Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Regeling melding financiële belangen gemeente Capelle aan den IJssel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling melding financiële belangen gemeente Capelle aan den IJssel
CiteertitelRegeling melding financiële belangen gemeente Capelle aan den IJssel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Ambtenarenwet, art. 125
 2. Gemeentewet, art. 160, lid 1
 3. Car Uwo, art. 15:1f

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2009nieuwe regeling

25-08-2009

IJsselpost, 2 september 2009

Besluitenlijst B&W van 26 augustus 2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling melding financiële belangen voor ambtenaren van de gemeente Capelle aan den IJssel

Regeling melding financiële belangen voor ambtenaren van de gemeente Capelle aan den IJssel

Het college van burgemeester en wethouders;

overwegende dat op grond van artikel 15:1f van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) een regeling moet worden getroffen voor de melding van financiële belangen;

gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet en artikel 160, lid 1 sub c Gemeentewet;

gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg van 24 juni 2009;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende:

Regeling melding financiële belangen voor ambtenaren van de gemeente Capelle aan den IJssel

 

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Medewerker

  • a.

   de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid 1 sub a van de CAR/UWO;

  • b.

   de werknemer met wie een arbeidsovereenkomst naar Burgerlijk Recht is aangegaan.

 • 2.

  Financiële belangen

Onder financieel belang wordt in ieder geval verstaan het bezit van effecten, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond en een financiële deelneming in ondernemingen. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd andere financiële belangen aan te wijzen.

 • 3.

  Registratie

Registratie van meldingen van financiële belangen zoals bedoeld in artikel 15:1f, lid 3 CAR/UWO.

Artikel 2

Medewerkers in de volgende functies worden geacht te zijn aangesteld in een functie waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling is verbonden:

 • 1.

  de algemeen directeur/gemeentesecretaris;

 • 2.

  de 1e loco secretaris/adjunct-directeur;

 • 3.

  de afdelingshoofden;

 • 4.

  de concerncontroller;

 • 5.

  de directiesecretaris;

 • 6.

  de directieadviseur;

 • 7.

  de comptabele van de afdeling Administraties.

Artikel 3
 • 1.

  Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze financiële belangen, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken, moeten worden gemeld.

 • 2.

  Het is de medewerker overeenkomstig artikel 15:1f, lid 4 CAR verboden financiële belangen te hebben, effecten te bezitten en transacties in effecten te verrichten waardoor de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.

Artikel 4
 • 1.

  Iedere medewerker is verplicht financiële belangen te melden bij de algemeen directeur/ gemeentesecretaris, voor zover de medewerker redelijkerwijs het vermoeden kan hebben dat bij het hebben van of handelen in deze financiële belangen de goede vervulling van de functie of goede functionering van de openbare dienst, niet in redelijkheid is verzekerd.

 • 2.

  Melding van de financiële belangen door ambtenaren die een functie bekleden als genoemd in artikel 2, vindt schriftelijk plaats bij de algemeen directeur/gemeentesecretaris. Hiervoor kan het in de bijlage opgenomen Meldingsformulier financiële belangen worden gebruikt.

 • 3.

  De algemeen directeur/gemeentesecretaris meldt de op zijn persoon betrekking hebbende financiële belangen als bedoeld in deze regeling schriftelijk en met gebruik van het Meldingsformulier financiële belangen bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Ongeacht of een melding, als bedoeld in dit artikel, is gedaan, kan het college het hebben van of handelen in financiële belangen waarvan het college van mening is dat hierdoor de goede vervulling van de functie of goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid is verzekerd, verbieden.

Artikel 5

De melding als bedoeld in artikel 4 omvat:

 • a.

  de functie die de ambtenaar bekleedt bij de gemeente Capelle aan den IJssel;

 • b.

  de financiële belangen respectievelijk het bezit van en de transacties in effecten, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken;

 • c.

  de ingangsdatum van de financiële belangen.

Artikel 6
 • 1.

  De gemelde financiële belangen worden centraal geregistreerd door de afdeling Personeelszaken en Juridische Zaken en bewaard in het persoonsdossier van de betreffende medewerker.

 • 2.

  De registratie van financiële belangen geschiedt door middel van verwerking van de gegevens die de medewerker door middel van het formulier Registratie melding financiële belangen kenbaar maakt.

Artikel 7

De medewerkers als bedoeld in artikel 2 van deze regeling zijn verplicht, op verzoek van het college van burgemeester en wethouders of de algemeen directeur/gemeentesecretaris, nadere gegevens te verstrekken over het financiële belang of het bezit van en transacties in effecten.

Artikel 8

De in artikel 2 van deze regeling bedoelde medewerkers zijn verplicht wijzigingen te melden overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 4 en 5.

Artikel 9

De medewerkers die op grond van deze regeling niet verplicht zijn om hun financiële belangen te melden, kunnen dat op vrijwillige basis doen bij de algemeen directeur/gemeentesecretaris.

Artikel 10
 • 1.

  Indien het college van burgemeester en wethouders na advies van de algemeen directeur/ gemeentesecretaris van oordeel is dat als gevolg van de gemelde financiële belangen de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, niet in redelijkheid is verzekerd, ontvangt de medewerker een gemotiveerd besluit omtrent de financiële belangenverstrengeling.

 • 2.

  Indien er sprake is van financiële belangenverstrengeling wordt in samenspraak met de betrokken medewerker naar een oplossing gezocht.

 • 3.

  In het uiterste geval kan de medewerker bij besluit van het college van burgemeester en wethouders worden verplicht het financiële belang af te stoten.

 • 4.

  Bij het aanhouden van de verboden financiële belangen kan bij besluit van het college van burgemeester en wethouders een disciplinaire straf worden opgelegd.

Artikel 11

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college van burgemeester en wethouders een nadere voorziening treffen.

Artikel 12
 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling melding financiële belangen voor ambtenaren van de gemeente Capelle aan den IJssel.

 • 2.

  De Regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2009.

 

Capelle aan den IJssel, 25 augustus 2009.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

ing. T. de Beer, loco. drs. M. Ponte, loco.