Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenbergen

Verordening vertrouwenscommissie benoemingsprocedure burgemeester

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie benoemingsprocedure burgemeester
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie benoemingsprocedure burgemeester
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 61 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-201117-02-2015nieuwe regeling

22-09-2011

-

B1101208

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie benoemingsprocedure burgemeester

De raad van de gemeente Steenbergen,

gelezen het voorstel van de voorbereidingscommissie benoeming nieuwe burgemeester;

gelet op artikel 61 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen

De Verordening vertrouwenscommissie benoemingsprocedure burgemeester

Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De commissaris: de commissaris van de Koningin in Noord-Brabant.

 • b.

  De commissie: de vertrouwenscommissie.

Samenstelling commissie

Artikel 2

 • 1.

  De commissie bestaat uit één persoon per fractie.

 • 2.

  Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

 • 3.

  Een lid van de commissie kan zich bij langdurige ontstentenis laten vervangen nadat de raad hierover een besluit heeft genomen.

 • 4.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 5.

  Een wethouder kan als adviseur aan de commissie worden toegevoegd.

 • 6.

  De secretaris/algemeen directeur kan als ondersteuner aan de commissie worden toegevoegd.

 • 7.

  De raadsgriffier fungeert als secretaris van de commissie.

 • 8.

  De adviseur, ondersteuner en de raadsgriffier zijn géén lid van de commissie en hebben géén stemrecht.

Werkwijze commissie

Artikel 3

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  Van elke vergadering wordt tenminste 24 uur tevoren aankondiging gedaan aan de leden, griffier en adviseur van de commissie.

 • 3.

  De commissie vergadert niet indien niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

Artikel 4

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden vanaf zijn adres of door de raadsgriffier verzonden.

Artikel 5

De voorzitter nodigt de geselecteerde kandidaten uit voor een gesprek met de commissie.

Taak commissie

Artikel 6

 • 1.

  De commissie heeft tot taak de geselecteerde kandidaten te beoordelen.

 • 2.

  De gesprekken met de kandidaten vinden plaats op een geheime locatie en in aanwezigheid van en door diegenen, die (adviserend en ondersteunend) lid zijn van de commissie.

 • 3.

  De commissie brengt over haar bevindingen verslag uit aan de commissaris en de raad. Het verslag concludeert met een aanbeveling van twee kandidaten in de door de commissie gewenste voorkeursvolgorde.

 • 4.

  Het verslag en de aanbeveling worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

 • 5.

  In het verslag kunnen leden van de commissie van minderheidsstandpunten blijk geven.

 • 6.

  Bij het staken van de stemmen over het uit te brengen verslag, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering.

 • 7.

  Is uitstel niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering dan worden in het verslag de verschillende meningen binnen de commissie ter kennis van de commissaris en de raad gebracht.

Geheimhoudingsplicht

Artikel 7

 • 1.

  De (adviserende en ondersteunende) leden van de commissie en de griffier hebben volstrekte geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen direct of indirect aan hen als lid van de commissie ter kennis is gekomen.

 • 2.

  De geheimhoudingsplicht van de commissie geldt ook ten opzichte van raadsleden die geen lid van de commissie zijn of lid van de commissie zijn geweest.

 • 3.

  Deze geheimhouding geldt zowel tijdens het bestaan van de commissie als na ontbinding van de commissie.

 • 4.

  De leden 1 tot en met 3 van dit artikel zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op de leden van de raad en degene die op grond van artikel 2, lid 5, de commissie ambtelijke bijstand verleent.

Overige bepalingen

Artikel 8

 • 1.

  De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgende op die, waarop aan het gemeentebestuur bekend is gemaakt dat in de vacature is voorzien.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat op het in het in het eerste lid bedoelde tijdstip alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als 'geheim' worden overgebracht naar de krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats. Zij dragen er eveneens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

 • 3.

  Van de in het tweede lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 4.

  Alle overige bescheiden van de commissie en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

Artikel 9

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de procedureregels niet voorzien beslist de commissie.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar vaststelling.

Steenbergen, 22 september 2011

De raad voornoemd,

De griffier, de plaatsvervangend voorzitter,