Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Beleidsregel voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit
Citeertitelbeleidsregel voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 9 van de geldende legesverordening
  3. Titel 2 van de tarieventabel behorende bij de geldende legesverordening;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201101-01-2013nieuwe regeling

21-12-2010

De Leije, 05-01-2011

B&W voorstel, 21-12-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit

Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht, het bepaalde in artikel 9 van de geldende legesverordening en Titel 2 van de tarieventabel behorende bij de geldende legesverordening;

BESLUIT: B&W2010-1567

Vast te stellen de volgende beleidsregel;

Beleidsregel voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit

Op grond van de legesverordening bestaan de leges voor een bouwactiviteit uit een percentage van de bouwkosten van het betreffende bouwplan.

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Hoofdstuk 2 Inleiding

InleidingDe bouwkosten* vormen de maatstaf om de leges te kunnen vaststellen. Om te kunnen bepalen welke grondslag moet worden gebruikt, wordt aan de aanvrager van een omgevingsvergunning verzocht om op het aanvraagformulier een opgave van de bouwkosten van het bouwplan te geven. Om de aannemelijkheid van deze opgave van de bouwkosten te kunnen toetsen is een lijst met kengetallen ontwikkeld (bijlage 1). De kengetallenlijst maakt het mogelijk, om voor ieder bouwplan te bepalen hoe hoog de gemiddelde/normale bouwkosten zijn. In het navolgende wordt deze uitkomst de normberekening genoemd. Omdat de normberekening een weergave is van de gemiddelde/normale bouwkosten zal de opgave van de bouwkosten hier in de regel iets van afwijken. Binnen bepaalde, hieronder aangegeven grenzen is dit acceptabel. Bij een grotere afwijking zal op basis van een meer gedetailleerde toetsing door de aanvrager moeten worden bepaald of de opgave van de bouwkosten aannemelijk zijn.

* Definitie bouwkosten: Onder bouwkosten wordt verstaan de aanneemsom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, vermeerderd met de omzetbelasting, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (vermeerderd met de omzetbelasting) bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt onder zelfwerkzaamheid verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het in stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. 

Afdeling 1 Bepaling hoogte bouwleges

Bepaling hoogte legesTen aanzien van het vaststellen van de maatstaf gelden de volgende regels:1. Als maatstaf voor de berekening van de leges wordt de opgave van de geraamde bouwkosten gebruikt tenzij de opgegeven bouwkosten meer dan 10 % afwijken van de normberekening. 2. Indien de afwijking van de normberekening groter is dan 10 % of indien bij de aanvraag geen opgave van de geraamde bouwkosten wordt gedaan, wordt de aanvrager verzocht om een onderbouwde opgave van de geraamde bouwkosten. Dit wil zeggen dat de opgave dient te worden aangeleverd zoals beschreven in NEN 2631 (bijlage 2). 3. De termijn voor het aanleveren van een onderbouwing van de opgegeven bouwkosten bedraagt vier weken. 4. Indien niet tijdig wordt gereageerd op het verzoek om een onderbouwde opgave van de bouwkosten wordt de definitieve leges berekend op grond van de normberekening.

 

 

De alsnog aangeleverde dan wel nader onderbouwde gegevens worden, indien tijdig aangeleverd, wederom getoetst aan de normberekening. Indien de afwijking van de normberekening te groot blijft, dat wil zeggen meer dan 10 %, wordt een inhoudelijk oordeel gegeven over de aannemelijkheid van de opgave. Voor de toetsing van de alsnog aangeleverde dan wel nader onderbouwde gegevens dienen de volgende regels:

5. De leges worden berekend op grond van de onderbouwde opgave van de geraamde bouwkosten en bij de definitieve aanslag vastgesteld indien:a. de onderbouwde opgave niet meer dan 10% afwijkt van de normberekening of;b. de onderbouwde opgave van de geraamde bouwkosten aannemelijk is.

Of de opgegeven bouwkosten aannemelijk zijn, moet worden beoordeeld door minimaal 2 vergunningverleners. Er zal dus een zogenaamde collegiale toets moeten plaatsvinden.

 

InwerkingtredingDit besluit treedt in werking één dag nadat het besluit is bekendgemaakt en kan worden aangehaald als: beleidsregel voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit.

Bijlagen: 1. Lijst normatieve bouwkosten Gemeente Haaren 2011 + bijlage;2. Normblad NEN 2631: beveiligd document, ter inzage bij uw gemeente

 

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets 2011 1  

 

 

Overzicht bouwkosten

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW  (euro)

incl. BTW (euro)

eenheid

1. WONINGEN

 

 

 

1.1 Rijtjeswoningen

192,00

228,48

per m3

1.2 Rijtjeswoningen

218,00

259,42

per m3

1,3 Halfvrijstaande woningen (project)

223,00

265,37

per m3

1.4 Halfvrijstaande woningen

264,00

314,16

per m3

1.5 Vrijstaande woningen/appartementen tot 500 m3

316,00

376,04

per m3

1.6 Bungalows/vrijstaande woningen/luxe appartementen boven de 500 m3

414,00

492,66

per m3

1.7 Stacaravans

207,00

246,33

per m3

 

 

2.

Woninguitbreidingen en verbouwingen

 

 

 

2.1

Uitbreiding woonruimte d.m.v dakopbouw

301,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets 2011De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld  excl. BTW incl. BTW eenheid(euro) (euro) 1. WONINGEN 1.1 Rijtjeswoningen (project) 192,00 228,48 per m31.2 Rijtjeswoningen 218,00 259,42 per m31.3 Halfvrijstaande woningen (project) 223,00 265,37 per m31.4 Halfvrijstaande woningen 264,00 314,16 per m31.5 Vrijstaande woningen / appartementen tot 500 m3 316,00 376,04 per m31.6 Bungalows / vrijstaande woningen / luxe appartementen 414,00 492,66 per m3boven de 500 m3 1.7 Stacaravans 207,00 246,33 per m32. WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN 2.1 Uitbreiding woonruimte d.m.v. dakopbouw 301,00 358,19 per m32.2 Kelder tot 30 m3 275,00 327,25 per m32.3 kelder vanaf 30 m3 151,00 179,69 per m32.4 Aan- of uitbouw (woonruimte) 601,00 715,19 per m22.5 Aan- of uitbouw (geen woonruimte) 456,00 542,64 per m22.6 Verandering woonruimte (inpandig) 135,00 160,65 per m32.7 Dakkapel 1.149,00 1.367,31 per m¹3. BIJGEBOUWEN 3.1 Bijgebouw met platdak 135,00 160,65 per m33.2 Bijgebouw met kapconstructie 156,00 185,64 per m33.3 Uitbreiding bijgebouw 130,00 154,70 per m33.4 Carport / Overkapping 161,00 191,59 per m23.5 Bijgebouw / Tuinhuis (prefab) 192,00 228,48 per m23.6 Zwembad 202,00 240,38 per m34. TUIN en STRAATMEUBILAIR 4.1 Houten erfafscheiding/ pergola 68,00 80,92 per m¹4.2 Gemetselde erfafscheiding 125,00 148,75 per m¹4.3 Schotelantenne 1.035,00 1.231,65 per st.4.4 Hout + metselwerk erfafscheiding 94,00 111,86 per m¹4.5 Gaashekwerk 52,00 61,88 per m¹5. BEDRIJFSHALLEN - Gemetselde wandconstructie: 5.1 Bedrijfshal tot 3m hoog 99,00 117,81 per m35.2 Bedrijfshal tussen 3 en 6 m hoog 57,00 67,83 per m35.3 Tussenvloer in de hal extra 135,00 160,65 per m25.4 Bedrijfskantoor in de hal 207,00 246,33 per m3- Systeembouw: 5.5 Hal tot 6 m hoog 57,00 67,83 per m35.6 Hal hoog tussen 6 en 9 m 42,00 49,98 per m35.7 Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2 38,00 45,22 per m35.8 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2 37,00 44,03 per m35.9 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2 32,00 38,08 per m35.10 Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2 32,00 38,08 per m35.11 Tussenvloer in de hal extra 83,00 98,77 per m25.12 Kantoorvloer in de hal extra 130,00 154,70 per m25.13 Open loods 130,00 154,70 per m25.14 Semi-permanente unit 207,00 246,33 per m35.15 Loods / voorraadschuur 57,00 67,83 per m35.16 Romneyloods 23,00 27,37 per m36. OVERIGE GEBOUWEN 6.1 Kantoor / showroom / winkel 295,00 351,05 per m36.2 Horeca 270,00 321,30 per m36.3 Sporthal 280,00 333,20 per m36.4 Kleedgebouwen 244,00 290,36 per m36.5 Scholen / Kinderdagverblijf 275,00 327,25 per m36.6 Noodscholen 192,00 228,48 per m36.7 Zorgfunctie (kleinschalig)295,00 351,05 per m36.8 Interne wijziging voor overige gebouwen 100,00 119,00 per m37. TUINBOUWKAS 7.1 Verwarmde kas 49,00 58,31 per m27.2 Onverwarmde kas 31,00 36,89 per m28. VARKENSSTAL GROEN-LABEL 8.1 Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk) 335,00 398,65 per m28.2 Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk) 305,00 362,95 per m28.3 Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro) 195,00 232,05 per m2* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden ligt de prijs per m² € 60,00 lager 9. KOEIENSTAL GROEN-LABEL 9.1 Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk) 295,00 351,05 per m29.2 Grupstal (traditioneel metselwerk) 225,00 267,75 per m29.3 Ligboxenstal (traditioneel metselwerk) 255,00 303,45 per m2* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden ligt de prijs per m² € 60,00 lager 9.4 Gedeelte voor rnelkinrichting, installatie en tank 610,00 725,90 per m210. KIPPENSTAL 10.1 Vleeskuikens (traditioneel metselwerk) 135,00 160,65 per m210.2 Legkippen (traditioneel metselwerk) 155,00 184,45 per m2* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden ligt de prijs per m² € 60,00 lager 10.3 Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering 90,00 107,10 per m211. PAARDENSTAL 11.1 Paardenstal (traditioneel metselwerk) 625,00 743,75 per m211.2 Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk) 305,00 362,95 per m212. OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN 12.1 Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel) 218,00 259,42 per m212.2 Opslagloods (houten gevels) 114,00 135,66 per m212.3 Opslagloods (beton gevels) 114,00 135,66 per m212.4 Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels) 94,00 111,86 per m212.5 Prefab veldschuur open (stalen gevels) 52,00 61,88 per m212.6 Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting) 337,00 401,03 per m212.7 Champignonkwekerij (incl. basisinrichting) 611,00 727,09 per m213. MEST SILO / KELDER 13.1 Bovengronds van staal en/of hout systeembouw 41,00 48,79 per m313.2 Ondergronds van beton 78,00 92,82 per m313.3 Kelder 135,00 160,65 per m213.4 Kelder onder het gebouw extra 105,00 124,95 per m214. PARKEERKELDER 14.1 Half onder de grond 187,00 222,53 per m314.2 Geheel onder de grond 249,00 296,31 per m314.3 Parkeerkelder onder gebouw 125,00 148,75 per m3

 

*¹ Definitie bouwkostenOnder bouwkosten wordt verstaan de aanneemsom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, vermeerderd met de omzetbelasting, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten ( vermeerderd met de omzetbelasting) bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt onder zelfwerkzaamheid verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het in stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.*² Onderbouwing betreffende deze lijst; zie bijlage 1. 

Onderbouwing normering bouwkosten lijst en wijzigingen 2011 2  

 

Bijlage 1

Onderbouwing normering bouwkosten lijst en wijzigingen 2011

Onderbouwing lijstAls basis van de bouwkostennormering van de gemeente Haaren dient de ROEB-lijst (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht). Deze lijst is opgesteld in 2005 en wordt regionaal gehanteerd door verschillende gemeenten. De lijst wordt jaarlijks geüpdate en gescreend om de bouwkosten actueel te houden.

Indexatie btw 19%Hieronder een opsomming van de indexeringen tot nu toe:Basislijst 2005 2006 t.o.v. basis 1,00 0%2007-2008 t.o.v. basis 1,04 3,50%2010 1,00 0%2011 1,00 0%

Oorspronkelijke lijstDe bedragen op deze lijst zijn tot stand gekomen op basis van gegevens van het CBS en bekende bouwkosten gegevens in Nederland (taxatieboekjes en basisbedragen NBI). Daarbij wordt deze lijst regionaal jaarlijks aangepast aan praktijkvoorbeelden en indexeringen.

Onderbouwing wijzigingen 20114.5 Gaashekwerk Bedrag is afgeleid van de bouwkostenlijst gemeente Veghel5.4 Hal tot 6 m hoog Bedrag is afgeleid van het Nederlands bouwkosten instituutvergeleken met andere onderdelen van de lijst.6.7 zorgfunctie Bedrag is gelijk gesteld aan kantoorfunctie. Geld alleen voorkleinschalige zorgfuncties zoals dokterspraktijk en fysiopraktijk.6.8 Interne wijziging voor overige gebouwen Bedrag is afgeleid van andere onderdelen in de lijst.11.1 Paardenstal Bedrag is afgeleid van het Nederlands bouwkosten instituut.Bedrag is omgerekend naar m2 prijs. Gemiddelde hoogte 4 meter.11.2 Manege Bedrag is afgeleid van de bouwkostenlijst gemeente Veghel.Bedrag is berekend in combinatie met lijst Veghel.Bouwkosten interieur uit lijst Veghel.Bouwkosten ligboxen - interieurkosten + interieurkosten manage € 320,00 - € 21,00 + € 5,20 = € 305,00 per m2

Verder zijn er enkele tekstuele aanpassingen gedaan om enkele posten te verduidelijken.

Wijzigingen t.o.v. 2010 zijn in “vet “ aangegeven.