Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montfoort

Vergoedingsregeling voor externe leden van bezwaar- en beroepschriften commissies

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVergoedingsregeling voor externe leden van bezwaar- en beroepschriften commissies
CiteertitelVergoedingsregeling voor externe leden van bezwaar- en beroepschriften commissies 2005
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Onbekend

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005Vergoedingsregeling voor externe

08-03-2005

Publicatiebord en Intranet

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoedingsregeling voor externe leden van bezwaar- en beroepschriften commissies

 

 

Vergoedingsregeling voor externe leden van bezwaar- en beroepschriften commissies

 • Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort;

   

  gelezen het voorstel van 14 januari 2005;

   

  gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

   

  b e s l u i t e n:

   

  vast te stellen de "Vergoedingsregeling voor externe leden van bezwaar- en beroepschriften commissies 2005"

   

  Artikel 1

  Deze verordening verstaat onder commissie: a. de commissie van advies behandeling bezwaar- en beroepschriften; b. de commissie van advies behandeling van bezwaarschriften personele aangelegenheden.

   

  Artikel 2

  1. De voorzitter van de commissie als bedoeld in artikel 1, sub a, ontvangt voor het voorbereiden en bijwonen van hoorzittingen van de commissie, alsmede voor het beoordelen van de zittingsverslagen en conceptadviezen, een vergoeding van € 145,72 per vergadering.

  2. De leden van de commissie als bedoeld in artikel 1, sub a, ontvangen voor het voorbereiden en bijwonen van hoorzittingen van de commissie, alsmede voor het beoordelen van de zittingsverslagen en conceptadviezen, een vergoeding van € 108,51 per vergadering.

  3. De voorzitter en de leden van de commissie als bedoeld in artikel 1, sub b, ontvangen voor het voorbereiden en bijwonen van hoorzittingen van de commissie, alsmede voor het beoordelen van de zittingsverslagen en conceptadviezen, een vergoeding van € 135,-- per (hoorzittings)uur of € 337,50 per dagdeel (van 2,5 uur) waarop de hoorzitting(en) plaatsvind(t)(en).

  4. De vergoedingen als bedoeld in het eerste en tweede lid worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie (niet afgeleid).

  5. De vergoedingen als bedoeld in het derde lid worden jaarlijks aangepast aan de richtlijnen van de vakbonden voor een vakbondsconsulent.

   

  Artikel 3

  1. De voorzitter en de leden van de commissies als bedoeld in artikel 1 ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten gemaakt in verband met reizen binnen het grondgebied van de gemeente.

  2. De voorzitter en leden van de commissie als bedoeld in artikel 1 ontvangen tevens een vergoeding voor reis- en verblijfskosten, gemaakt in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een besluit van het gemeentebestuur of een gemeentelijke commissie.

  3. De in de leden 1 en 2 bedoelde vergoedingen worden vastgesteld overeenkomstig de regels voor de vergoeding welke een rijksambtenaar ingevolge het Reisbesluit binnenland (Stbl 1993, 144) en de daarop gebaseerde beschikkingen.

   

  Artikel 4

  1. Alle eerdere besluiten omtrent de vergoedingen voor de bezwaar- en beroepschriftencommissies worden hiermee geacht te zijn vervallen.

  2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005.

   

  Montfoort, 8 maart 2005

  Burgemeester en Wethouders van Montfoort,

   

  de heer E.L. Jansen BA                             mevrouw ir. G.H. Tamminga,

  burgemeester                                          secretaris