Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Achtkarspelen

Verordening Antidiscriminatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAchtkarspelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Antidiscriminatie
CiteertitelVerordening Antidiscriminatie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2011Onbekend

13-10-2011

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Antidiscriminatie

Raadsbesluit

 

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2011;

gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidisciminatievoorzieningen;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Achtkarspelen

Aan de Gemeenteraad

Raad

Status

Punt no.

:

:

:

Besluitvormend

Onderwerp

:

vaststellen verordening antidiscriminatie

Korte toelichting

Op 28 juli 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen in werking getreden. Uitgangspunt van deze regeling is de verplichting voor gemeenten toegang te bieden aan burgers tot een antidiscriminatievoorziening. Verder moet de gemeenteraad in een verordening regels vaststellen omtrent de inrichting en de uitvoering van de taak door de antidiscriminatievoorziening.

Nadere toelichting

Gemeenten zijn in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen verplicht tot het in stand houden van een antidiscriminatievoorziening met de taken: onafhankelijke bijstand bij de afwikkeling van klachten en registratie van klachten.

Onze gemeente heeft de uitvoering van de wettelijke taken ondergebracht bij antidiscriminatiebureau Tûmba te Leeuwarden.

In de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen is verder in artikel 2 lid 2 opgenomen dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt omtrent de inrichting en de uitvoering van de taak door de antidiscriminatievoorziening.

De toegang tot de antidiscriminatievoorziening Tûmba is in 2009 geregeld door onze gemeente. Tûmba ontvangt jaarlijks de bijdrage van circa € 0,37 per inwoner die de gemeente van het Rijk ontvangt voor het uitvoeren van deze voorziening. Per abuis is echter de gemeentelijke verordening niet vastgesteld.

Voorstel

Wij stellen voor de Verordening antidiscriminatievoorzieningen gemeente Achtkarspelen per 1 november 2011 vast te stellen.

Buitenpost, verzenddatum

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris, wnd. burgemeester,

mr. E. van der Sluis P. Adema

Bijlagen

:

Raadsbesluit: Verordening antidiscriminatievoorziening gemeente Achtkarspelen

Ter inzage

:

 

Ambtenaar

:

mw. S. Wijbenga

Portefeuillehouder

:

P.Adema

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6.

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • -

   Per post;

  • -

   Per e-mail;

  • -

   Telefonisch;

  • -

   Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2.

  Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidiscriminatiebureau kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.

 • 4.

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 november 2011.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Achtkarspelen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Achtkarspelen

van 13 oktober 2011.

De griffier, De voorzitter,

mr. R. van der Heide P. Adema