Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Afvalstoffenverordening 2010 gemeente Ouder-Amstel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAfvalstoffenverordening 2010 gemeente Ouder-Amstel
CiteertitelAfvalstoffenverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, artikel 10.23, eerste lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201023-01-2014Nieuwe regeling

16-12-2010

Weekblad voor Ouder-Amstel, 20-12-2010

2010/64

Tekst van de regeling

Intitulé

Afvalstoffenverordening 2010 gemeente Ouder-Amstel

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Ouder-Amstel

 

datum aanmaak 14 maart 2011

wijziging 10 juli 2011

 

Het college van Ouder-Amstel,

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Ouder-Amstel;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Ouder-Amstel;

B E S L U I T:

 • I.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2002;

 • II.

  Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Ouder-Amstel.

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Ouder-Amstel;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Icova B.V. gevestigd te Amsterdam.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   de gemeente Ouder-Amstel voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep en op de gemeentewerf en voor de inzameling van grof vuil op afroep en op de gemeentewerf;

  • b.

   Recycling.nl te Nieuw Vennep voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit papierbakken;

  • c.

   VAOP Coöperatie te Naarden voor de inzameling van glas dat afkomstig is uit glasbakken;

  • d.

   KICI voor de inzameling van textiel dat afkomstig is uit de textielbakken;

  • e.

   Stichting SOP voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens in Ouderkerk aan de Amstel;

  • f.

   Stichting CTO ’70 voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens in Duivendrecht;

  • g.

   Stichting Kringloopbedrijf De Lokatie voor inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval;

  • h.

   dhr. H. Combee voor de inzameling van schillen bij de flatwoningen in de gemeente, met uitzondering van de Zonnehofflats te Duivendrecht;

  • i.

   Stadsdeel Watergraafsmeer en Stadsdeel Zuid-Oost voor de inzameling van huishoudelijk afval in de gebieden die beheerd worden door de betreffende stadsdelen.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • b.

  autobanden: schone banden van motoren, personenauto’s, vrachtvoertuigen, tractoren en shovels, zonder velgen;

 • c.

  batterijen: normale huishoudelijke batterijen, inclusief de accubatterijen voor foto- en videocamera's, voor mobiele telefoons en voor snoerloos gereedschap en industriële batterijen;

 • d.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals, gasbeton, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • e.

  dakbedekking: dakbedekkingsmaterialen, ook wel genoemd dakleer, bestaand uit beplatingmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen dit is inclusief dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevindt;

 • f.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • g.

  geïmpregneerd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • h.

  gips: gipsplaten, gipsblokken etc. uit verbouwingsafval

 • i.

  gevaarlijk/klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • j.

  glas: eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • k.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • l.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • m.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • n.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

 • o.

  koel- en vriesapparatuur: koel- en vriesapparaten zonder etensresten;

 • p.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • q.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • r.

  oud ijzer/metalen: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro;

 • s.

  puin: brokken beton, dakpannen, stenen en dergelijke;

 • t.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • u.

  hout: alle soorten niet-geïmpregneerd hout.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor restafval van huishoudens een 60 liter blauwe plastic zak met gemeentelogo en een 30 liter blauwe plastic zak met gemeentelogo overeenkomstig bijlage 1 bij dit uitvoeringsbesluit;

 • b.

  voor GFT-afval van huishoudens een 50 liter doorzichtige plastic zak met gemeentelogo en een 20 liter doorzichtige plastic zak met gemeentelogo overeenkomstig bijlage 1 bij dit uitvoeringsbesluit.

  Deze speciale gemeentelijke zakken zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de plaatselijke middenstand.

  Het gewicht van een ter inzameling aangeboden zak huishoudelijk restafval of groente-, fruit- en tuinafval mag niet meer dan 10 kg. per stuk bedragen.

 • c.

  Voor oud papier en karton bovengrondse papiercontainers, met uitzondering van een ondergrondse papiercontainer langs de Benningweg;

 • e.

  voor glas bovengrondse glascontainers, met uitzondering van een ondergrondse glascontainer langs de Benningweg;

 • f.

  voor textiel bovengrondse textielcontainers;

 • g.

  voor alle afvalfracties zoals beschreven in artikel 3, eerste lid bovengrondse containers op de milieudepots in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht.

Artikel 5. Frequentie van inzamelen

Op grond van artikel 5, derde lid, wordt de frequentie van inzameling van grof huishoudelijk restafval vastgesteld op een maal per week. Voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval zijn transportkosten verschuldigd.

Artikel 6. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

1.Op grond van artikel 9, vijfde lid, van de verordening kan een bewoner of gebruiker van een woning, bedrijf of woonschip door middel van een daarvoor bestemde en door de gemeente verstrekte sticker kenbaar maken geen prijs te stellen op het ontvangen van ongeadresseerd drukwerk.

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • b.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de afvalzak op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • e.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden in een huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 10 kilogram;

  • f.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de gemeente te wenden voor het omwisselen van een inzamelmiddel met defecten;

  • g.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  • h.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij het afvalbrengpunt;

  • i.

   de afvalbrengpunten van de gemeenteworden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • j.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengpunt zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente van toepassing;

  • k.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt kunnen legitimeren;

  • l.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de gemeente uiterlijk om 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de ophaaldag;

  • m.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • o.

   Het is verboden om grof huishoudelijk afval of grof tuinafval aan te bieden boven of over de weg of vast te maken aan bomen of aan objecten die zijn bestemd voor of gebruikt worden ten behoeve van de openbare dienst.

  • p.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

  • a.

   huishoudelijke restafvalstoffen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in bijlage 2 vóór 7.00 uur of de avond ervoor vanaf 19.00 uur;

  • b.

   groente-, fruit- en tuinafval moet worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in bijlage 2 vóór 8.00 uur of de avond ervoor vanaf 19.00 uur;

  • d.

   grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in bijlage 3 vóór 8.00 uur of de avond ervoor vanaf 19.00 uur;

  • e.

   in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt.

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad.

 • 2.

  Indien er geen aanbiedlocatie aanwezig is, dient men het inzamelmiddel/grof afval zo dicht mogelijk langs de rijbaan aan te bieden aan de inzameldienst. Hierbij rekening houdend met artikel 9 lid 1.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1.

  Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

  • a.

   de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

  • b.

   de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 22 maart 2011.

Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Ouder-Amstel.

Bijlage 1 – voorgeschreven inzamelmiddel

huishoudelijk restafval

Blauwe afvalzakken met gemeentelogo gelijk afbeelding 1.

 • -

  30-liter sloopzak ldpe: 54 x 65 cm in rollen van 10 stuks

 • -

  60-liter sloopzak ldpe: 65 x 80 cm in dollen van 5 stuks

gft afvalzakken

Doorzichtige afvalzakken met gemeentelogo gelijk afbeelding 2.

 • -

  20-liter sloopzak ldpe: 52 x 57 cm in rollen van 10 stuks

 • -

  50-liter sloopzak ldpe: 60 x 80 cm in rollen van 5 stuks

 

 

Afb. 1 – restafval

Afb. 2 – gft afval

bijlage 2 - overzicht inzameldagen en – tijden huishoudelijk afval

Wat

Wanneer

Waar

groente-, fruit- en tuinafval

iedere woensdag tussen 8.00-16.00 uur (tenzij anders vermeld in de afvalkalender)

hele gemeente, m.u.v.

-het buitengebied

-het industriegebied Amstel Businesspark

-het Volkstuinencomplex direct grenzend aan Rijksweg A2

groente-, fruit- en tuinafval

iedere vrijdag tussen 8.00-16.00 uur (tenzij anders vermeld in de afvalkalender)

het buitengebied1

restafval

iedere vrijdag tussen 8.00-16.00 uur (tenzij anders vermeld in de afvalkalender)

hele gemeente, m.u.v.

-het industriegebied Amstel Businesspark

-het Volkstuinencomplex direct grenzend aan Rijksweg A2

grof huishoudelijk restafval

iedere woensdag van de oneven week (tenzij anders vermeld in de afvalkalender)

hele gemeente, m.u.v.

-het industriegebied Amstel Businesspark

-het Volkstuinencomplex direct grenzend aan Rijksweg A2

bijlage 3 - locaties milieustraten en brengstations (milieudepots)

Ouderkerk aan de Amstel

Nr.

Straat

Glasbakken

Papierbakken

Textielbakken

1

’t Kampje

2

1

1

2

Jan Benninghweg

2

2

0

3

Machineweg (buslus)

2

2

2

4

Hoofdenburgsingel

1

1

0

5

Sluisplein

3

3

0

6

Rembrandt van Rijnweg

1

1

2

7

Koningin Wilhelminalaan

1

1

0

8

Gosewijnstraat

1

1

0

9

Jan Persijnstraat

1

1

0

Milieudepot: Ambachtenstraat 84

Duivendrecht

Nr.

Straat

Glasbakken

Papierbakken

Textielbakken

1

Ommegang

1

1

0

2

Parkeerplaats Dorpsplein

2

2

1

3

Waddenland

1

1

1

4

Telstarweg / Begoniastraat

1

0

1

5

Lunaweg / Saturnus

1

1

0

6

Jupiter

1

1

1

7

Neputunus / Astronautenweg

1

2

1

8

Kruidenommegang

1

1

0

9

Kruidenommegang

1

1

0

Milieudepot: Meidoornstraat 28

Waver

1 papierbak ter hoogte van Waver 21A