04-1999art. 5

30-03-1999

Openbare bekendmakingen, 1999-04-08

1999, 990501 SO/A&V
01-08-199601-06-1996nieuwe regeling

01-07-1996

Openbare bekendmakingen, 1996-07-10

1996, 4252 DSO/A&V

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Dordrecht 1996

G E M E E N T E B E S T U U R

Nr. 3964

Verordening winkeltijden Dordrecht 1996

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a.

de wet:

de Winkeltijdenwet, vastgesteld bij wet van 21 maart 1996 houdende vaststelling van ruimere regels met betrekking tot de openingstijden van winkels (Staatsblad 182);

b.

feestdagen:

nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om een ontheffing binnen zes weken.

 • 2.

  Burgermeester en wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van ontheffingen

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen, doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van ontheffingen

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1.
  • a.

   De verboden vervat in artikel 2 van de wet gelden van 06.00 tot 24.00 uur niet op:

   • -

    tweede paasdag;

   • -

    hemelvaartsdag en

   • -

    tweede pinksterdag.

  • b.

   De verboden vervat in artikel 2 van de wet gelden van 12.00 tot 17.00 uur niet op de voorlaatste zondag voor St. Nicolaas, indien 5 december op maandag valt, danwel de laatste zondag voor St. Nicolaas, indien 5 december op een dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag valt.

  • c.

   De verboden vervat in artikel 2 van de wet gelden van 12.00 tot 17.00 uur niet op de voorlaatste zondag voor Kerstmis, indien 25 december op maandag valt, danwel de laatste zondag voor Kerstmis, indien 25 december op een dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag valt.

 • 2.
  • a.

   De verboden vervat in artikel 2 van de wet gelden niet op ten hoogste zeven door burgemeester en wethouders aan te wijzen zondagen per kalenderjaar tussen 12.00 en 17.00 uur, een en ander ten behoeve van collectieve (ondernemers)activiteiten dan wel als zodanig aan te merken of daarmee verband houdende evenementen als braderieën, winkelweken, winkeldagacties, sportevenementen, muziekfestivals, kermissen, markten en beurzen.

  • b.

   De onder a bedoelde beperking tot zeven dagen per kalenderjaar geldt voor de binnenstad, zijnde het gebied begrensd door de Oude Maas, Korte Parallelweg, Havenstraat, Burgemeester de Raadtsingel, Toulonselaan, Oranjelaan en het Wantij.

 • 3.
  • a.

   De verboden vervat in artikel 2 van de wet gelden niet op ten hoogste twee door burgemeester en wethouders aan te wijzen zondagen per kalenderjaar tussen 12.00 en 17.00 uur, een en ander ten behoeve van collectieve (ondernemers)activiteiten dan wel als zodanig aan te merken of daarmee verband houdende evenementen als braderieën, winkelweken, winkeldagacties, sportevenementen, muziekfestivals, kermissen, markten en beurzen.

  • b.

   De onder a bedoelde beperking tot twee dagen per kalenderjaar geldt voor de volgende delen van de gemeente afzonderlijk:

   • -

    Reeland;

   • -

    Krispijn;

   • -

    Wielwijk;

   • -

    Crabbehof;

   • -

    Dubbeldam;

   • -

    Sterrenburg;

   • -

    Staart/Merwedepolder;

   • -

    Stadspolders;

   • -

    (bedrijfsterrein) Dordt West, inclusief Dokweg.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen, indien dit uit organisatorisch oogpunt nodig of gewenst is, in bijzondere gevallen afwijking van de in de vorige leden van dit artikel genoemde tijdstippen toestaan.

Artikel 6 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden in artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door openstelling van de winkel.

Artikel 7 Openstelling avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2V eerste lid, onder a en b, van de wet vervatte verboden ten behoeve van avondwinkels.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor ten hoogste zeven winkels ontheffing verlenen.

 • 3.

  Een ontheffing wordt slechts verleend voor een met name genoemd perceel.

 • 4.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 01.00 en 16.0J3 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 5.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders de vestigingsplaats niet past in het spreidingsbel ei d van de gemeente en indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door openstelling van de winkel.

Artikel 8 Vrijstellingen toerisme

 • 1.

  De verboden vervat in artikel 2 van de wet gelden in verband met de toeristische aantrekkingskracht van dit gebied niet voor de historische binnenstad zijnde het gebied omgrensd door Oude Haas, Kalkhaven, Spuihaven, Spuiboulevard en Riedijkshaven, gedurende het gehele jaar op zondagen tussen 12.00 en 17.00 uur, uitsluitend voor de verkoop van kunst, antiek en curiosa, door diegenen die als ondernemer in kunst en/of antiek/curiosa zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

 • 2.

  De verboden vervat in artikel 2 van de wet gelden in verband met de toeristische aantrekkingskracht van deze evenementen niet op zondag van 12.00 tot 17.00 uur tijdens de manifestaties "Dordt in Stoom”, "Dordtse Zomerfeesten”, "Dordt Monumenteel" en andere nader door burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzen grote publieksmanifestaties.

 • 3.

  De verboden vervat in artikel 2 van de wet gelden in verband met de toeristische aantrekkingskracht van deze plaatsen niet op zondag van 09.00 tot 18.00 uur voor op kampeerterreinen gelegen winkels gedurende het tijdvak van 1 april tot 1 oktober.

 • 4.

  De verboden vervat in artikel 2 van de wet gelden in verband met de toeristische aantrekkingskracht van deze locaties en bezienswaardigheden niet op zon- en feestdagen voor

  • -

   de Grote Kerk en Grote Kerkstoren, Lange Geldersekade 2,

  • -

   de Augustijnenkerk, Voorstraat 216,

  • -

   het Hofcomplex, gelegen aan het Hof ,

  • -

   het Bezoekerscentrum Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch, Baanhoekweg 53,

  • -

   de Sterrenwacht Mercurius, Baanhoekweg 75,

  • -

   de Ecologische Bijenkorf (Watertoren), gelegen aan de Provincialeweg,

  • -

   het Weizigt Natuur- en Milieucentrum, Van Baerleplantsoen 30a,

  • -

   het kantoor van het VVV Zuid-Holland Zuid, Stationsweg 1 .

  en andere nader door burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzen locaties en bezienswaardigheden.

Artikel 9 Ontheffingen zon- en feestdagen voor afzonderlijke activiteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen, de zondag, nieuwjaarsdag of eerste kerstdag tussen 06.00 en 24.00 uur ten behoeve van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard en het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde ontheffingen kunnen worden verleend in geval van manifestaties, feestelijkheden, bijeenkomsten, tentoonstellingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 10 Overgangsbepalingen

Aanwijzingen en ontheffingen gedaan respectievelijk verleend op grond van de Winkelsluitingswet 1976 en/of de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur, dan wel de Winkelsluitingsverordening 1995, worden geacht aanwijzingen en ontheffingen te zijn op grond van deze verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding/citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking op 1 augustus 1996 en werkt terug tot en met 1 juni 1996.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden Dordrecht 1996".

  II. De Winkelsluitingsverordening 1995, vastgesteld bij raadsbesluit van 31 januari 1995, nr. 9, in te trekken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van l juli 1996.

de secretaris

W.G.H.K.W. Bekkers

de voorzitter

W.G..J. Noorland