Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Flevoland

Provinciale luchtvaartverordening Flevoland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFlevoland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingProvinciale luchtvaartverordening Flevoland
CiteertitelProvinciale luchtvaartverordening Flevoland
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu, ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet, art.145
 2. Wet luchtvaart, art. 152

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-201109-01-2018nieuwe regeling

29-06-2011

Provinciaal blad, 2011, 27

Statenvoorstel 1113956

Tekst van de regeling

Intitulé

Provinciale luchtvaartverordening Flevoland

PROVINCIALE STATEN VAN FLEVOLAND

Gelezen het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland nummer 1113955,

Gelet op artikel 145 en artikel 152 van de Provinciewet en op het bepaalde in en krachtens de Wet luchtvaart,

Gezien het advies van de commissie Ruimte van Provinciale Staten van Flevoland d.d. 6 april 2011,

BESLUITEN

Vast te stellen de Provinciale luchtvaartverordening Flevoland

 

Hoofdstuk 1 - Algemeen

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder

 • o

  de wet: de Wet Luchtvaart;

 • o

  luchthavenbesluit: een besluit als bedoeld in artikel 8.43 van de wet;

 • o

  luchthavenregeling: een regeling als bedoeld in artikel 8.64 van de wet.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op

 • a.

  aanvragen tot het vaststellen of wijzigen van een luchthavenbesluit voor een luchthaven gelegen in de provincie Flevoland;

 • b.

  aanvragen tot het vaststellen of wijzigen van een luchthavenregeling voor een luchthaven gelegen in de provincie Flevoland.

 • 2.

  Een aanvraag tot vaststelling van een luchthavenbesluit dan wel een luchthavenregeling kan door provinciale staten worden omgezet in en behandeld als een aanvraag tot vaststelling van een luchthavenregeling dan wel een luchthavenbesluit, indien provinciale staten dat op grond van de ingediende gegevens of uit beleidsmatige overwegingen aangewezen achten.

 • 3.

  Deze verordening is wat betreft de bepalingen ten aanzien van aanvragen niet van toepassing op het vaststellen van een luchthavenbesluit of luchthavenregeling op grond van de bepalingen krachtens artikelen XIII, XIV en XV van de Wet van 18 december 2008, Stb. 561 (RBML).

Artikel 3 Taak gedeputeerde staten

 • 1

  Aanvragen tot vaststelling of wijziging van een luchthavenbesluit of luchthavenregeling worden ingediend bij Gedeputeerde Staten.

 • 2

  Gedeputeerde Staten zijn belast met de voorbereiding van een voorstel over een aanvraag voor Provinciale Staten, met inbegrip van het opstellen van een ontwerpvoorstel en het toepassing geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3

  Gedeputeerde Staten kunnen bij de voorbereiding van een voorstel toepassing geven aan artikel 3:18, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4 Indieningsvereiste

Aanvragen worden schriftelijk in 5-voud ingediend of, zodra de weg daartoe door de provincie is opengesteld, digitaal.

Hoofdstuk 2 - Procedurebepalingen voor aanvragen

Artikel 5 Aanvraag tot vaststelling van een luchthavenbesluit

Een aanvraag tot vaststelling van een luchthavenbesluit bevat tenminste de volgende gegevens:

 • 1.

  naam, adres, contactgegevens, rechtspersoonlijkheid, contactperso(o)n(en) en eventuele adviseurs van de aanvrager, en indien de aanvrager niet de (beoogde) exploitant is, tevens de genoemde gegevens van de (beoogde) exploitant;

 • 2.

  een aanduiding van het terrein dat bestemd is om als luchthaven te worden ingericht, met een topografische kaart op een schaal van 1:10.000 en de kadastrale aanwijzing van het terrein;

 • 3.

  de eigendomssituatie met betrekking tot van het terrein, en voor zover de aanvrager niet de eigenaar is, een verklaring van de eigenaar of eigenaren dat deze instemt of instemmen met het voorgenomen gebruik als luchthaven;

 • 4.

  de planologische situatie van het luchthaventerrein en het beperkingengebied rondom dat terrein;

 • 5.

  een of meer tekeningen waaruit de beoogde ruimtelijke indeling van het gebied van en rond de luchthaven blijkt, met inbegrip van (maximale) hoogte van objecten;

 • 6.

  een plan voor het gebruik van de luchthaven voor een periode in de eerste vijf jaar na inwerkingtreding van het luchthavenbesluit;

 • 7.

  de wijze waarop in naderingsluchtverkeersleiding zal worden voorzien;

 • 8.

  de voor het beoogde gebruik noodzakelijke berekeningen als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Regeling burgerluchthavens en artikel 8.44, derde lid van de wet met betrekking tot het bepalen van de geluidsbelasting, het externe-veiligheidsrisico van het luchthavenluchtverkeer en de lokale luchtverontreiniging;

 • 9.

  een bij het voornemen passende beschrijving van de mogelijke effecten op het milieu.

Artikel 6 Aanvraag tot wijziging van een luchthavenbesluit

Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag tot wijziging van een luchthavenbesluit, met dien verstande dat de aanvrager

 • a.

  alle gegevens indient die afwijken van de situatie die in het geldende besluit is neergelegd, en

 • b.

  verklaart dat alle overige gegevens gelijkluidend zijn aan de gegevens in het geldende besluit.

Artikel 7 aanvraag tot vaststelling van een luchthavenregeling

Een aanvraag tot vaststelling van een luchthavenregeling bevat tenminste de volgende gegevens:

 • 1.

  naam, adres, contactgegevens, rechtspersoonlijkheid, contactperso(o)n(en) en eventuele adviseurs van de aanvrager, en indien de aanvrager niet de (beoogde) exploitant is, tevens de genoemde gegevens van de (beoogde) exploitant;

 • 2.

  een aanduiding van het terrein dat bestemd is om als luchthaven te worden ingericht, met een topografische kaart op een schaal van 1:10.000 en de kadastrale aanwijzing van het terrein;

 • 3.

  de eigendomssituatie met betrekking tot van het terrein, en voor zover de aanvrager niet de eigenaar is, een verklaring van de eigenaar of eigenaren dat deze instemt of instemmen met het voorgenomen gebruik als luchthaven;

 • 4.

  de planologische situatie van het luchthaventerrein en het beperkingengebied rondom dat terrein;

 • 5.

  een of meer tekeningen waaruit de beoogde ruimtelijke indeling van het gebied van en rond de luchthaven blijkt, met inbegrip van (maximale) hoogte van objecten;

 • 6.

  een onderbouwing voor de aanvraag van een luchthavenregeling;

 • 7.

  een plan voor het gebruik van de luchthaven voor een periode in de eerste vijf jaar na inwerkingtreding van de luchthavenregeling;

 • 8.

  de voor het beoogde gebruik noodzakelijke berekeningen als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Regeling burgerluchthavens en artikel 8.44, derde lid van de wet met betrekking tot het bepalen van de geluidsbelasting en het externe-veiligheidsrisico van het luchthavenluchtverkeer;

 • 9.

  een bij het voornemen passende beschrijving van de mogelijke effecten op het milieu.

Artikel 8 Aanvraag tot wijziging van een luchthavenregeling

Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag tot wijziging van een luchthavenbesluit, met dien verstande dat de aanvrager

 • a.

  alle gegevens indient die afwijken van de situatie die in de geldende regeling is neergelegd, en

 • b.

  verklaart dat alle overige gegevens gelijkluidend zijn aan de gegevens in de geldende regeling.

Artikel 9 Formulier

Gedeputeerde Staten kunnen voor elk van de in dit hoofdstuk bedoelde aanvragen een formulier vaststellen.

Artikel 10 Aanvraag verklaring veilig gebruik luchtruim

Gedeputeerde Staten dienen de aanvraag in voor een verklaring van veilig gebruik van het luchtruim, als bedoeld in artikel 8.49 van de wet.

Hoofdstuk 3 – Toezicht

Artikel 11 Aanwijzing toezichthouders

Gedeputeerde Staten wijzen ambtenaren aan die zijn belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de wet gegeven regels en voorschriften.

Hoofdstuk 4 - Slotbepalingen

Artikel 12 Citeerbepaling

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Provinciale luchtvaartverordening Flevoland’.

Artikel 13 – Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Provinciaal Blad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 29 juni 2011.

griffier, voorzitter,