Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overbetuwe

Beleidsregels bepaling hoofdbewoner

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverbetuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels bepaling hoofdbewoner
CiteertitelBeleidsregels bepaling hoofdbewoner
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Gemeentelijke Basisadministratie, art. 24 t/m 33
 2. Woningwet, art. 14, 28, 29

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-200201-01-2012nieuwe regeling

01-10-2002

De Betuwe; 09-10-2002

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels bepaling hoofdbewoner

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op het bepaalde in:

 • -

  paragraaf 1 (artikel 24 tot en met 33) van de Wet GBA;

 • -

  artikel 14, 28 en 29 van de Woningwet;

   

  overwegende, dat het begrip hoofdbewoner niet in de Wet GBA is opgenomen, maar dat in verband met het aanwijzen van een belastingplichtige met betrekking tot onroerende-zaakbelastingen, forensenbelasting, hondenbelasting, het rioolrecht en de reinigings-heffingen het noodzakelijk is om een hoofdbewoner per pand te bepalen;

   

   

  b e s l u i t :

   

   

  vast te stellen de volgende:

Beleidsregels bepaling hoofdbewoner

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  Woonadres:

 • a.

  het adres waar de ingezetene woont, waaronder begrepen het adres van een woning die zich in een voertuig of vaartuig bevindt, indien het voertuig of vaartuig een vaste stand- of ligplaats heeft, of, indien de ingezetene op meer dan één adres woont, het adres waar hij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten;

 • b.

  het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder 1a, de ingezetene naar redelijke verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal overnachten;

 • 2.

  Briefadres: het adres waar voor de ingezetene bestemde geschriften in ontvangst worden genomen en waar, indien daartoe grond bestaat, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, de ingezetene bereiken;

 • 3.

  Aangifte adreswijziging: het in de gemeente Overbetuwe gebruikte formulier, waarop een wijziging in het adres schriftelijk wordt doorgegeven;

 • 4.

  PTT-verhuisformulier: het landelijk gebruikte formulier voor de aangifte adreswijziging, ingesloten bij de PTT-verhuisset, verkrijgbaar bij TPG-post.

Artikel 2 Bepaling hoofdbewoner van een briefadres

De ingezetene, die een adres gebruikt als briefadres, wordt niet als hoofdbewoner aangemerkt;

Artikel 3 Bepaling hoofdbewoner van een woonadres

 • 1.

  De aangifte adreswijziging is bepalend als op de aangifte duidelijk is aangegeven, wie er als hoofdbewoner (1 persoon) wordt aangemerkt en de aangifte is ondertekend;

 • 2.

  Als een adreswijziging door middel van een PTT-verhuisformulier, een niet volledig inge-vuld formulier aangifte adreswijziging of een ander formulier is aangegeven, wordt de hoofdbewoner als volgt bepaald:

 • a.

  man en vrouw, die gehuwd zijn of hun partnerschap geregistreerd hebben, (eventueel met kinderen) wonend op één adres: de man;

 • b.

  man en vrouw, die niet gehuwd zijn of hun partnerschap geregistreerd hebben (even-tueel met kinderen) wonend op één adres: de eerst ingeschrevene op het adres;

 • c.

  man en vrouw, die niet gehuwd zijn of hun partnerschap geregistreerd hebben (even-tueel met kinderen) wonend op één adres bij gelijktijdige inschrijving: de oudste in leeftijd;

 • d.

  man (eventueel met kinderen): de man;

 • e.

  vrouw (eventueel met kinderen): de vrouw

 • f.

  man en man (eventueel met kinderen) wonend op één adres: de eerst ingeschrevene op het adres;

 • g.

  man en man (eventueel met kinderen) wonend op één adres bij gelijktijdige inschrij-ving: de oudste in leeftijd;

 • h.

  vrouw en vrouw (eventueel met kinderen) wonend op één adres: de eerst ingeschre-vene op het adres;

 • i.

  vrouw en vrouw (eventueel met kinderen) wonend op één adres bij gelijktijdige in-schrijving: de oudste in leeftijd;

Artikel 4 Inwoning

Een hoofdbewoner dient altijd schriftelijk toestemming te geven voor inwoning van andere personen op hetzelfde adres;

Artikel 5 Wijzigen hoofdbewoner

De hoofdbewoner kan te allen tijde wijzigen door een gezamenlijke schriftelijke ondertekende verklaring van de hoofdbewoner en degene, die hoofdbewoner dient te worden;

Artikel 6 Uitzonderingen bepaling hoofdbewoner

 • 1.

  Bij panden in de gemeente Overbetuwe, die de bestemming “Zorgcentrum” of “Tehuis/inrichting” hebben, wordt geen hoofdbewoner bepaald;

 • 2.

  Bij panden, die bekend staan in de gemeente Overbetuwe als studentenhuis of woning met kamerverhuur, wordt geen hoofdbewoner bepaald;

Artikel 7 Overgangsbepaling

De “Beleidsregels bepaling hoofdbewoner” heeft geen invloed op de in het verleden aan-gemerkte hoofdbewoners in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Artikel 8 Ingangsdatum beleidsregels

 

De “Beleidsregels bepaling hoofdbewoner” treedt in werking op 15 oktober 2002.

 

Elst, 1 oktober 2002

 

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Overbetuwe,

de secretaris,

de voorzitter

 

 

 

 

mr. J.P.J. van Muijen

E. Tuijnman