Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpen aan den IJssel

Mandaatregeling personeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpen aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling personeel
CiteertitelMandaatregeling personeel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201122-01-2014Onbekend

30-08-2011

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling personeel

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders

en

de burgemeester van de gemeente Krimpen aan den IJssel

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

overwegende,

dat het voor efficiënt functioneren van de gemeente Krimpen aan den IJssel wenselijk is een mandaatregeling personeelsinstrumenten vast te stellen:

gelet op de wettelijke voorschriften, in het bijzonder de bepalingen van afdeling 10:1:1 van de Algemene wet bestuursrecht, en de artikelen 156, 165, 171 en 178 van de Gemeentewet;

besluiten:

 • I.

  in te trekken alle eerder genomen besluiten met betrekking tot het mandaat personeelsinstrumenten: II. het krachtens mandaat nemen van besluiten, welke zijn vermeld op het bij deze regeling behorende mandaatregister, op te dragen aan de daarbij genoemde functionarissen;

 • III.

  ten aanzien van de uitoefening van deze mandaten de Mandaatregeling personeel Krimpen aan den IJssel vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   mandaat de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.

  • b.

   volmacht de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • c.

   machtiging de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

  • d.

   mandaatgever het bestuursorgaan dat aan een in het mandaatregister genoemde functionaris de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

  • e.

   gemandateerde de functionaris, die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen dan wel degene aan wie ondermandaat is verleend.

  • f.

   mandaatregister een overzicht van door de mandaatgever aan gemandateerde opgedragen bevoegdheden;

 • 2.

  Waar in de voorschriften wordt gesproken van mandaat betreft dit ook volmacht en machtiging.

Artikel 2 Doelgroep

Deze regeling geldt voor het personeel van de Gemeente Krimpen aan den IJssel. De regeling is niet van toepassing op de griffie.

Artikel 3 Mandaat

 • 1.

  Mandaat wordt verleend voor de in het mandaatregister genoemde werkzaamheden en de in het register genoemde functionaris.

 • 2.

  De mandaatgever kan doormandateren.

 • 3.

  Alleen verlenen van schriftelijk (onder)mandaat is toegestaan.

Artikel 4 Plaatsvervanging

Ingeval van afwezigheid van een functionaris, aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden is toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door zijn daartoe aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 5 Algemene regels

 • 1.

  Het mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren.

 • 2.

  De geldende wet- en regelgeving, de daaruit voortvloeiende voorschriften en de gemaakte afspraken worden bij de uitoefening van de krachtens mandaat opgedragen bevoegdheden in acht genomen.

 • 3.

  Als aanvulling op deze regeling kunnen voor specifieke thema’s kaders worden ontwikkeld. Een kader bevat de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en regels toegesneden op het betreffende thema.

Artikel 6 Uitzonderingen

 • 1.

  De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in het mandaatregister, tenzij:

  • a.

   het desbetreffende besluit afwijkt van, strijdt met of een aanvulling vormt op bestaand beleid, richtlijnen of voorschriften;

  • b.

   sprake is persoonlijke betrokkenheid van de mandaatgever of de gemandateerde

  • c.

   het desbetreffende besluit overschrijding van kredieten ten gevolge heeft.

 • 2.

  Indien zich één of meer van de in het eerste lid omschreven situaties voordoet, dan besluit de mandaatgever.

Artikel 7 Besluit op bezwaar

Het besluit op een ingediend bezwaarschrift wordt uitsluitend genomen door de mandaatgever, tenzij hier uitdrukkelijk in is voorzien bij de verlening van het mandaat.

Artikel 8 Terugkoppeling

 • 1.

  De gemeentesecretaris legt periodiek verantwoording af over de verstrekte mandaten aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De afdelingshoofden en de teamleider P&O leggen periodiek verantwoording af aan de gemeentesecretaris.

 • 3.

  De mandaatgever en de (onder) gemandateerde functionaris spreken af op welke wijze de terugkoppeling plaatsvindt en in welke frequentie.

Artikel 9 Verslaglegging en informatieverstrekking

 • 1.

  De besluiten worden schriftelijk genomen.

 • 2.

  De gemandateerde draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging van de door hem in mandaat genomen besluiten.

 • 3.

  De gemandateerde verstrekt daartoe een exemplaar van het bij mandaat genomen besluit aan het team Personeel en Organisatie voor het overzicht ‘bij mandaat afgedane stukken’.

Artikel 10 Ondertekening

Ondertekening is overeenkomstig bij de uitoefening van (onder)mandaat overeenkomstig de Schrijfwijzer als volgt:

met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders

handtekening

naam, functie

Artikel 11 Hardheidsclausule

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een bijzondere regeling.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatregeling personeel’.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2011.

 • 3.

  De eerder genomen mandaatbesluiten met betrekking tot het personeel vervallen gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit.

Krimpen aan den IJssel, 30 augustus 2011

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

De secretaris, De burgemeester,

mr. A. Boele L.M. Huizer