Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montfoort

Regeling klokkenluiders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling klokkenluiders
CiteertitelRegeling Klokkenluiders gemeente Montfoort 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Onbekend

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008Klokkenluiders

28-10-2008

Publicatiebord en Intranet

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling klokkenluiders

 

 

Regeling klokkenluiders

 • Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort;

   

  gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Montfoort,

  gelet op het instemmende besluit van de Ondernemingsraad d.d. 3 december 2008;

   

  b e s l u i t e n

   

  vast te stellen de “Regeling Klokkenluiders gemeente Montfoort 2008”

   

  Artikel 1: Begripsbepalingen

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  ambtenaar: de ambtenaar bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a en artikel 1:2, onderdeel a; d, e en f van de CAR/UWO.

  vertrouwenspersoon: de functionaris die als zodanig door het college is aangewezen en waarbij de interne melding kan worden gedaan.           

  vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de gemeentelijke organisatie waar de ambtenaar werkzaam is omtrent:

  - een strafbaar feit;

  - een schending van regelgeving of beleidsregels;

  - het misleiden van justitie;

  - een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu, of

  - het bewust achterhouden van informatie over deze feiten.

   

  Interne procedure

   

  Artikel 2: Instellen van een vertrouwenspersoon

  Het college stelt één of meer personen aan als vertrouwenspersoon, in het kader van de uitvoering van deze regeling. Deze personen hebben tevens een taak als vertrouwenspersoon in het kader van de Regeling klachtenbehandeling ongewenst gedrag op het werk Montfoort 2008.

   

  Artikel 3: Interne melding

  1. De ambtenaar die een vermoeden van een misstand wil melden, doet dit bij zijn direct leidinggevende, diens leidinggevende of de vertrouwenspersoon.

  2  De ambtenaar genoemd in lid 1 kan zich bij het indienen van een misstand of een klacht en wanneer hij gehoord wordt, laten bijstaan door een zelfgekozen raadsvrouw of -man.

  3.  De ambtenaar kan de vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit bij het college niet bekend te maken. De ambtenaar kan dit verzoek te allen tijde herroepen.

  4.  De leidinggevende dan wel de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat het college  

  op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is.

  5.  Naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand stelt het college een onderzoek in.

  6.  Het college zendt aan de ambtenaar dan wel de vertrouwenspersoon die een vermoeden van een misstand heeft gemeld, een ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging bevat het gemelde vermoeden van een misstand en het moment waarop de ambtenaar het vermoeden aan de leidinggevende of de vertrouwenspersoon heeft gemeld.

   

   

  Artikel 4: Standpunt

  1. Het college stelt de ambtenaar dan wel de vertrouwenspersoon, binnen zes weken schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand.

  2. Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, kan het college de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Het college stelt de ambtenaar dan wel de vertrouwenspersoon hiervan schriftelijk in kennis.

   

  Externe procedure

   Artikel 5: Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid  

  1.     De gemeente Montfoort is aangesloten bij de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid.

  2.     De Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid heeft tot taak een door de ambtenaar gemeld vermoeden van een misstand te onderzoeken en het college daaromtrent te adviseren, op de wijze zoals is vastgelegd in het besluit commissie klokkenluiderregeling.

   

  Artikel 6: Melding bij delandelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid.

  1.     De ambtenaar kan het vermoeden van een misstand binnen redelijke termijn melden bij de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid indien:

          a. hij het niet eens is met het standpunt bedoeld in artikel 3;

          b. hij geen standpunt ontvangen heeft binnen de termijnen bedoeld in artikel 3.

  2.     In het geval zwaarwegende belangen de toepassing van de interne procedure in weg staan,

  kan de ambtenaar, in afwijking van de artikelen 2, 3 en 6, eerste lid, het vermoeden van een misstand rechtstreeks melden bij de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid.

  3.       De ambtenaar kan de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek te allen tijde herroepen.

  4.       De melding kan worden gericht aan: Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid, p/a College van Arbeidszaken, Postbus 30435, 2500 GK Den Haag.

   

  Artikel 7: Ontvangstbevestiging en onderzoek

  1.De landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een misstand aan de ambtenaar die het vermoeden heeft gemeld. 

  2. Indien de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid dit voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk acht, stelt het een onderzoek in.

  3. Ten behoeve van het onderzoek omtrent een melding van een vermoeden van een misstand is de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid bevoegd bij het college alle inlichtingen in te winnen die het voor de vorming van zijn advies nodig acht. Het college verschaft de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid de gevraagde inlichtingen.

  4. De landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid kan het onderzoek of gedeelten daarvan opdragen aan één van de leden of een deskundige.

  5. Wanneer de inhoud van bepaalde door het college verstrekte informatie vanwege het     vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid dient te blijven, wordt dit aan de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid meegedeeld. De landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid beveiligt informatie met een vertrouwelijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden.

   

  Artikel 8: Niet ontvankelijkheid

  1. De landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid verklaart de melding niet ontvankelijk indien:

     a.      de misstand niet van voldoende gewicht is;

     b.      de ambtenaar de procedure bedoeld in artikel 2 niet heeft gevolgd en artikel 6.2 niet van             toepassing is, of

     c.      de ambtenaar de procedure bedoeld in artikel 2 heeft gevolgd, maar de termijnen bedoeld             in artikel 3 nog niet zijn verstreken.

     d.      de melding niet binnen redelijke termijn is geschied.

   

  Artikel 9: Inhoudelijk advies van de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid

  1.   Indien het gemelde vermoeden van een misstand ontvankelijk is, legt de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid binnen zes weken zijn bevindingen omtrent de melding van een vermoeden van een misstand neer in een advies aan het college. De landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid zendt een afschrift van het advies aan de ambtenaar met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid verstrekte informatie.

  2.   Indien het advies niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de termijn door de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid met ten hoogste vier weken verlengd. de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid stelt het college alsmede de ambtenaar daarvan schriftelijk in kennis.

  3.   Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid verstrekte informatie en de terzake geldende wettelijke bepalingen openbaar gemaakt op een wijze die de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.

   

  Artikel 10: Nader standpunt

  1.  Het college stelt binnen twee weken na ontvangst van het advies bedoeld in artikel 8, de ambtenaar en de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid, schriftelijk op de hoogte van zijn nader standpunt.

  2.  Aan de ambtenaar, die de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid heeft verzocht zijn identiteit niet bekend te maken geschiedt de berichtgeving van het nader standpunt via de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid.

  3.  Een van het advies afwijkend nader standpunt wordt gemotiveerd.

   

  Artikel 11: Jaarverslag

  1.  Jaarlijks wordt door de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid en de vertrouwenspersoon een verslag opgemaakt.

  2.  In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de terzake geldende wettelijke bepalingen gemeld:

       a.         het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand;

  • b.        het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek geleid heeft

  • c.         het aantal onderzoeken die de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid heeft verricht, en

  • d.        het aantal adviezen en de aard van de adviezen die de landelijke Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid heeft uitgebracht.

  3.  Dit jaarverslag wordt aan het college en de Ondernemingsraad gestuurd en gepubliceerd in het sociaal jaarverslag.

   

  Overige artikelen

   

  Artikel 12: Rechtsbescherming klokkenluider en vertrouwenspersoon

  Ambtenaren en door het college aangewezen interne vertrouwenspersonen die misstanden conform deze regeling aan de orde stellen, mogen niet om die reden worden ontslagen of anderszins in hun positie binnen de gemeente benadeeld worden(CAR/UWO artikel 15:2 lid 2).

   

  Artikel 13: Inwerkingtreding

  1.    Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Klokkenluiders Gemeente Montfoort 2008” en treedt in werking op 1 januari 2008.

  2.       De regeling Klokkenluiders gemeente Montfoort 2001 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2008.

   

  Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 oktober 2008.

   

   

  Burgemeester en Wethouders van Montfoort,

   

   

   

   

   

  De heer R.E.C. Kleijnen                              De heer E.L. Jansen BA

  secretaris                                                  burgemeester