Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

beleidsregels briefadres Gouda 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingbeleidsregels briefadres Gouda 2012
Citeertitelbeleidsregels briefadres Gouda 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageaangifteformulier en vragenlijst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 49 en art. 70

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

20-12-2011

De Goudse Post, 28 december 2011

720863

Tekst van de regeling

Intitulé

beleidsregels briefadres Gouda 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda

gelet op het bepaalde in artikel 49 en 70 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

beleidsregels briefadres Gouda 2012

Artikel 1 inschrijving

Inschrijving op een briefadres vindt plaats als er sprake is van:

 • 1.

  dak-of thuisloosheid;

 • 2.

  een overbrugging van ten hoogste 6 maanden tussen twee woonadressen;

 • 3.

  de uitoefening van een ambulant beroep;

 • 4.

  verblijf in het buitenland korter dan twee derden van een jaar

 • 5.

  verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang;

 • 6.

  verblijf in een instelling als bedoeld in artikel 67 van de Wet GBA.

 

Artikel 2 inschrijvingsvoorwaarden

 • 1.

  Inschrijving op een briefadres vindt plaats voor de duur van ten hoogste zes maanden, met uitzondering van een briefadres op grond van artikel 1 onder 3, 5 en 6.

 • 2.

  Inschrijving op een briefadres op grond van artikel 1 onder 1 en 2 kan bij wijze van uitzondering eenmalig worden verlengd voor de duur van ten hoogste zes maanden.

Artikel 3 weigeringsgronden

 • 1.

  De inschrijving met een briefadres wordt in elk geval geweigerd indien:

  • a.

   niet wordt voldaan aan de ter zake geldende wettelijke vereisten;

  • b.

   op het aangegeven adres op naam van de ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie bij wie het briefadres wordt gehouden reeds twee gezinshuishoudens, een gezinshuishouden en een alleenstaande of twee alleenstaanden met een briefadres zijn ingeschreven;

  • c.

   een onderzoek naar de woonsituatie op het opgegeven adres niet is afgerond;

  • d.

   het briefadres geen bestaand adres met woonbestemming is in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

  • e.

   de aanvrager in de vragenlijst verklaart op diverse adressen te verblijven;

  • f.

   het briefadres een adres betreft waarop geen personen staan ingeschreven of;

  • g.

   de aangifte briefadres een aangifte van eerste inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens betreft.​

 • 2.

  In dit artikel wordt verstaan onder gezinshuishouden:

   

  • twee personen die volgens de gemeentelijke basisadministratie een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of gehuwd zijn, met of zonder kind(eren);

  • 2°.

   twee personen die door het overleggen van een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract hebben aangetoond dat zij een gemeenschappelijke huishouding voeren, met of zonder kind(eren);

  • 3°.

   twee of meer personen die hebben aangetoond, dat zij een gemeenschappelijke huishouding voeren;

  • 4°.

   een alleenstaande ouder met kind(eren).

 •  

Artikel 4 wijze van aangifte
 • 1.

  Een aangifte van een briefadres wordt gedaan op een door het college vastgesteld formulier aangifte van adreswijziging briefadres met bijbehorende vragenlijst briefadres.

 • 2.

  Alle personen die het formulier aangifte van adreswijziging briefadres ondertekenen tonen bij de aangifte een identiteitsbewijs.

 • 3.

  De aangever dient het formulier ingevuld en ondertekend in, met daarbij gevoegd alle gegevens en bescheiden die voor het besluit op de aangifte nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen, voor zover die met betrekking tot zijn persoon van belang zijn voor de bijhouding van de basisadministratie.

 • 4.

  De aangever legt bij de in het tweede lid bedoelde gegevens en bescheiden in ieder geval over:

  • a.

   een kopie van een geldig identiteitsbewijs van alle personen die het formulier ondertekenen;

  • b.

   een ingevulde en ondertekende vragenlijst briefadres;

  • c.

   een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een schriftelijke verklaring van instemming van degene bij wie het briefadres wordt gehouden.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 6

Deze beleidsregels worden aangehaald als: beleidsregels briefadres Gouda 2012.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van 20 december 2012.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

, burgemeester

, secretaris

Toelichting bij de beleidsregels briefadres 2012

 

algemeen

Burgers dienen bereikbaar te zijn voor overheidsinstanties. Daartoe is nodig dat de gemeente burgers in de basisadministratie inschrijft op de adressen waar ze wonen. Dat gaat niet op voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het briefadres is bedoeld voor mensen die om welke reden dan ook, geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Mede ter voorkoming van misbruik of oneigenlijk gebruik is een briefadres altijd tijdelijk en alleen mogelijk in bijzondere gevallen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij opvang na echtscheiding.

In de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn regels gesteld ter bevordering van de doelmatigheid van de voorziening van persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie. Op grond van het bepaalde in artikel 49 van deze wet wordt indien het woonadres ontbreekt dan wel artikel 67 van toepassing is, op aangifte een briefadres opgenomen. Op grond van artikel 70 van deze wet is degene die aangifte heeft gedaan van een briefadres verplicht om op verzoek van het college, desverlangd in persoon, ter zake van zijn aangifte van zijn woonadres de inlichtingen te geven en de geschriften over te leggen die van belang zijn voor de registratie daarvan in de basisadministratie. In de aangifte van een briefadres dienen de redenen voor de aangifte van een briefadres te worden medegedeeld en bij deze aangifte dient een schriftelijke verklaring van instemming te worden gevoegd van degene bij wie het briefadres wordt gehouden.

 

Deze beleidsregels geven aan hoe het college in de praktijk om gaat met zijn bevoegdheid tot bepaling van de inlichtingen die bij de aangifte van een briefadres dienen te worden gegeven en de stukken die daarbij dienen te worden overgelegd. Er is geen hardheidsclausule in opgenomen omdat artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht daarvoor reeds een vergelijkbare regel bevat.

 

artikelsgewijs

Artikel 1

De inschrijving op een briefadres vanwege een overbrugging tussen twee woonadressen vindt bijvoorbeeld plaats bij echtscheiding en verkoop/ koop eigen woning. De inschrijving op een briefadres vanwege de uitoefening van een ambulant beroep vindt bijvoorbeeld plaats voor binnenvaartschippers of kermisexploitanten.

 

Artikel 2

Voor de in het eerste lid genoemde uitzonderingsgevallen geldt de termijn zes maanden niet omdat in die situaties vaak sprake is van een langere duur dan zes maanden.

Artikel 3

In het tweede lid, onder g, gaat het om de gevallen waarin personen komend uit het buitenland aangifte van eerste inschrijving in de vorm van een briefadres in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens doen.

 

De overige bepalingen spreken voor zich.

 

Bijlagen:

 

aangifteformulier en vragenlijst