Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overbetuwe

Beleidsregel aanwijzing van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Overbetuwe 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverbetuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel aanwijzing van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Overbetuwe 2012
CiteertitelBeleidsregel aanwijzing van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Overbetuwe 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagebeleidsregel aanwijzing van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2012 12 01 03.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie, zoals vastgesteld bij besluit van 2 oktober 2002, worden ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v.
  2. Wet waardering onroerende zaken, hoofdstuk IV
  3. Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Overbetuwe 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-201201-01-2012nieuwe regeling

03-01-2012

De Betuwe: 18-01-2012

11bwb00091
17-10-200201-01-2012nieuwe regeling

02-10-2002

De Betuwe: 09-10-2002

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel aanwijzing van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Overbetuwe 2012

 

Ons kenmerk: 11bwb00091

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gelet op hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken;

 

gelet op de Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Overbetuwe 2011;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

 

Beleidsregel aanwijzing van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Overbetuwe 2012

Artikel 1 Voorkeursvolgorde

In de gevallen dat er een keuzesituatie bestaat bij de tenaamstelling van een beschikking op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken, is de Beleidsregel voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Overbetuwe 2012, voor zover deze betrekking heeft op de onroerende-zaakbelastingen, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Intrekking oude regeling

De Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie, zoals vastgesteld bij besluit van 2 oktober 2002, worden ingetrokken.

Artikel 3 Overgangsrecht

De Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie blijven van toepassing op belastbare feiten die zich vóór 1 januari 2012 hebben voorgedaan.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel aanwijzing WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie gemeente Overbetuwe 2012.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 3 januari 2012.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

Algemene toelichting

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat voor één eigendom meer personen als belanghebbende (gelijksoortige, bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten) kunnen worden aangemerkt. In deze gevallen mag de gemeente op grond van artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) de bekendmaking van de WOZ-beschikking aan één van de belanghebbenden verzenden.

 

De gemeente Overbetuwe hanteert een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij beoogd is de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige voor de onroerende-zaakbelastingen die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

 

 

Artikel 1 Voorkeursvolgorde

De voorkeursvolgorde sluit geheel aan bij de in de Beleidsregel aanwijzing belastingplichtige in een keuze situatie gemeente Overbetuwe 2012 vastgelegde volgorde voor wat betreft de heffing van de onroerende-zaakbelastingen.

 

Artikel 2 Intrekking oude regeling

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 3 Overgangsrecht

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 5 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.