Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Uitvoeringsregeling uitgifte cultuurgronden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling uitgifte cultuurgronden
CiteertitelUitvoeringsregeling uitgifte cultuurgronden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpbouw en wonen
Externe bijlageToelichting bij Uitvoeringsregeling uitgifte cultuurgrond

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Horende bij de Kadernota Grondbeleid dd 3-11-2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-2011Onbekend

25-10-2011

-

AVGCL12

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling uitgifte cultuurgronden

 

 

A. Uitgifte
 • 1.

  Uitgifte van pachtgronden vindt elke 4 jaar plaats. Een pachter kan de grond 4x achter elkaar voor de duur van 1 jaar pachten van de gemeente, mits de gemeente de grond niet nodig heeft voor andere doeleinden. Indien de gemeente een perceel nodig heeft binnen de uitgifteronde van 4 jaar, dan heeft de pachter geen recht op vervangende grond. Elk bedrijf dat in aanmerking komt voor geliberaliseerde pachtgrond kan in totaal circa 2,5 hectare pachten. Dit is een richtlijn, hiervan kan afweken worden indien dit in de praktijk leidt tot een onlogische situatie met betrekking tot de daadwerkelijke grootte van de beschikbare percelen.

 • 2.

  Indien er meer bedrijven in aanmerking komen dan er pachtgrond te verdelen is, wordt er een wachtlijst aangelegd. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien er geen grond beschikbaar meer is, worden de bedrijven die een aanvraag indienen op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst. De eerstvolgende uitgifteronde komen deze bedrijven als eerste in aanmerking voor het pachten van grond. Vervolgens wordt de lijst weer afgewerkt op volgorde van binnenkomst en wordt er een wachtlijst aangelegd op volgorde van binnenkomst voor bedrijven waar geen grond meer beschikbaar voor is. Indien een bedrijf dat op de wachtlijst staat tussentijds een perceel gaat pachten van de gemeente, dan wordt het bedrijf van de wachtlijst gehaald

 • 3.

  Het college van Heusden bepaalt welk perceel wordt toegewezen aan het bedrijf dat in aanmerking komt voor pachtgrond. Daarbij wordt rekening gehouden met de afstand van het bedrijf tot het perceel en de aard van het bedrijf in relatie tot de soort grond. Een bedrijf dat alle aangeboden pachtgrond weigert, wordt op de wachtlijst geplaatst. Een bedrijf dat een deel van de aangeboden pachtgrond weigert, wordt niet op de wachtlijst geplaatst.

B. Eisen aan de pachter

Om in aanmerking te komen voor pachtgrond dient:

 • 1.

  de aanvrager bedrijfsmatig de landbouw te beoefenen (artikel 7:312 BW).

 • 2.

  het bedrijf van de aanvrager gelegen te zijn binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Heusden;

 • 3.

  de bedrijfsomvang van de aanvrager groter te zijn dan 50 NGE. Ten einde te kunnen vaststellen of de bedrijfsomvang van de aanvrager groter is dan 50 NGE, is de aanvrager verplicht inzage te geven in de meest recente gecombineerde opgave (meitelling). Indien het vermoeden bestaat dat de bedrijfsomvang van een bestaand bedrijf gedurende de uitgifteronde van 4 jaar vermindert, dient het betreffende bedrijf opnieuw inzage te geven in de meest recente gecombineerde opgave. Wanneer blijkt dat het bedrijf tussentijds kleiner is geworden dan 50 NGE, dan wordt geen nieuwe pachtovereenkomst met het betreffende bedrijf gesloten.

 • 4.

  Indien een pachter zich in de afgelopen periode niet gedraagt zoals een zoals een goed pachter betaamt, dan wordt aan het begin van de nieuwe periode geen nieuwe pachtovereenkomst aan gegaan met deze pachter.

C. Prijs:

Pachtprijs

De pachtprijs per hectare wordt op basis van de getaxeerde vrije verkeerswaarde vastgesteld. Hierbij wordt een percentage van de vrije verkeerswaarde gehanteerd. Aan het begin van de vierjaarlijkse uitgifte wordt de vrije verkeerswaarde van alle in geliberaliseerde pacht uit te geven grond bepaald door middel van taxatie. De drie jaren daaropvolgend wordt deze waarde geïndexeerd met een door het college vast te stellen percentage. Bij elke uitgifteronde begint deze taxatiecyclus weer opnieuw. Tevens stelt het college jaarlijks het percentage van de vrije verkeerwaarde vast, waarmee de pachtprijs berekend wordt.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat een perceel tussentijds wordt toegevoegd aan het areaal in geliberaliseerde pacht uit te geven gronden. Indien er dan geen getaxeerde vrije verkeerswaarde bekend is voor het perceel of de vrije verkeerswaarde niet gebaseerd is op een taxatie waarbij uitgegaan is van gebruik ten behoeve van de landbouw, dan geldt de vrije verkeerswaarde van nabij gelegen cultuurgronden welke eigendom zijn van de gemeente Heusden.

 

Overige kosten

50% van de waterschapslasten en de volledige kosten voor het toetsen door de grondkamer van de pachtovereenkomst komen voor rekening van de pachter.

D. Afwijkingsbevoegdheid

Deze beleidsuitgangspunten laten onverlet de inherente afwijkingsbevoegdheid, op basis van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit houdt in dat een bestuursorgaan overeenkomstig de beleidsregels handelt, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. Voor de vraag in wat voor soort situaties afgeweken kan worden van vastgesteld beleid, moet volgens vaste jurisprudentie worden gedacht aan omstandigheden, die niet voorzienbaar waren en waarvan de gevolgen redelijkerwijze niet voor rekening van belanghebbenden komen.

Heusden, 18 oktober 2010

Toelichting

[leeg artikel]

[lege alinea]