Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlem

Wabo-projectbesluit: aanwijzing van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWabo-projectbesluit: aanwijzing van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan
CiteertitelWabo-projectbesluit: aanwijzing van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpBesluit omgevingsrecht, projectbesluit, exoploitatieplan, omgevingsvergunning, verklaring van geen bedenkingen, WABO, Wet ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Besluit omgevingsrecht, art. 6.5
  2. Wet ruimtelijke ordening, art. 6.12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2011Nieuwe regeling

13-10-2011

Stadskrant, 27-10-2011

194736

Tekst van de regeling

Intitulé

Wabo-projectbesluit: aanwijzing van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

Artikel 1  

Op grond van artikel 6.5, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht de in de bijlage genoemde categorieën van gevallen aan te wijzen waarin geen “verklaring van geen bedenkingen” van de gemeenteraad is vereist, onder voorwaarde dat het college de raadscommissie Ontwikkeling (achteraf) in kennis stelt van de genomen Wabo-projectbesluiten.

Artikel 2  

Op grond van 6.12, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening de bevoegdheden ten aanzien van het exploitatieplan uit artikel 6.12, eerste en tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening met betrekking tot een omgevingsvergunning te delegeren aan burgemeester en wethouders

Artikel 3

Deze besluiten bekend te maken door middel van een publicatie in de Stadskrant.

Artikel 4  

Te bepalen dat deze besluiten in werking treden op de dag na bekendmaking.