Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Aanwijzingsbesluit gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen e.d.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen e.d.
CiteertitelAanwijzingsbesluit gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen e.d.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

openbare orde en veiligheid

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2008, artikel 2.4.8

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-2008nieuwe regeling

02-06-2008

de Middenstander, 11-06-2008

1.4

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen e.d.

Nr 1.4

 

Burgemeesters en wethouders van Drechterland;

 

O V E R W E G E N D E:

 

dat in de gemeente Drechterland diverse locaties zijn, die voor de jongeren een ontmoetingsplaats zijn;

 

dat door de politie is geconstateerd dat veel jongeren alcoholhoudende drank nuttigen op of aan de openbare weg;

 

dat daarbij veel afval afkomstig van verpakkingsmateriaal van alcoholhoudende drank wordt achtergelaten;

 

dat wordt geconstateerd dat in toenemende mate jongeren op hangplekken (openbare weg) onder invloed zijn van alcohol;

 

dat de aanwezigheid van groepen jongeren tot meer en ernstiger overlast, baldadigheid, luidruchtigheid en vernielingen heeft geleid;

 

dat de overlast, baldadigheid, luidruchtigheid en vernielingen mede worden veroorzaakt c.q. versterkt door het gebruik van alcoholische dranken;

 

dat men regionaal en landelijk tracht het alcoholgebruik van jongeren te ontmoedigen;

 

dat het ingevolge artikel 2.4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Drechterland 2008 verboden is op de weg, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 

dat het college van mening is dat bovengenoemde omstandigheden aanleiding zijn tot het aanwijzen van de wegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Drechterland in de zin van de Wegenverkeerswet als gebied als bedoeld in artikel 2.4.8, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Drechterland 2008;

 

dat die mening wordt gedeeld en onderschreven door de groepschef van de politie;

 

gelet op artikel 2.4.8, eerste lid van Algemene Plaatselijke verordening gemeente Drechterland 2008;

B E S L U I T E N :

 

met ingang van 12 juni 2008 de wegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Drechterland in de zin van de Wegenverkeerswet aan te wijzen als gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen en aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Drechterland, 2 juni 2008.

Burgemeesters en wethouders van Drechterland,

De secretaris, De burgemeester,