Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kollumerland en Nieuwkruisland

verordening tot wijziging van de legesverordening 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKollumerland en Nieuwkruisland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingverordening tot wijziging van de legesverordening 2011
Citeertitelverordening tot wijziging van de legesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijzigingsverordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 156 en art. 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-201124-11-2011art 1, bijlage tarieventabel leges

14-04-2011

Het weekblad Kollumer Courant, 27-04-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot wijziging van de legesverordening 2011

 

De Raad van de Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland:

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 1 maart 2010;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t ;

vast te stellen de volgende verordening:

“Verordening tot wijziging van de legesverordening 2011”

( 1e wijziging)

Artikel I

De tarieventabel behorende bij de legesverordening 2011 wordt als volgt gewijzigd:

Titel 2, Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen:

Onderdeel 2.1.1.6. komt te vervallen.

 

Onderdeel 2.3.1.3. Achteraf ingediende aanvraag:

Het tarief van € 124,00 wordt gewijzigd in: € 123,00

 

Toegevoegd wordt:

Titel 2, Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten.

en deze luidt als volgt:

2.8.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening: € 5.000,00

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigingen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening: € 873,00

Artikel II

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 14 april 2011.

,de voorzitter

,de griffier

Bijlage Tarieventabel Leges

 

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011

(incl. 1e wijziging)

Indeling tarieventabel

Titel 1: Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister (n.v.t.)

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (n.v.t.)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (n.v.t)

Hoofdstuk 12 Leegstandswet (n.v.t)

Hoofdstuk 13 Gemeentegaranties (n.v.t)

Hoofdstuk 14 (Markt)standplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang (n.v.t.)

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2: Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning (n.v.t)

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project (n.v.t)

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding (n.v.t)

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3: Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte (n.v.t)

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (n.v.t.)

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening (n.v.t.)

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met ceremonie;

1.1.1.1 op een andere dag of een ander uur dan ingevolgde artikel 4 van de wet van 23 april 1879, stbl. 72 voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen is bepaald, met uitzondering van de dagen genoemd onder 1.1.1.2: € 163,30

1.1.1.2 op een zaterdag: € 418,00

1.1.1.3 Wanneer het huwelijk of partnerschap wordt voltrokken op een alternatieve lokatie, dan worden de onder 1.1.1.1 en 1.1.1.2 vermelde leges vermeerderd met de door de gemeente te betalen huur voor die lokatie.

1.1.2 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van;

1.1.2.1 een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering: € 10,60

1.1.2.2 een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering: € 16,00

1.1.3 Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige: € 13,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag;

1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen: € 52,10

1.2.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort): € 58,20

1.2.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort): € 52,10

1.2.1.4 tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument: € 9,20

1.2.1.5 tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3: € 21,50

1.2.1.6 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar: € 9,20

1.2.1.7 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder: € 43,85

1.2.2 De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met: € 45,00

1.2.3 Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

1.2.4 Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van: € 21,40

1.2.5 Indien de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet of niet-compleet kan worden overlegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met: € 12,50

1.2.6 Indien de onder dit Hoofdstuk 2 genoemde stukken op verzoek van de aanvrager aan de aanvrager worden toegezonden, worden de aangegeven tarieven verhoogd met de door de gemeente te betalen portokosten.

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: € 36,50

1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met: € 33,50

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.2 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking: € 4,32

1.4.2.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1 voor 100 verstrekkingen: € 88,30;

1.4.2.2.2 voor 500 verstrekkingen: € 353,20;

1.4.2.2.3 voor 1.000 verstrekkingen: € 571,44;

1.4.2.2.4 voor 5.000 verstrekkingen: € 2.540,60;

1.4.2.2.5 voor 10.000 verstrekkingen: € 4.449,90;

1.4.2.3 tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van:

 • a.

  geborenen , per kalenderjaar: € 76,83

 • b.

  overledenen, per kalenderjaar: € 25,45

 • c.

  van zowel geborenen en overledenen, per kalenderjaar: € 93,65

1.4.2.4 Indien het verstrekken van de opgaven in de loop van een kalenderjaar een aanvang neemt is voor elke nog niet geëindigde maand in dat kalenderjaar één tiende verschuldigd van de onder a t/m c genoemde bedragen tot maximaal die bedragen. Indien de opgaven met adressen worden verstrekt, bedraagt de leges 1.5 maal onder a t/m c genoemde bedragen.

1.4.3 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier (of gedeelte daarvan): € 13,15

1.4.4 Voor het verstrekken van gegevens, uiteengezet in de Handleiding Operationele Procedures (HOP) achter tabblad 3, bedoeld in artikel 6, vijfde lid van het besluit GBA (optische of magneetschijf), is verschuldigd per verstrekking: € 22,80

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister: n.v.t.

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens: n.v.t.

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken (tarieven 1.7.1.1 zijn excl. BTW)

1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van;

1.7.1.1

 • -

  een beleidsbegroting: € 37,15

 • -

  een sectorplan: € 23,35

 • -

  de rekening (bijlagen): € 19,10

 • -

  de rekening (lasten en baten): € 8,95

 • -

  Productenbegroting (bijlagenboek): € 13,80

 • -

  Programmabegroting: € 12,75

 • -

  Productenbegroting (beheersdeel): € 32,90

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) voor ieder daaraan besteed kwartier (of een gedeelte daarvan) : € 13,15

1.8.2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot informatieverstrekking GBKN of andersoortige vastgoedinformatie in,

 • -

  A3 of A4 formaat: € 13,15

 • -

  idem in A0-, A1- of A2 formaat: € 12,15

1.8.2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot hetverstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister, of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb); per onroerende zaak: € 13,15

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag;

1.9.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag: € 30,05

1.9.2 tot het verkrijgen van een attestatie de vita: € 5,40

1.9.3 tot het verkrijgen van een uittreksel uit de GBA: € 5,40

1.9.4 tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening: € 2,70

1.9.5 voor het ter legalisatie opzenden van een stuk: € 2,70

1.9.6 Voor overige afschriften dan wel uittreksels uit de Burgerlijke stand, worden de tarieven in rekening gebracht, zoals die zijn opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 • 1.

  10.1 Voor onderzoek van de in de archiefplaats gedeponeerde archieven per kwartier of een gedeelte daarvan, voor zover daarbij een medewerker(ster) van de gemeente behulpzaam is, bedraagt het tarief: € 13,15

 • 1.

  10.2 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in het (gemeente)-archief, met betrekking tot informatieverstrekking van bouwtechnische- milieutechnische- of planologische aard, van onroerende zaken, per aanvraag : € 30,15

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet: n.v.t.

Hoofdstuk 12 Leegstandwet: n.v.t

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie: n.v.t.

Hoofdstuk 14 (Markt)standplaatsen

 • 1.

  14 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 • 1.

  14.1 een vergunning om in de gemeente een stansplaats in te nemen, dan wel te mogen venten of zijn beroep op de openbare weg uit te mogen oefenen, geldig voor:

  • a.

   een dag: € 5,30

  • b.

   ten hoogste een week: € 12,75

  • c.

   ten hoogste een maand: € 25,45

  • d.

   ten hoogste drie maanden: € 50,85

  • e.

   ten hoogste zes maanden: € 76,30

  • f.

   ten hoogste een jaar: € 114,35

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 • 1.

  15 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 • 1.

  15.1 voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet, uitgezonderd een ontheffing voor een incidentele verruiming van de openingstijdenwet: € 35,55

 • 1.

  15.2 tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander: € 17,65

 • 1.

  15.3 tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing € 17,65

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 • 1.

  16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het aanleggen en houden van een kansspel als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Wet op de Kansspelen: € 8,80

 • 1.

  16.2 Voor het afgeven van een vergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen gelden de maximum legesbedragen, zoals deze zijn genoemd in artikel 7van het Speelautomatenbesluit (24 nov. 1986, Stb. 589) dan wel laatstelijk zijn gewijzigd.

Hoofdstuk 17 Kinderopvang: n.v.t.

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

 • 1.

  18.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet: € 381,10

 • 1.

  18.1.2 indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met: € 254,75

 • 1.

  18.1.3 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 • 1.

  18.1.4 Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 • 1.

  19 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 • 1.

  19.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990: € 32,70 (Rdw)

 • 1.

  19.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen: € 32,70 (Rdw)

 • 1.

  19.3 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW): € 22,60

Hoofdstuk 20 Diversen * (tarieven 1.20.2 t/m 1.20.4 zijn excl. BTW).

 • 1.

  20.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een extra knipkaart als bedoeld in de ‘Notitie overlaadstation en grof huishoudelijk afval’ zoals vastgesteld door het college van BenW bij besluit van 11 november 2008 ten behoeve van achterlaten van afvalstoffen op de gemeentelijke stortplaats: € 48,75

 • 1.

  20.1.2 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een vervangende knipkaart (6 knippen) ten behoeve van het achterlaten van afvalstoffen op de gemeentelijke stortplaats: € 62,00

 • 1.

  20.2

1 Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente buiten opslaan van goederen, per dag: € 5,02

 • 2.

  Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente binnen opslaan van goederen, per dag: € 25,12

 • 1.

  20.3 Voor het vervaardigen van fotografische afdrukken van tekeningen per m2:, € 6,50

waarbij;

 • -

  A4-formaat = 0,0625 m2

 • -

  A3 formaat = 0,125 m2

 • -

  A2 formaat = 0,25 m2

 • -

  A1 formaat = 0,5 m2

 • -

  A0 formaat = 1 m2

  • 1.

   20.3.1 Voor het afgeven van in druk verkrijgbaar gestelde stukken in zwart-wit, hierna niet afzonderlijk genoemd per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde:

 • -

  formaat A4: € 0,35

 • -

  formaat A3: € 0,80

  • 1.

   20.3.2 Voor het afgeven van in druk verkrijgbaar gestelde stukken in kleur, hierna niet afzonderlijk genoemd per geheel of gedeeltelijk bedrukte bladzijde

 • -

  formaat A4: € 1,60

 • -

  formaat A3: € 3,12

  • 1.

   20.3.3 Voor het afgeven van verkrijgbaar gestelde stukken middels;

 • -

  scans voor A4 (zwart/wit): € 0,80

 • -

  idem voor kleur: € 2,65

 • -

  verzending via e-mail: € 2,00

 • -

  gebrand op cd-rom: € 3,12

Bovenstaand tarief wordt eventueel verhoogd met kosten van een cd-rom (per stuk): € 5,10

 • 1.

  20.3.4 Voor het afgeven van een exemplaar van een gemeentelijke verordening of plan per vier bladzijden geheel of gedeeltelijk bedrukt: € 1,05

 • 1.

  20.3.5 Voor het verlenen van hulp bij het opmaken van stukken, tekeningen, nodig bij het aanvragen van vergunningen volgens wetten of verordeningen, hierna niet afzonderlijk genoemd, per kwartier (of een gedeelte daarvan): € 13,15

 • 1.

  20.4 Voor het elders aanvragen van bewijzen, extracten, verklaringen of andere stukken of uittreksels, onverminderd de daarop vallende legeskosten, per aan te vragen stuk: € 4,30

 • 1.

  20.4.1 Voor het vertalen van een in het Fries opgesteld schriftelijk stuk naar het Nederlands, is verschuldigd per kwartier (of een gedeelte daarvan): € 13,15

 • 1.

  20.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking: € 40,00

 • 1.

  20.6 Indien de onder dit Hoofdstuk 20 genoemde stukken op verzoek van de aanvrager aan de aanvrager worden toegezonden, worden de aangegeven tarieven verhoogd met de door de gemeente te betalen portokosten.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1 aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2 bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Bovengenoemde bouwkosten worden gecontroleerd aan de hand van het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde besluit van 5 januari 2010, genaamd: "Richtlijn bouwkosten en legeskosten" en dient als bodem voor de controle van de bouwkostenberekening

2.1.1.3 sloopkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.4 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.1.5 Gebruiksoppervlakte: gebruiksoppervlakte als bedoeld in NEN 2580

2.1.1.6 Bouwkosten:

Onder bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom, als bedoeld in hoofdstuk 1, paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.Bovengenoemde bouwkosten worden gecontroleerd aan de hand van het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde besluit van 5 januari 2010, genaamd: "Richtlijn bouwkosten en legeskosten" en dient als bodem voor de controle van de bouwkostenberekening.

2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1 om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is. € 101,50

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.30 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1 Bouwactiviteiten

2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor iedere € 500,00 van de kosten van het werk (bouwkosten), waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, met een minimum van € 52,80: € 9,00

Extra welstandstoets

2.3.1.2Het bedrag genoemd in de onderdeel 2.3.1.1. wordt, wanneer terzake van de aanvraag een advies wordt gevraagd van de commissie voor de welstandszorg en monumentenzorg verhoogd met het bedrag dat door de genoemde commissie bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht.

Verplicht advies agrarische commissie (n.v.t.)

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.3 Naast het normale tarief voor een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wabo waarbij de aanvraag of het verzoek een gevolg is van geconstateerde illegale bouw en/of strijdig gebruik: € 123,00

Beoordeling aanvullende gegevens (n.v.t.)

2.3.2 Aanlegactiviteiten

2.3.2.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 331,00

2.3.2.2 naast het normale tarief als bedoeld in nummer 2.3.2.1 waarbij de aanvraag of het verzoek een gevolg is van geconstateerde illegale werkzaamheden. € 123,00

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit (n.v.t.)

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief:

2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): € 298,00

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): € 298,00

2.3.4.3a indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): € 2.600,00

2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): € 298,00

Achteraf ingediende aanvraag

Naast het normale tarief voor een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wabo waarbij de aanvraag of het verzoek een gevolg is van geconstateerde illegaal gebruik: € 123,00

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.3.5.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 166,00

vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte;

tot 100 m2 € 125,75

van 100 tot 500 m2 een bedrag per m2 € 1,20

van 500 tot 2.000 m een vast bedrag € 385,50

vermeerderd met een bedrag per m2 € 0,50

van 2.000 tot 5.000 m2 een vast bedrag € 1.058,50

vermeerderd met een bedrag per m2 € 0,15

van 5.000 tot 50.000 m2 een vast bedrag € 1.599,00

vermeerderd met een bedrag per m2 € 0,04

vanaf 50.000 m2 een vast bedrag € 2.177,00

vermeerderd met een bedrag per m2 € 0,03

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo bedraagt het tarief voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: € 136,25

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

2.3.7.1.1 in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo: € 53,60

2.3.7.1.2 in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo: € 53,60

2.3.7.1.3 Het bedrag genoemd onder 2.3.7.1.2 wordt, wanneer een aanvraag om een sloopvergunning vergezeld moet gaan van een sloopveiligheidsplan verhoogd met: € 53,60

Asbesthoudende materialen (n.v.t.)

2.3.8 Aanleggen of veranderen weg

2.3.8.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 45,70

2.3.9 Uitweg/inrit

2.3.9.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen, of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 45,70

2.3.10 Reclamevergunning

2.3.10.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor een vergunning is vereist, bedraagt het tarief: € 32,00

2.3.11 Kappen

2.3.11.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 32,00

2.3.12 Opslag van roerende zaken (n.v.t.)

2.3.13 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (n.v.t.)

2.3.14 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet (n.v.t.)

2.3.15 Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten

van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit

hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.15.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 42,75

(nader in de Wabo in te vullen Amvb)

2.3.15.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft: € 42,75

2.3.15.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: € 42,75

2.3.16 Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen

plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.16.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.16.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.17 Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt

het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag

een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.17.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport: € 83,00

2.3.17.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport: € 83,00

2.3.17.3 voor het, op grond van een historisch vooronderzoek van de gemeente, verkrijgen van een ontheffing van het indieningsvereiste van een bodemrapport een tarief van: € 53,65

2.3.18 Akoestische rapporten

2.3.18.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in behandeling nemen tot het beoordelen van een akoestisch rapport als bedoeld in het Bouwbesluit, artikel 3.1, lid 1 tot en met 3: € 119,00

2.3.19 Advies

2.3.19.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, het bedrag dat door het aangewezen bestuursorgaan of andere instantie bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht.

2.3.20 Verklaring van geen bedenkingen

2.3.20.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo, het bedrag dat door het aangewezen bestuursorgaan bij de gemeente hiervoor in rekening wordt gebracht.

2.3.21 Niet ontvankelijke aanvraag om omgevingsvergunning

2.3.21.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 door onvolledigheid niet in behandeling kan worden genomen: € 53,65

2.3.20 Overschrijven omgevingsvergunning

2.3.20.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de bouwverordening: € 53,65

2.3.21 Het legestarief voor een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, en of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1,en of 2.3.7, wordt per activiteit verhoogd met een bedrag aan statiegeld van: € 100,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges bij positieve besluitvorming in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.1.1 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in de onderdeel 2.3.1, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een bedrag van € 26,00 geheven.

2.5.1.2 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een bedrag van € 52,00 geheven.

2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.2.1 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van de helft van het tarief van de betreffende bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, wordt een bedrag geheven tot 1/2 van het tarief van de betreffende bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten met een minimum van € 53,00 en een maximum van € 2.543,00.

2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

2.6.1 Teruggaaf statiegeld

2.6.1.1 Indien de start werkmelding is gedaan overeenkomstig artikel 4.5 van de gemeentelijke bouwverordening wordt per bouw-, en of sloopactiviteit als bedoeld in de onderdelen 2.3.1,en of 2.3.7, € 50,- terugbetaald.

2.6.1.2 Indien de einde werkmelding is gedaan overeenkomstig artikel 4.12 van de gemeentelijke bouwverordening wordt per bouw-, en of sloopactiviteit als bedoeld in de onderdelen 2.3.1,en of 2.3.7, € 50,- terugbetaald.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning: n.v.t.

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project: n.v.t.

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1.Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening: € 5.000,00

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigingen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening: € 873,00

Hoofdstuk 9 Sloopmelding: n.v.t.

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 • 2.10.

  Indien een aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 110 A van de Wet geluidhinder, wordt het berekende bedrag verhoogd met € 85,00. Voor de verplichte inschrijving in de openbare registers wordt het bedrag door de gemeente verhoogd met het bedrag dat door het Kadaster bij de gemeente voor de verplichte inschrijving voor inschrijving van een overig stuk in rekening wordt gebracht.

 • 2.

  11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: € 53,40

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van;

3.1.1.1 een ontheffing als bedoeld in artikel 2.4 van de Drank- en horecaverordening: € 13,25

3.1.1.2 een vergunning als bedoeld in artikel 4.2 van de Drank- en Horecaverordening: € 13,25

3.1.1.3 een vergunning ex artikel 3 van de Drank- Horecawet : € 91,45

3.1.1.4 een ontheffing ex artikel 35 van de Drank- Horecawet : € 25,45

3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ex. Artikel 2.3.1.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening;

3.1.2.1 voor een horecabedrijf van categorie 1, overeenkomstig de 'richtlijnen voor de exploitatievergunning horeca' : € 13,35

3.1.2.2 voor een horecabedrijf van categorie 2, overeenkomstig de 'richtlijnen voor de exploitatievergunning horeca' : € 63,75

3.1.2.3 voor een horecabedrijf van categorie 3, overeenkomstig de 'richtlijnen voor de exploitatievergunning horeca' : € 112,15

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.1.4.1 t/m 2.1.4.3, van de Algemene plaatselijke verordening: € 8,80

3.2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening: € 63,80

3.2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag omontheffing als bedoeld in artikel 4.1.7 van de Algemene plaatselijke verordening (live muziek): € 63,80

3.2.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 4.1.8 van de Algemene plaatselijke verordening, geldig voor;

 • a.

  een dag: € 4,30

 • b.

  een week: € 6,50

 • c.

  een maand: € 13,25

 • d.

  een jaar: € 31,95

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om;

3.3.1 een vergunning ex artikel 3.2.1 van de Algemene Plaatselijke verordening: € 254,75

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte: nvt.

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening: nvt.

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening: nvt.

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking € 53,40

Behorende bij raadsbesluit van 4 november 2010,

De griffier van de gemeente Kollumerland c.a.,