Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiden

Verordening viering Leidens Ontzet 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening viering Leidens Ontzet 2011
CiteertitelVerordening viering Leidens Ontzet 2011
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum en bron van bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-201104-10-2011nieuwe regeling

29-09-2011

Onbekend.

BB11.068

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening viering Leidens Ontzet 2011

Verordening viering Leidens Ontzet 2011

Artikel 1
 • 1.

  Gedurende het tijdvak gelegen tussen donderdag 29 september 14.00 uur en vrijdag 30 september 08.00 uur is het voor een ieder verboden om met een vaartuig te varen op het water gelegen tussen de Bostelbrug en de Kippenbrug.

 • 2.

  Het in het eerste lid genoemde verbod geldt niet voor hulpdiensten en voor de werkzaamheden ten behoeve de op- en afbouw van de pontons of indien daarvoor door de Burgemeester ontheffing is verleend.

Artikel 2
 • 1.

  Gedurende het tijdvak gelegen tussen vrijdag 30 september 06.00 uur en dinsdag 04 oktober 12.00 uur is het voor een ieder verboden om met een vaartuig te varen op het water gelegen tussen de Visbrug en de Koornbrug.

 • 2.

  Het in het eerste lid genoemde verbod geldt niet voor hulpdiensten en voor de werkzaamheden ten behoeve de op- en afbouw van de pontons of indien daarvoor door de Burgemeester ontheffing is verleend.

Artikel 3

De verboden als bedoeld in de artikelen 1 en 2 worden bekendgemaakt door het plaatsen van borden waarop is vermeld dat het scheepvaartverkeer gedurende de periodes dat deze verboden van kracht zijn is gestremd.

Artikel 4

Alle aanwijzingen van de daartoe bevoegde ambtenaren dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 5

Overtreding van een of meer artikelen van deze verordening is een strafbaar feit op grond van artikel 184 Wetboek van Strafrecht.

Artikel 5
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met onmiddellijke ingang en geldt tot en met dinsdag 4 oktober 2011 12.00 uur of op een eerder tijdstip indien de Burgemeester daartoe besluit.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening viering Leidens Ontzet 2011".

De Burgemeester van Leiden: Overwegende dat: - ten behoeve van de viering van Leidens Ontzet 2011 door mij op 23 september 2011 onder meer voor een  evenement op donderdag 29 september 2011 op het water gelegen tussen de Bostelbrug en de Kippenbrug en een evenement op het water gelegen tussen de Visbrug en de Koornbrug van 30 september tot en met 3 oktober 2011 vergunningen zijn verleend; - het evenement op donderdag 29 september tot gevolg heeft dat de doorvaart op het water gelegen tussen de Bostelbrug en de Kippenbrug is gestremd van 29 september  14.00 uur tot en met 30 september 08.00 uur; - het evenement tussen de Visbrug en de Koornbrug tot gevolg heeft dat de doorvaart op het water gelegen tussen de Visbrug en de Koornbrug is gestremd van vrijdag 30 september om 06.00 uur tot dinsdag 4 oktober om 12.00 uur; - Burgemeester en Wethouders op grond van de hen toekomende bevoegdheden  krachtens de Scheepvaartverkeerswet hebben besloten om voorafgaand aan de  daadwerkelijke  stremming een invaarverbod tijdens de periode van stremming af te  kondigen, zulks met het oog op de veiligheid van het scheepvaartverkeer; - Rederij Rembrandt B.V. tegen voornoemd besluit van het College beroep heeft  ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening heeft gevraagd; - de Voorzieningenrechter het besluit van het College op woensdag 28 september 2011 om 17.00 uur heeft geschorst; - de uitspraak en de motivering daarvan tot op heden niet bekend is gemaakt; - het College en de Burgemeester direct een verzoek bij de Rechtbank hebben ingediend om deze schorsing op te heffen c.q. te wijzigen; - de Voorzieningenrechter dit verzoek tot op heden, donderdag 29 september om 13.30 uur, niet heeft behandeld, noch een tijdstip van behandeling heeft vastgesteld; - de schorsing tot gevolg heeft dat er geen handhavingsmiddelen zijn om het  scheepvaartverkeer gedurende de stremming tegen te houden; - de veiligheid en openbare orde daarmee ernstig in gevaar dreigen te komen; - daardoor tevens vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden op het water alsmede  vrees voor het ontstaan van zware ongevallen op het water, te meer nu door het  verwachte mooie weer de verwachting bestaat dat grote hoeveelheden vaartuigen  gebruik zullen maken van de vaarroute Galgewater en Nieuwe Rijn; - dit voor mij onaanvaardbaar is uit hoofde van mijn bij wet toegekende  verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid; - ik voor de afweging sta voornoemde evenementen af te gelasten dan wel gebruik te  maken  van mijn bij de gemeentewet gegeven buitengewone bevoegdheden; - het niet door gaan van voornoemde evenementen disproportionele gevolgen voor een groot aantal burgers en ondernemers zal hebben; - de openbare orde en veiligheid aan de orde zijn, omdat wegens het grote aantal  bezoekers dat tijdens de viering van Leidens Ontzet in de binnenstad aanwezig zal zijn, de  vrees gewettigd is dat het afgelasten van voornoemde evenementen aan de vooravond van  de viering van 3 oktober tot ernstige wanordelijkheden zal leiden; - de pontons een essentieel onderdeel vormen van de veiligheidsmaatregelen die mede voortvloeien uit de Beleidsregels 3 oktoberviering d.d. 8 maart 2011 en  eerdere evaluaties; - het feit dat de viering dit jaar in het teken staat van het 125 jarig bestaan van de 3  October  Vereeniging en daarmee een groter evenement is dan de gebruikelijke 3  oktober viering; - het, gelet op het zeer grote aantal bezoekers, noodzakelijk is dat dezen zich zoveel  mogelijk verspreiden over de binnenstad en dat daarvoor voldoende evenementenlocaties beschikbaar moeten zijn. Deze centrale locatie is daarbij onontbeerlijk; - bij afweging van alle belangen ik besloten heb om gebruik te maken van mijn bevoegdheid een noodverordening vast stellen;